De Bijbel - Zijn betekenis en uniekheid

 

De Bijbel is heilig! Door God geïnspireerd en het oudste boek dat bestaat. De vijf boeken van Moses zijn ongeveer in 1675 v. Chr. geschreven. Honderden jaren later zijn de eerste religieuze manuscripten van de oosterse religies geschreven. Bijvoorbeeld, de Zend-Avesta van Zoroaster (heilige schriften der Perzen in de oud Iraanse taal) werd ongeveer 1200 v. Chr. geschreven; de Veda van de Indiërs ongeveer 1100 v. Chr.; de boeken van Confucius (Chinese filosoof) ongeveer 1100 v. Chr.; de geschriften van Boeddha (Indiase grondlegger van het boeddhisme) ongeveer 600 v. Chr.; en de Koran van Mohammed (Islam) ongeveer 600 n. Chr.

Prof. Montiero Williams, een bekende professor in Sanskriet, de moedertaal van India en de taal der Veda’s, studeerde 42 jaren oosterse boeken en heeft ze met de Bijbel vergeleken. Zo zegt hij: "Stapel ze (de oosterse boeken) op aan de linkerkant van je bureau en zet je eigen Heilige Bijbel aan de rechterkant en creëer dan een wijde tussenruimte, want er is een kloof tussen de zogenaamde heilige schriften van het oosten en de Heilige schriften van de Bijbel, een kloof die niet te overbruggen is. Zij zijn een flikkering vergeleken bij het licht van de Bijbel!"

De Koran bevat zelfs enige samengestelde citaten uit het Oude en het Nieuwe Testament. De zogenaamde heilige boeken der heidenen onthullen veel verwarde en bijgelovige ideeën die alleen maar het product van het menselijke verstand zijn. Er is weinig begrip voor de ware levende God. Echter zijn de geboden uit de boeken van Moses geen menselijke verzinsels - zij zijn Gods wet. De Bijbel is het fundament van goddelijke openbaringen aan de mensheid. Geen mens kan zulk een werk samengesteld hebben. Een bevestiging hiervoor zijn de ontdekkingen van Ivan Panin, van een systeem van numerieke waarden, die door de gehele Bijbel lopen en die de basis vormen zoals een mozaïek. Tirannie en religieus bedrog van priesters in deze zogenaamde heilige schriften worden in de Bijbel niet gevonden. De Bijbel is vrij van mysterie, hekserij, ontuchtige gebruiken en magie, welke de heidense schriften tot een gruwel voor God maken.

De Bijbelse principes wijzen naar Gods Heiligheid en de zondige aard van de mens. Ook tonen ze de noodzakelijkheid van verzoening, verlossing en de heilige staat waarnaar de Schepper beloofd heeft de gevallen mensheid, te zullen verheffen. Gods straffen zijn rechtvaardig en Zijn beloningen laten Zijn liefde zien.

Het woord "bijbel" komt oorspronkelijk van het Griekse woord "biblia" - boeken. De verandering van het meervoud naar enkelvoud gebeurde in de 13e eeuw. De boeken worden sindsdien "boek" genoemd, dus ook "Bijbel." Als introductie kun je hierbij JESAJA 34:16 lezen: "Zoekt in het boek des Heeren en leest; niet een van dezen zal er feilen, het een noch het ander zal men missen; want Mijn mond zelf heeft het geboden en Zijn Geest Zelf zal ze samenbrengen." Het belang van de Bijbel wordt beschreven in 2 TIMÓTHEÜS 3:16-17: "Al de schrift is van God ingegeven, en is nuttig tot lering, tot werderlegging, tot verbetering, tot onderwijzing, die in de rechtvaardigheid is; Opdat de mens Gods volmaakt zij, tot alle goed werk volmaaktelijk toegerust."

Het verschil met de heidense schriften kan ook gezien worden in de constructie

De Bijbel is uniek in zijn samenhang. Hij is geschreven over een tijdsduur van ongeveer 1700 jaar door meer dan 40 auteurs van verschillende afkomst. Mozes was een volksleider, opgevoed als een prins en toekomstig farao, Amos was een herder, Petrus een visser, Jozua een generaal, Nehémia een bestuurder, Ezra een hogepriester, Daniël een minister-president, Lukas een arts, Matthéüs een tollenaar en Paulus een rabbi.

De Bijbel is op verschillende locaties geschreven - in de wildernis van de woestijn, in paleizen en in de gevangenis. Hij werd op drie continenten geschreven: Europa, Azië en Afrika. Hij werd in drie talen geschreven: Het Oude Testament werd geschreven in het Hebreeuws, met uitzondering van EZRA 4:8 tot EZRA 6:18, en EZRA 7:12-26, en DANIËL 2:4-7 en DANIËL 2:28 die in het Aramees werden geschreven, het zogenaamde 'Chaldeeuws' uit die dagen. De taal van het Nieuwe Testament is Grieks dat de handels- en omgangstaal voor het gehele Romeinse Rijk ten tijde van Christus was.

Het verloren paradijs der schepping is tot het terug gewonnen paradijs der openbaring geworden. De Bijbel is geen boek van 'goddelijke uiting' in een 'bovennatuurlijke taal', maar een openbaring Gods in de vorm van een eenvoudige menselijke taal, voor een ieder begrijpelijk door alle eeuwen heen. Hoewel de Bijbel over zo'n lange tijdsperiode geschreven is, laat hij een volkomen eenheid zien, ondanks dat de schrijvers niets van elkaar wisten en niet de intentie hadden een boek te willen schrijven. Het is een boek geschreven, door mensen die door God gebruikt zijn om Zijn openbaringen vast te leggen.

De Bijbel is niet aan de wil of de gebruiken van een volk aangepast, noch is hij voor een bepaalde tijdsduur bestemd, maar is geschikt voor alle volken en voor alle tijden. Het is Gods wil - Gods testament voor heel de mensheid.

Als literair werk gezien is de Bijbel het opmerkelijkste boek dat ooit geschreven werd. Hij is een bibliotheek van 66 boeken, enkele van opmerkelijke omvang, andere niet meer dan een pamflet. Ze bevatten verschillende vormen van literatuur, geschiedenis, biografieën, gedichten, spreekwoorden, gezegden, hymnen, brieven, wetten, instructies, plechtige vereringen gelijkenissen, raadsels, profetieën en alle andere vormen van menselijke expressie. Een ieder kan hem lezen om wijs te worden, hem geloven om redding te ontvangen, om zich te heiligen, om zijn gedachten te vullen, zijn hart te laten leiden. Men kan hem al biddend lezen, eerbiedig, voortdurend studerend, en steeds zal hij nieuw en vol leven en kracht voor je zijn. 

Het verschil met de heidense schriften is verder te zien in de verspreiding

De Bijbel is door meer mensen gelezen en in meer talen vertaald dan welk ander boek dan ook. Hij is het eerste boek dat gedrukt werd door Gutenberg in Mainz. Het is werkelijk het Woord van God! Het is ook het eerste boek dat vertaald werd in een andere taal - vanuit het Hebreeuws in het Grieks, in 250 v. Chr. door 70 Hebreeuwse geleerden in Alexandrië, en gezien Grieks toen de wereldtaal was, kreeg het de naam "Septuaginta", dat "zeventig" betekent. In 366 tot 384 n. Chr. werd de Bijbel in het Latijns vertaald en werd genoemd "Vulgata", wat betekent "de populaire". 

De Bijbel is uniek in overleving

Steeds weer werd de Bijbel overgeschreven, eeuwen voor de uitvinding van de boekdrukkunst; steeds weer overgeschreven omdat het materiaal zelf oud werd. Er zijn meer manuscripten en handschriften van de Bijbel voorhanden dan van welk ander boek in de wereld. De Bijbel is beter bewaard dan de literatuur van Shakespeare, en die leefde pas 300 jaar geleden. Zijn geschriften bevatten meer twijfelachtige teksten dan bijvoorbeeld het Nieuwe Testament. De Bijbel overleefde alle vervolgingen en kritiek.

De Bijbel is ook uniek in zijn leer. Jezus Christus veroverde zonder wapens en wetenschap vele miljoenen mensen meer dan Alexander de Grote, Caesar en Mohammed samen. Hij wierp meer licht over menselijke en goddelijke dingen dan alle filosofen bij elkaar. Hij sprak zulke woorden van leven zoals er daarvoor en daarna nooit meer gesproken zouden worden. 

De betrouwbaarheid van de Bijbel

We bezitten meer dan 5.300 bekende manuscripten van het Nieuwe Testament, meer dan 10.000 van de Latijnse Vulgata en meer dan 24.000 kopieën van manuscripten van het Nieuwe Testament. De afschriften waren zo nauwgezet en precies, dat kopieën vaak voor originelen werden aangezien. De Joden hadden groot respect voor Gods Woord en behoeden zich ervoor er iets aan toe te voegen, te verbeteren of weg te laten. Dat was ook streng verboden - zie OPENBARING 22:18-19, DEUTERONOMIUM 4:2 en andere passages. Dit is een fenomeen, een gebeurtenis die onvergelijkbaar is in de geschiedenis van de literatuur. Ook archeologische vondsten bevestigen de echtheid van de Bijbel b.v. dat de muur van Jericho niet naar binnen viel (zoals bij een militaire aanval het geval is), maar naar buiten (JOZUA 6:20). De Handelingen der Apostelen, geschreven door Lukas, zijn onovertroffen in hun geschiedkundige betrouwbaarheid. Lukas is een volwaardige geschiedschrijver.

Moderne historici beginnen hun zogenaamde "kritische, open en eerlijke" onderzoeken van de schrift met veronderstellingen zoals: 'er is geen God', 'er bestaan geen wonderen (ze zijn onmogelijk)', 'we leven in een gesloten systeem waarin niets bovennatuurlijks bestaat'. Wanneer ze het leven van Christus onderzoeken, de wonderen en de opstanding, dan concluderen ze dat er geen wonderen bestaan en geen opstanding omdat ze niet geloven dat er een God is. Dit zijn geen historische feiten, hoogstens filosofische vooroordelen. De geschiedenis kan alleen maar op getuigen berusten. Bijvoorbeeld; geen van de historici heeft ooit Lincoln gezien, of Frederik de Grote. En toch gelooft iedereen dat ze bestaan hebben op grond van de berichtgevingen dat Lincoln geleefd heeft en president van de Verenigde Staten was, en dat Frederik de Grote geleefd heeft en de grondlegger van de Pruisische staat was. En wat gebeurd er met de overtuigende berichten over Jezus en Zijn wonderen? Zij worden door velen ontkend. 

Het belang van de Bijbel

Omdat de Bijbel Gods Woord is, is het een boek van beslissende betekenis voor de mensheid. De mens zijn bestemming hangt af, van zijn houding hiertegenover. Het daagt hem uit om een beslissing te nemen en toont hem, dat hij, zoals hij van nature is, niet voor de Heilige God kan staan. Het maakt duidelijk, dat hij een zondaar is en dat de zonde hem van God scheidt, maar het vertelt hem ook, dat God nog steeds van de mensen houdt en een weg geschapen heeft, om Hem te leren kennen. Dit kwam tot stand door het werk van onze verlosser Jezus Christus en door Zijn verzoeningsdood aan het kruis van Golgotha. Hij kon van zichzelf zeggen:

"Ik ben de weg en de waarheid en het Leven. Niemand komt tot den Vader, dan door Mij." JOHANNES 14:6

Het ligt nu aan het persoonlijke besluit van ieder individu, of te accepteren in geloof dat het werk van onze verlosser Jezus Christus waarachtig is en daarna de weg te bewandelen die naar de hemel leidt of ze af te wijzen en verloren te zijn in de eeuwige duisternis, gescheiden van God. Er mag geen onverschilligheid bestaan tegenover Gods aanbod. Wie gelooft onverschillig eraan voorbij te mogen gaan, moet weten dat God eenmaal rekenschap van hem zal vragen.

Er is kracht in het Woord van God. In HEBREEËN 4:12 staat geschreven: "Want het woord Gods is levend en krachtig, en scherpsnijdender dan enig tweesnijdend zwaard, en gaat door tot de verdeling der ziel, en des geestes, en der samenvoegselen, en des mergs, en is een oordeler der gedachten en der overlegingen des harten." Gods Woord geeft ook kracht - Het heeft duizenden en nog eens duizenden mensen de kracht verleend liever huis, hof en vaderland te verlaten dan zonder de Bijbel te zijn. Miljoenen mensen hebben wegens hun geloof hun leven verloren.

Dat de Bijbel Gods Woord is kan iedereen zelf ervaren. Wanneer iemand met een oprecht verlangen de Bijbel leest (je zou het beste met de evangeliën in het Nieuwe Testament kunnen beginnen) en voordien God vraagt of Hij hen het begrip voor de Heilige Schrift wil geven, zullen zij gauw een verandering ten goede, in hun leven ervaren. Wanneer ze de omvang van het offer van Jezus Christus erkennen, Hem vertrouwen schenken en de leiding van hun leven in Zijn almachtige handen leggen (d.w.z. niet van God weg te lopen maar naar Hem toe te gaan) dan zullen zij de zekerheid van verlossing ontvangen. Wanneer ze de fouten in hun leven erkennen, zullen zij een geluk en vrede in hun hart ervaren die hen niet meer afgenomen kan worden m.a.w. ervaren, dat de Bijbel Gods Woord is en nieuw leven voortbrengt. Zij zullen tevens vaststellen dat de beloften die aan diegenen gegeven worden de er om vragen, ook juist voor hun allerdaagse leven bestemd zijn. Bijvoorbeeld de belofte van Jezus in MATTHÉÜS 7:7; "Bidt, en u zal gegeven worden; zoekt, en gij zult vinden; klopt, en u zal opengedaan worden:", heeft niet alleen betrekking op geestelijke dingen, maar ook in alle situaties in het dagelijkse leven, als een hulp bij de meest uiteenlopende moeilijkheden, wat deze ook mogen zijn.

Het bijzondere van het lezen van de Bijbel is, dat het de mensen voor zondigen behoedt (zie PSALM 119:11 en JOHANNES 15:3). De tijd nemen om Gods Woord te lezen, is de weg om de zonde van zich af te houden. Dan is de Heer bij machte onze gedachten met het Woord te bezigen en voorkomt dat vele slechte gedachten ontstaan. Dit bewerkt een reiniging van geest, ziel en lichaam. Niemand wil zondigen, maar de Bijbel toont de weg hoe zonde op afstand te houden. Deze kracht die in Gods Woord is, veroorzaakte ook dat mensen genezen werden alleen al door er in te lezen. Omdat er zoveel kracht in het Woord van God is, moet het biddend gelezen worden, want de vijand van de ziel, die met alle middelen de mensen van God af wil houden, worstelt zeer hevig om jouw gedachten.

De meeste van de profetische getuigenissen uit de Bijbel zijn al in vervulling gegaan, en die, die nog ontbreken, naderen de vervulling. Dit is waarom diegenen, die de inhoud van de Bijbel kennen, ook de dingen die komen gaan kennen en er zeker van zijn, dat God alles in Zijn handen heeft. Daarom kunnen zij zonder angst en vol vertrouwen naar de toekomst kijken.

Bron: Vertaald uit het Duitse "Die Bibel," Rundbrief Nr. 3/4, 1980,
Deutsche Spätregen-Mission, Beilstein, Duitsland