Geneest God ook nog in deze tijd?

Het Woord van God zegt 'Ja' !!!

ÉXODUS 15:26 "...Is het, dat GIJ met ernst naar de stem des HEEREN uws Gods horen zult, en doen, wat recht is in Zijn ogen, en uw oren neigt tot Zijn geboden, en houdt al Zijn inzettingen; zo zal Ik geen van de krankheden op u leggen..."
ÉXODUS 23:25 "En gij zult den HEERE uw God dienen, zo zal Hij uw brood en uw water zegenen; en Ik zal de krankheden uit het midden van u weren."
DEUTERONOMIUM 7:15 "En de HEERE zal alle krankheid van u afweren..."
PSALM 103:2-3 "Loof den HEERE, mijn ziel, en vergeet geen van Zijn weldaden; Die al uw ongerechtigheid vergeeft, die al uw krankheden geneest."
PSALM 107:20 "Hij zond Zijn woord uit, en heelde hen, en rukte hen uit hun kuilen."
SPREUKEN 4:20-22 "... merk op mijn woorden, ... Want zij zijn het leven dengenen, die ze vinden, en een medicijn voor hun gehele vlees."
JESAJA 53:5 "Maar Hij (Jezus) is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden is Hij verbrijzeld; de straf, die ons den vrede (volmaaktheid) aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is ons genezing geworden."
MATTHÉÜS 4:23 "En Jezus omging geheel Galiléa ... genezende alle ziekte en alle kwale onder het volk."
MATTHÉÜS 8:2-3 "En ziet, een melaatse kwam, en aanbad Hem, zeggende: Heere! indien Gij wilt, Gij kunt mij reinigen. En Jezus, de hand uitstrekkende, heeft hem aangeraakt, zeggende: Ik wil, word gereinigd! En terstond werd hij van zijn melaatsheid gereinigd."
MATTHÉÜS 8:16 "En als het laat geworden was, hebben zij velen, van den duivel bezeten, tot Hem gebracht, en Hij (Jezus) wierp de boze geesten uit met den woorde, en Hij genas allen, die kwalijk gesteld waren."
MARKUS 6:12-13 "En uitgegaan zijnde, predikten zij, dat zij zich zouden bekeren. En zij wierpen vele duivelen uit, en zalfden vele kranken met olie, en maakten hen gezond."
LUKAS 10:9 "En geneest de kranken, die daarin zijn, en zegt tot hen: Het Koninkrijk Gods is nabij u gekomen."
JOHANNES 6:2 "En Hem volgde een grote schare, omdat zij Zijn tekenen zagen, die Hij deed aan de kranken."
JOHANNES 14:12-14 "Voorwaar, voorwaar, zeg Ik (Jezus) ulieden: Die in Mij gelooft, de werken, die Ik doe, zal hij ook doen, en zal meerder doen, dan deze; want Ik ga heen tot Mijn Vader. En zo wat gij begeren zult in Mijn Naam, dat zal Ik doen; opdat de Vader in den Zoon verheerlijkt worde. Zo gij iets begeren zult in Mijn Naam, Ik zal het doen."
HANDELINGEN 6:8 "En Stéfanus, vol van geloof en kracht, deed wonderen en grote tekenen onder het volk."
HANDELINGEN 8:5-7 Filippus te Samaría"…En de scharen hielden zich eendrachtelijk aan hetgeen van Filippus gezegd werd, dewijl zij hoorden en zagen de tekenen, die hij deed. Want van velen, die onreine geesten hadden, gingen dezelve uit, roepende met grote stem; en vele geraakten en kreupelen werden genezen…"
HANDELINGEN 19:11-12 "En God deed ongewone krachten door de handen van Paulus; Alzo dat ook van zijn lijf op de kranken gedragen werden de zweetdoeken of gordeldoeken, en dat de ziekten van hen weken, en de boze geesten van hen uitvoeren."
HANDELINGEN 28:8-9 "...Paulus inging, en als hij gebeden had, legde hij de handen op hem, en maakte hem gezond. Als dit dan geschied was, kwamen ook tot hem de anderen, die krankheden hadden in het eiland, en werden genezen."
DIT IS ONZE JEZUS:
HEBREEËN 13:8 "JEZUS CHRISTUS IS GISTEREN EN HEDEN DEZELFDE EN IN DER EEUWIGHEID"
JAKOBUS 5:14-15 "Is iemand krank onder u?... dat zij over hem bidden... En het gebed des geloofs zal den zieke behouden, en de Heere zal hem oprichten..."
3 JOHANNES 2 "Geliefde, voor alle dingen wens ik, dat gij welvaart en gezond zijt, gelijk uw ziel welvaart."
AL DEZE BELOFTEN ZIJN VOOR DE GELOVIGEN VAN VANDAAG!
LEES OVER DE ENIGE REDDING (WELKE OOK GENEZING INHOUDT) IN HET WOORD VAN GOD:
MARKUS 16:15-20 "En Hij (Jezus) zeide tot hen: Gaat heen in de gehele wereld, predikt het Evangelie aan alle kreaturen. Die geloofd zal hebben, en gedoopt zal zijn, zal zalig worden; maar die niet zal geloofd hebben, zal verdoemd worden. En degenen, die geloofd zullen hebben, zullen deze tekenen volgen: in Mijn Naam zullen zij duivelen uitwerpen; met nieuwe tongen zullen zij spreken, Slangen zullen zij opnemen; en al is het, dat zij iets dodelijks zullen drinken, dat zal hun niet schaden; op kranken zullen zij de handen leggen, en zij zullen gezond worden... En zij, (de discipelen) uitgegaan zijnde, predikten overal, en de Heere wrocht mede, en bevestigde het Woord door tekenen, die daarop volgden."
JESAJA 53:5 "Maar Hij (Jezus) is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden is Hij verbrijzeld; de straf, die ons den vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is ons genezing geworden."
HANDELINGEN 2:1-4 .""En als de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren zij allen eendrachtelijk bijeen... En zij werden allen vervuld met den Heiligen Geest", en begonnen te spreken met andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken."
HANDELINGEN 2:37-39 "En als zij dit hoorden, werden zij verslagen in het hart, en zeiden tot Petrus en de andere apostelen: Wat zullen wij doen mannen broeders? En Petrus zeide tot hen: Bekeert u, en een iegelijk van u worde gedoopt in den Naam van Jezus Christus, tot vergeving der zonden; en gij zult de gave des Heiligen Geestes ontvangen. Want u komt de belofte toe, en uw kinderen, en allen, die daar verre zijn, zo velen als er de Heere, onze God, toe roepen zal."  
DIT BETEKENT JIJ VANDAAG !
LUKAS 6:46 "En wat noemt gij Mij Heere, Heere! en doet niet hetgeen Ik zeg?"
DEUTERONOMIUM 4:2 "Gij zult tot dit woord, dat ik u gebiede, niet toedoen, ook daarvan niet afdoen; opdat gij bewaart de geboden van den HEERE, uw God, die ik u gebiede."
SPREUKEN 30:6 "Doe niet tot Zijn woorden, opdat Hij u niet bestraffe, en gij leugenachtig bevonden wordt."
PREDIKER 3:14 "Ik weet, dat al wat God doet, dat zal in der eeuwigheid zijn, en er is niet toe te doen, noch is er af te doen; en God doet dat, opdat men vreze voor Zijn aangezicht."

EEN IEDER IS GEWAARSCHUWD OM NIET TOE TE VOEGEN, NOCH AF TE NEMEN VAN
GODS GESCHREVEN WOORD, DE BIJBEL - WEES NU GEWAARSCHUWD!

Samengesteld door Pentecost Revival Centre, Ballarat, Australië, ca. 1968-1972.