Christus in je, de Hoop der Heerlijkheid (deel 1)

 Christus in je

Aan de nieuwe christen:

Je hebt je laten dopen (dat is, onderdompelen in water) in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes (MATTHÉÜS 28:19).

Je hebt de Heiligen Geest ontvangen met het teken van spreken in andere talen (HANDELINGEN 2:4).

Je bent wedergeboren uit water en Geest (JOHANNES 3:5). Dit betekent dat JIJ VANAF NU een volkomen nieuw leven leidt in Christus:

2 KORINTHE 5:17 "Zo dan, indien iemand IN CHRISTUS is, die is een nieuw schepsel; het oude is voorbijgegaan, ziet, het IS alles nieuw geworden."

Vanaf het moment dat je gedoopt werd en de Heiligen Geest ontvangen hebt begon je een nieuw leven: de 'oude jij' is nu dood en begraven!

ROMEINEN 6:3-4 "Of weet gij niet, dat zovelen als wij in Christus Jezus gedoopt zijn, wij in Zijn dood gedoopt zijn? Wij zijn dan met Hem begraven, door den doop in den dood, opdat, gelijkerwijs Christus uit de doden opgewekt is tot de heerlijkheid des Vaders, alzo ook wij in nieuwigheid des levens wandelen zouden."

Deze schrift laat ons zien dat HET OUDE LEVEN VOORBIJGEGAAN IS; wij zijn een nieuw leven begonnen en worden geacht ook als zodanig te leven!

Verzen 5-6 "Want indien wij met Hem één plant geworden zijn in de gelijkmaking Zijns doods, zo zullen wij het ook zijn in de gelijkmaking Zijner opstanding; Dit wetende, DAT ONZE OUDE MENS MET HEM GEKRUISIGD IS, opdat het lichaam der zonde te niet gedaan worde, opdat wij niet meer de zonde dienen."

Als we gestorven zijn op het moment dat we gedoopt werden, vanwaar komt dan de kracht om dit nieuwe leven te leven?

GALATEN 2:20 "Ik ben met Christus gekruist; en ik leef, doch niet meer ik, maar CHRISTUS LEEFT IN MIJ; en hetgeen ik nu in het vlees leef, dat leef ik door het geloof des Zoons van God, Die mij liefgehad heeft, en Zichzelven voor mij overgegeven heeft."

We zien duidelijk dat de 'oude mens', dat betekent, de oude manier van leven, helemaal vergaan is en Christus de Koning vanaf nu de complete controle heeft. Dit is de kern van de hele Bijbel.

KOLOSSENZEN 1:27 "Aan wie God heeft willen bekend maken, welke zij de rijkdom der heerlijkheid dezer verborgenheid onder de heidenen, welke is CHRISTUS ONDER U, DE HOOP DER HEERLIJKHEID."

Vanaf nu stamt alles af van het feit, dat Christus in JOU leeft: dit alleen is jouw hoop op de heerlijkheid, en wat voor een heerlijkheid! De Zoon van God, opgestaan uit de dood door de kracht van God, leeft in jouw hart met dezelfde kracht.

ÉFEZE 2:4-6, "Maar God, Die rijk is in barmhartigheid door Zijn grote liefde, waarmede Hij ons liefgehad heeft, Ook toen wij dood waren door de misdaden, heeft ons levend gemaakt met Christus; (uit genade zijt gij zalig geworden) En heeft ons mede opgewekt, en heeft ons mede gezet in den hemel, IN Christus Jezus."

God zegt dat door de kracht van Christus in jou, JIJ NU gezeten bent met Christus in de hemel aan de rechterhand Gods: Je bent echt IN CHRISTUS. Dus als jij in Christus bent en Christus is in jou, dan zijn deze twee volkomen met elkaar verbonden.

KOLOSSENZEN 3:3-4 "Want gij zijt gestorven, en uw leven is met Christus verborgen in God. Wanneer nu Christus zal geopenbaard zijn, Die ONS LEVEN is, dan zult ook gij met Hem geopenbaard worden in heerlijkheid."

Gods Woord zegt dat we volkomen dood zijn en nu alleen leven door Christus in ons: HIJ IS ONS LEVEN. (Jezus zegt, 'IK BEN HET LEVEN,' JOHANNES 14:6). We hebben geen bestaan afgezien van Hem, en daarom beschouwt God ons precies zoals Hij Christus zou beschouwen, die in ons leeft: Hij behandelt ons als Zijn zonen en dochters.

ROMEINEN 8:14-17 "Want zovelen als er door den Geest Gods geleid worden, die zijn KINDEREN GODS. Want gij hebt niet ontvangen den Geest der dienstbaarheid wederom tot vreze; maar gij hebt ontvangen den Geest der aanneming tot kinderen, door Welken wij roepen: Abba, Vader!. Dezelve Geest getuigt met onzen geest, dat wij kinderen Gods zijn. En indien wij kinderen zijn, zo zijn wij ook erfgenamen, erfgenamen van God, en medeërfgenamen van
Christus
..."

Met andere woorden: Nadat we Gods Heiligen Geest hebben ontvangen en terwijl we Hem volgen, leven wij met God als Zijn aangenomen kinderen en delen alles wat Hem behoort: Dit betekent ABSOLUUT ALLES. Aan de andere kant behoren wij Hem natuurlijk toe.

1 KORINTHE 3:22-23 "Hetzij Paulus, hetzij Apollos hetzij Céfas, hetzij de wereld, hetzij leven hetzij dood, hetzij tegenwoordige, hetzij toekomende dingen, zij zijn ALLE uwe. Doch gij zijt van Christus, en Christus is Gods."

Wat hebben wij gedaan om dit te verdienen? Antwoord: NIETS.

ROMEINEN 5:8 "Maar God bevestigt Zijn liefde jegens ons, dat CHRISTUS VOOR ONS GESTORVEN IS, als wij nog zondaars waren."

ÉFEZE 2:8 "Want uit genade (een onverdiend geschenk) zijt gij zalig geworden, door het geloof; en dat is niet uit u, het is Gods gave."

Wat verwacht de Heere als tegenprestatie?

MATTHÉÜS 22:37-40 "En Jezus zeide tot hem: Gij zult liefhebben den Heere, uw God, met geheel uw hart, en met geheel uw ziel, en met geheel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk, is: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelven. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten."

Halfslachtigheid is niet genoeg voor God. Jij bent voor de dingen EN levensgewoonten van de wereld gestorven, om een dynamisch nieuw leven in JEZUS CHRISTUS te beginnen, als een zoon of een dochter van de levende God. Het is dus daarom alleen maar gepast, dat jij in dit nieuwe leven ALLES VOLKOMEN aan Hem overlaat.

ROMEINEN 12:1-2 "Ik bid u dan, broeders, door de ontfermingen Gods, dat gij uw lichamen stelt tot een levende, heilige en Gode welbehagelijke offerande, welke is uw redelijke godsdienst. En wordt dezer wereld niet gelijkvormig; maar wordt veranderd door de vernieuwing uws gemoeds, opdat gij moogt beproeven, welke de goede, en welbehagelijke en volmaakte wil van God zij."

Wij realiseren ons, dat God wil, dat wij ons leven aan Hem overgeven en dat we begrijpen, dat ons leven NU volledig afhangt van Christus in ons.

1 KORINTHE 3:16-17 "Weet gij niet, dat gij Gods tempel zijt, en de Geest Gods in ulieden woont? Zo iemand den tempel Gods schendt, dien zal God schenden; Want de tempel Gods is heilig, welke gij zijt."

Wij weten dat met Christus in ons er niets is, wat wonderlijker en aangenamer is: Als wij zien wat voor een liefde God voor ons heeft, hoe kunnen wij dan weigeren, van Hem te houden?

1 PETRUS 1:8-9 "Denwelken gij niet gezien hebt, en nochtans liefhebt; in Denwelken gij nu, hoewel Hem niet ziende, maar gelovende, u verheugt met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde; Verkrijgende het einde uws geloofs, namelijk de zaligheid der zielen."

Laat nooit iemand deze vreugde van je weg nemen. Wat jij gelezen hebt, is geen fantasie of een sprookje: het is het WARE WOORD VAN GOD. Jouw ergste vijand zal je eigen verstand zijn, dat je vertelt, dat het onmogelijk is, te eenvoudig of iets dergelijks. Als dit gebeurt, NEGEER HET en houdt vast aan Gods Woord. Wij zullen gauw zien, dat ons verstand niet altijd de schrift begrijpen kan. God schrijft ze in onze harten door Zijn Geest. Begin je gebeden allereerst met het doorlezen van het blad en bidt dan in de nieuwe tongen, die God jou gegeven heeft. Terwijl de Geest stroomt, zal het je overtuigen van de waarheid over wat God geschreven heeft en Hij zal je meer en meer laten zien wat het betekent IN JEZUS CHRISTUS te zijn. Dit - de kennis van Christus - is nu het enige doel in jouw leven, en het is het waard al het andere op te offeren om dit in jouw hart te zien.

FILIPPENZEN 3:7-14 "Maar hetgeen mij gewin was, dat heb ik om Christus' wil schade geacht. Ja, gewisselijk, ik acht ook ALLE DINGEN SCHADE te zijn, OM DE UITNEMENDHEID DER KENNIS VAN CHRISTUS JEZUS, MIJN HEERE...(10) Opdat ik HEM KENNE, en de KRACHT zijner opstanding...(14) Maar één ding doe ik, VERGETENDE hetgeen achter is en STREKKENDE MIJ tot hetgeen voor is, JAAG IK naar het wit, tot den prijs der ROEPING GODS, DIE VAN BOVEN IS, IN CHRISTUS JEZUS."

JEZUS STIERF VOOR JOU      JEZUS VERLOST JOU      JEZUS LEEFT IN JOU

Rechtvaardigheid

Jouw oude leven eindigde toen je in water werd gedoopt en de Heilige Geest ontving met het bewijs van spreken in tongen. Nu woont Christus IN JOU en jouw leven is krachtig verbonden met Hem en in Hem.
Schriften: KOLOSSENZEN 1:27, KOLOSSENZEN 3:3-4, GALATEN 2:20.

ROMEINEN 8:10 "En indien Christus in ulieden is, zo is wel het lichaam dood om der zonden wil; maar de geest is leven om der gerechtigheid wil."

De Bijbel vertelt ons dat alle mensen zondaars zijn:

ROMEINEN 3:10 "Gelijk geschreven is: Er is niemand rechtvaardig, ook niet één."

'Rechtvaardig' betekent compleet zonder zonden. Het is hetzelfde woord als 'eerlijk' in de Bijbel.

ROMEINEN 3:23 "Want zij hebben ALLEN gezondigd, en derven de heerlijkheid Gods."

In Gods rechtvaardige oordeel zullen al diegenen, die gezondigd hebben, met de dood bestraft worden: alleen de rechtvaardigde kan gered worden.

ROMEINEN 6:23 "Want de bezoldiging der zonde is de dood..."

1 PETRUS 4:18 "En indien de rechtvaardige nauwelijks zalig wordt, waar zal de goddeloze en zondaar verschijnen?"

EZECHIËL 18:4 "De ziel die zondigt, die ZAL sterven."

Kan er dan wel iemand gered worden? Gods Woord zegt JA en toont ons de ENIGE weg:

1 TIMÓTHEÜS 1:15 "Dit is een getrouw woord, en alle aanneming waardig, dat CHRISTUS JEZUS IN DE WERELD GEKOMEN IS, OM DE ZONDAREN ZALIG TE MAKEN,"

JOHANNES 14:6 "Jezus zeide tot hem: IK BEN DE WEG, en de Waarheid, en het Leven. Niemand komt tot den Vader, DAN DOOR MIJ."

Hoe is dit zo gekomen? Hoe stoppen we zondaars te zijn?

Het antwoord is in ROMEINEN 8:10 zoals hierboven beschreven. "Het lichaam dood om der der zonden wil." Toen de oude mens stierf ontvingen we de beloning van onze zonden, namelijk dood. We zijn gedoopt in water "tot de vergeving (het wegzenden) der zonden." (HANDELINGEN 2:38). Toen Jezus Christus in onze harten kwam wonen, maakte Hij in ons een NIEUWE SCHEPPING, die GEEN VERBINDING meer heeft met de oude zondige: Hij bracht ZIJN EIGEN RECHTVAARDIGHEID met Zich mee en in die rechtvaardigheid beginnen wij een nieuw leven: "de Geest IS LEVEN vanwege RECHTVAARDIGHEID."

1 KORINTHE 6:11 "En dit waart gij sommigen (grote zondaars); maar gij ZIJT AFGEWASSEN, maar gij zijt GEHEILIGD (Gescheiden gehouden voor God), maar gij zijt GERECHTVAARDIGD (rechtschapen gemaakt), in den Naam van de Heere Jezus, en door den Geest onzes Gods."

Dit is het eerste grote gevolg van 'Christus in je': JE BENT RECHTVAARDIG. DIT ZEGT GOD. Je bent GEEN zondaar meer: je was het eens, maar je bent het NIET MEER. JE BENT GERECHTVAARDIGD. Wanneer men geconfronteerd wordt met dit wonderlijk FEIT rebelleert het verstand en zegt "onmogelijk". Maar God ZEGT, het is mogelijk en het is GEBEURD. Wie beslist erover, of wij wel of niet zondaren zijn? God, niet wij. HIJ ZEGT, DAT WE HET NIET MEER ZIJN, DERHALVE ZIJN WE HET DUS NIET MEER. Hij drukt dat in de meest krachtige taal uit.

1 JOHANNES 3:9 "EEN IEGELIJK, DIE UIT GOD GEBOREN IS, DIE DOET DE ZONDE NIET; want Zijn zaad blijft in hem; en HIJ KAN NIET ZONDIGEN, want hij is uit God geboren."

Een ieder, die met Christus in de doop begraven werd en met Hem door de Geest is opgestaan, bevindt zich in deze positie: CHRISTUS WOONT IN HEM, het onbedorven zaad Gods, en dit is alles wat God ziet. Christus zondigt niet, daarom zondigen wij ook niet: CHRISTUS IN JE IS JOUW GERECHTIGHEID.

1 KORINTHE 1:30 "Maar uit Hem (God) zijt GIJ IN CHRISTUS JEZUS, Die (Christus) ons geworden is WIJSHEID van God, en RECHTVAARDIGHEID, en HEILIGMAKING, en VERLOSSING."

Dat betekent, dat God Christus al deze dingen voor ons liet zijn: niet alleen gerechtigheid door Christus, maar CHRISTUS ONZE GERECHTIGHEID. Jeremia voorzag dit in JEREMÍA 23:6.

Wij moeten er zorgvuldig op letten, hoe we op wonderbaarlijke wijze veranderd kunnen worden van een zondaar en een vijand Gods in één van Zijn zonen of dochters. God verklaart, dat een begane zonde alleen vergeven kan worden door een passend bloedoffer: HEBREEËN 9:22. Dat is precies datgene, wat Jezus voor AL onze zonden gedaan heeft, toen hij werd gekruisigd op
Golgotha.

ÉFEZE 2:13 "Maar nu IN CHRISTUS JEZUS, ZIJT gij, die eertijds verre waart, nabij geworden (tot God) door HET BLOED VAN CHRISTUS."

Jezus, de zoon van God, kwam op de aarde en stierf, opdat Zijn vergoten Bloed JOUW zonden kon wegnemen, en JOU rechtvaardig maakte. Deze reiniging gaat door voor eeuwig en eeuwig, zolang als Christus in je is (dat wil zeggen, zolang je met Zijn Geest vervuld bent).

1 JOHANNES 1:7 "Maar indien wij in het licht wandelen, gelijk Hij in het licht is, zo hebben wij gemeenschap met elkander, en HET BLOED VAN JEZUS CHRISTUS, ZIJN ZOON, REINIGT ONS VAN ALLE ZONDE."

Deze reiniging is zo VOLLEDIG en DEFINITIEF dat we zo rechtschapen zijn als Christus - ZO RECHTSCHAPEN ALS GOD!! Dit is geen godslastering, maar een wonderbaarlijk FEIT, dynamisch geopenbaard in Gods woord: wij hebben DE GERECHTIGHEID VAN GOD!

ROMEINEN 3:21-26 "Maar nu is de RECHTVAARDIGHEID GODS GEOPENBAARD GEWORDEN zonder de wet, hebbende getuigenis van de wet en de profeten: Namelijk de RECHTVAARIGHEID GODS door het geloof van Jezus Christus, tot allen, en over ALLEN DIE GELOVEN; want er is geen onderscheid. Want zij hebben allen gezondigd en derven de heerlijkheid Gods; En worden om niet GERECHTVAARDIGD (rechtschapen gemaakt), uit Zijn genade, door de verlossing, die IN CHRISTUS JEZUS is; Welken God voorgesteld heeft tot een verzoening, door het geloof in Zijn bloed, tot een betoning van ZIJN RECHTVAARDIGHEID, door
de vergeving der zonden, die tevoren geschied zijn onder de verdraagzaamheid Gods; Tot een betoning van ZIJN RECHTVAARDIGHEID in dezen tegenwoordigen tijd; opdat Hij rechtvaardig zij, en RECHTVAARDIGENDE dengene, die uit het geloof van Jezus is."

Deze passage toont ons vele wonderbaarlijke feiten over JOUW gerechtigheid - die God JOU gegeven heeft.

Ten eerste spreekt God in ROMEINEN 3:25 over "der zonden, die TE VOREN geschied zijn." Dat betekent dat alle zonden, die wij begaan hebben, EN alle dingen, die we in de toekomst zullen doen, die als zonde zouden worden beschouwd, ALS we niet verlost waren, uit de weg geruimd en vergeten zijn.

JESAJA 53:6 "Wij dwaalden allen als schapen, wij keerden ons een iegelijk naar zijn weg; doch DE HEERE HEEFT ONZER ALLER ONGERECHTIGHEID OP HEM DOEN AANLOPEN."

Als we derhalve dus een fout begaan of iets doen, wat we niet zouden moeten doen, dan is dat GEEN zonde van het nieuwe schepsel: Christus is in ons en God KAN ons NIET verdoemen zonder Zijn Zoon te verdoemen.

ROMEINEN 7:17 "Ik dan doe datzelve nu niet meer, maar de zonde, die in mij woont."

God heeft ons RECHTVAARDIG verklaard en kan Zijn Woord niet tegenspreken, omdat WIJ IN CHRISTUS ZIJN.

ROMEINEN 8:1 "Zo is er dan nu GEEN VERDOEMENIS voor diegenen, die in Christus Jezus zijn."

Met Christus in ons, zijn we een NIEUWE, ZONDELOZE SCHEPPING (2 KORINTHE 5:17). ALLE oude dingen, de zonden inbegrepen, ZIJN VOORBIJGEGAAN

ROMEINEN 8:31-34 "Wat zullen wij dan tot deze dingen zeggen? Zo God voor ons is (en Hij zegt dat Hij dat is), wie zal tegen ons zijn? Die ook Zijn eigen Zoon niet gespaard heeft, maar heeft Hem voor ONS allen overgegeven, hoe zal Hij ons ook met Hem niet alle dingen schenken? Wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorenen Gods? God is het, Die rechtvaardig maakt. Wie is het die, verdoemt? Christus is het, Die gestorven is; ja, wat meer is, Die ook opgewekt is, Die ook ter rechterhand Gods is, DIE OOK VOOR ONS BIDT."

Christus staat altijd aan Gods rechterhand, om voorspraak te doen, of om voor ons te bidden zodat Zijn Bloed VOORTDUREND REINIGT.

Terugkomende op de passage in ROMEINEN 3, al eerder geciteerd, merken we in de verzen 23 en 24 op, dat NIEMAND van ons deze gerechtigheid verdient; veel eerder is het een gratis geschenk. Het bijbelse woord voor een onverdiend geschenk is GENADE: er is GEEN ANDERE WEG om gerechtigd te zijn.

ROMEINEN 5:17 "Want, indien door de misdaad van één de dood geheerst heeft door dien énen, veel meer zullen degenen, die den overvloed der genade en der GAVE DER RECHTVAARIGHEID  ontvangen, in het leven heersen door dien Enen, namelijk JEZUS CHRISTUS."

Er is daarom niets, wat een Christen verboden is te doen, omdat zijn zonden weggenomen zijn, maar er zijn vele dingen, die hij NIET DOET, omdat hij God liefheeft: met Christus in ons, leven we zoals Christus leefde.

1 KORINTHE 6:12 "Alle dingen zijn mij geoorloofd, maar alle dingen zijn niet oorbaar..."

ROMEINEN 6:1-2 "Wat zullen wij dan zeggen? Zullen wij in de zonde blijven, opdat de genade te meerder worde? Dat zij verre. Wij, die der zonde gestorven zijn, hoe zullen wij nog in dezelve leven?"

1 JOHANNES 2:6 "Die zegt, dat hij in Hem blijft, die moet ook zelf alzo wandelen, gelijk Hij gewandeld heeft."

We misbruiken Gods genade niet, noch profiteren we ervan, maar we GEVEN ons volledig over in dankbaarheid.

ROMEINEN 6:13-14 "En stelt uwe leden niet der zonde tot wapenen der ongerechtigheid; maar STELT UZELVEN Gode, als uit DE DODEN LEVENDE GEWORDEN ZIJNDE, en stelt uw leden Gode tot WAPENEN DER GERECHTIGHEID. Want, de zonde ZAL over U NIET heersen; want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade."

God zegt, dat deze genade zelf, leert, hoe we moeten leven:God zegt, dat deze genade zelf, leert, hoe we moeten leven:

TITUS 2:11-14 "Want de zaligmakende genade Gods is verschenen aan alle mensen. En onderwijst ons, dat wij, de goddeloosheid en de wereldse begeerlijkheden VERZAKENDE, MATIG en RECHTVAARDIG en GODZALIG leven zouden in deze tegenwoordige wereld; Verwachtende de zalige hoop en verschijning der heerlijkheid van den groten God en onzen Zaligmaker, Jezus Christus; die Zichzelven voor ons gegeven heeft, opdat Hij ons zou verlossen van ALLE ongerechtigheid, en Zichzelven een EIGEN VOLK zou reinigen, IJVERIG IN GOEDE WERKEN."

Terug in ROMEINEN 3:26, merken we, dat deze gerechtigheid VAN GOD ALLEEN IS, en dat CHRISTUS onze rechtvaardiger is - NIET WIJZELF. Wij zijn dood en leven alleen door Christus: wat we doen, dan, doen we niet werkelijk; CHRISTUS IN ONS IS ALLES WAT TELT. Om te proberen, de goede werken, genoemd in het laatste bijbelvers (TITUS 2:14) op ONZE rekening te laten schrijven is onmogelijk: wij kunnen onze verhouding met God niet 'verbeteren', omdat ONZE gerechtigheid nooit kan worden geaccepteerd: Alleen die van Christus' kan geaccepteerd worden, en wat WIJ zelf doen, treft Hem niet.

JESAJA 64:6 "Doch WIJj allen zijn als een onreine, en al ONZE gerechtigheden zijn als een wegwerpelijk kleed."

Voor God is dit zo belangrijk dat Hij ons vertelt: dat als wij proberen onszelf 'beter' te maken door goede daden, dat betekent: door onszelf te rechtvaardigen of ONSZELF rechtvaardig te maken, dat Christus dan niets meer kan voor ons totdat Hij ons, onze fouten heeft laten zien.

GALATEN 5:4 "Christus is u IJDEL geworden, die door de wet gerechtvaardigd wilt worden; gij zijt van de genade vervallen."

Eenvoudig gezegd: als we God vragen ons "crediet" voor de goede daden te geven die we hebben gedaan, dan moeten we ook verwachten, dat Hij ons veroordeelt voor de andere, en Christus blijft buiten beeld. Het alternatief is, elk idee om God welgevallig te zijn door goede werken te VERGETEN en de gerechtigheid die Christus ons geeft te accepteren als een VOLDONGEN FEIT. Natuurlijk, met Christus in ons ZULLEN we IJVERIG zijn naar goede werken maar niet WIJ krijgen hiervoor het crediet, want het is alleen CHRISTUS DIE DOOR ONS WERKT. God heeft ons al, als RECHTSCHAPEN beoordeeld en is niet langer bezig met het richten van onze daden: die dingen, die Christus in ONS doet zijn al door de Vader bepaald.

ÉFEZE 2:8-10 "Want uit GENADE zijt gij zalig geworden door het geloof; en dat NIET UIT U, het is Gods GAVE; NIET UIT DE WERKEN, opdat niemand roeme. Want wij zijn ZIJN MAAKSEL, geschapen in CHISTUS JEZUS tot goede werken, welke God voorbereid heeft, opdat wij in dezelve zouden wandelen."

Wij kunnen hierin niet beter worden door werken of iets anders. Noch kunnen we ons de genade waardig maken, niet omdat we nooit waardig kunnen zijn, maar veeleer, omdat GOD ONS AL WAARDIG GEMAAKT HEEFT!!

KOLOSSENZEN 1:12 "Dankende den Vader, Die ONS BEKWAAM GEMAAKT heeft om deel te hebben in de erve der heiligen in het licht."

Dus een Christen schaamt zich niet, nog verdoemt hij zichzelf: we naderen niet tot God met het gevoel, onwaardig te zijn of vrees te hebben, omdat CHRISTUS IN ONS IS en WIJ IN HEM ZIJN. Alleen zondaren moeten beven voor God: wij waren ooit zondaren, maar door Gods genade en liefde voor ons, zondigen wij niet langer. Zo toont God Zijn liefde voor ons

ROMEINEN 5:8-9 "Maar God bevestigt Zijn liefde jegens ons, dat CHRISTUS VOOR ONS GESTORVEN IS, als wij nog zondaars waren. Veel meer dan, zijnde nu gerechtvaardigd door Zijn bloed zullen wij door Hem behouden worden van den toorn."

Wij kunnen niets terug doen, behalve Hem lief te hebben met geheel ons hart, ziel en verstand (MATTHÉÜS 22:37). "Wij hebben Hem lief, omdat Hij ons eerst liefgehad heeft." (1 JOHANNES 4:19) Het Bloed, dat Jezus voor ONS vergoten heeft, was de prijs, die Hij ervoor betaald heeft, om jou te verlossen, dat betekent, om jou terug te kopen van je zonden: hieruit volgt dat WIJ HEM TOEBEHOREN.

1 KORINTHE 6:19-20 "Of weet gij niet, dat ULIEDER LICHAAM EEN TEMPEL IS VAN DEN HEILIGEN GEEST, Die in u is, Dien gij van God hebt, en DAT GIJ UWS ZELFS NIET ZIJT? Want GIJ ZIJT DUUR GEKOCHT; zo verheerlijkt dan God in uw lichaam."

We weten, dat we geen zondaars meer zijn, inplaats daarvan zijn we nu kinderen van God, geroepen Hem te dienen en van ganser harte lief te hebben . Vanwege de gerechtigheid, die Hij ONS gegeven heeft in Christus, hoeven we nooit meer bang te zijn, maar moeten eenvoudig voor Hem komen als kinderen vol vertrouwen op een liefhebbende Vader, WETENDE, dat hij ons waardig heeft GEMAAKT voor dit wonderbaarlijke voorrecht.

JESAJA 32:17 "En het werk der gerechtigheid zal vrede zijn; en de werking der gerechtigheid zal zijn GERUSTHEID EN ZEKERHEID TOT IN EEUWIGHEID."

HEBREEËN 4:16 "Laat ons dan met VRIJMOEDIGHEID toegaan tot den troon der genade, opdat wij barmhartigheid mogen verkrijgen, en genade vinden, om geholpen ter worden te bekwamer tijd."

JEZUS STIERF VOOR JOUW ZONDEN      JEZUS IS JOUW LEVEN        JEZUS IS JOUW RECHTVAARDIGHEID

 ALS JE DEZE STUDIE DOORLEEST, NEEM DAN DE SCHRIFTEN IN JOUW BIJBEL
EN LEES ZE ZORGVULDIG. BID ER DAN OVER EN VRAAG GOD, VOLLEDIG TE
OPENBAREN IN JOUW HART, WAT HIJ GEZEGD HEEFT.

HET IS ZIJN WOORD - ALLEEN HIJ KAN HET AAN JOU TONEN.

Als je niet weet hoe je de schriften in de bijbel kunt vinden - lees dan ook de volgende
bladzijde.

Hoe je een Bijbel gebruikt

De bijbel is ingedeeld in twee Testamenten, het Oude Testament en het Nieuwe Testament. Ieder van deze is ingedeeld in boeken; negenendertig in het Oude, en zevenentwintig in het Nieuwe. De boeken zijn ingedeeld in hoofdstukken (uitgezonderd van vijf zeer korte boeken: Obadja, Filemon, 2 Johannes, 3 Johannes en Judas), en deze hoofdstukken zijn vervolgens ingedeeld in verzen. Ieder vers is beschreven door: eerst de naam van het boek, dan het nummer van het hoofdstuk van het boek waarin het vers staat, en tenslotte het nummer van het vers. Uitzonderingen zijn alleen die vijf boeken, die slechts één hoofdstuk hebben, waar als enige aanduidingen de naam van het boek en het nummer van het vers nodig zijn. JESAJA 27:3 betekent dus, dat het derde vers van het zevenentwintigste hoofdstuk van Jesaja bedoeld is; 1 PETRUS 4:10 betekent het tiende vers van het vierde hoofdstuk van Eerste Petrus; JUDAS 11 heeft betrekking op het elfde vers van Judas, enzovoort.

Om het genoemde vers te vinden, moet je eerst het juiste boek vinden en dat is het moeilijkste. Als je de eerste bladzijden van de Bijbel opslaat, zul je een lijst met alle boeken op hun volgorde vinden, waarbij het nummer van de bladzijden is aangegeven. Voor het geval jouw bijbel niet zo'n lijst heeft, is het de moeite waard er zelf een te maken, terwijl je de bijbel doorwerkt. Verzeker je er echter van dat je alle zesenzestig boeken in deze lijst opneemt! Als je eenmaal het goede boek gevonden hebt, is het makkelijk het goede hoofdstuk en dan het goede vers te vinden; ze zijn allen duidelijk aangegeven. Als je hulp nodig hebt, vraag dan iemand. Zoek als oefening enige van de bijbelversen op die je in deze studie gelezen hebt en verzeker je ervan dat het gevonden vers ook werkelijk hetgene is, dat geciteerd werd.

Bemerk dat de namen van enige boeken met een nummer beginnen: 1 SAMUËL (lees 'eerste boek Samuël'), 2 SAMUËL ('tweede boek Samuël'), 1 KONINGEN ('eerste boek der Koningen'), enzovoort. Let op bij het onderscheiden van Johannes en 1 JOHANNES, 2 JOHANNES en 3 JOHANNES.

De eerste vier boeken van het nieuwe testament (MATTHÉÜS, MARKUS, LUKAS en JOHANNES) worden De Evangeliën genoemd.

De boeken ROMEINEN tot en met JUDAS, worden Epistels genoemd, wat gewoon 'brieven' betekent. De brieven van ROMEINEN tot FILEMON werden door Paulus geschreven en zijn naar de kerk of persoon genoemd aan wie ze als eerste geschreven zijn. De brieven van JAKOBUS tot en met JUDAS zijn genoemd naar de persoon, die ze geschreven heeft.

Om ruimte te besparen korten we soms de naam van een boek af. Wees voorzichtig met afkortingen opdat duidelijk herkenbaar is welk boek je bedoelt: 'T' kan 'Timoteüs' maar ook 'Titus' betekenen, daarom schrijven we gewoonlijk 'TIM' of 'TIT'. De afkorting 'FIL' veroorzaakt vaak verwarring: als hoofdstuk en vers volgen, zijn de Filippenzen bedoeld, als echter alleen een nummer volgt, is waarschijnlijk 'Filemon' bedoeld met het nummer van het vers. 'FIL 3' kan evenwel 'Filippenzen hoofdstuk drie' betekenen, omdat we vaak over een heel hoofdstuk willen spreken. Het is waarschijnlijk duidelijker altijd 'FILEM' als afkorting voor 'Filemon' te gebruiken. Vanaf nu worden er enige afkortingen in de bijbelstudie gebruikt: als je twijfelt, vraag.

Bid altijd tot God over de bijbelverzen die je gelezen hebt en vraag Hem, je te laten zien, wat er bedoeld wordt. Het is Zijn Woord - alleen Hij kan bewerken, dat jij het begrijpt. 2. TIMÓTEÜS 2:15 "Benaarstig u, om uzelven Gode beproefd voor te stellen, een arbeider, die niet beschaamd wordt, die het Woord der waarheid recht snijdt."

2 TIMÓTEÜS 2:15 "Benaarstig u, om uzelven Gode beproefd voor te stellen, een arbeider, die niet beschaamd wordt, die het Woord der waarheid recht snijdt."

Bidden

Wij weten dat God van ons houdt, omdat Hij Zijn Zoon Jezus heeft gestuurd om voor ons te sterven, zodat wij door het bloed van Jezus voor God gerechtvaardigd kunnen zijn. Om deze reden hebben wij Hem vanuit onze kant ook lief. Wij zijn van HEM en wij geven ons leven aan Hem.

1 JOHANNES 3:16 "Hieraan hebben wij de liefde gekend, dat HIJ ZIJN LEVEN VOOR ONS GESTELD HEEFT; en WIJ zijn schuldig voor de broeders HET leven te stellen."

Wij weten ook dat God ons liefheeft, omdat Hij ons tot ZIJN KINDEREN gemaakt heeft door CHRISTUS IN ONS.

1 JOHANNES 3:1 "Ziet, hoe grote liefde ONS de Vader gegeven heeft, namelijk dat WIJ KINDEREN GODS zouden genaamd worden. Daarom kent ons de wereld niet, omdat zij Hem niet kent."

GALATEN 3:26 "Want GIJ zijt ALLEN KINDEREN GODS door het geloof in Christus Jezus."

Wetende dat God ons liefheeft, kunnen wij erop vertrouwen, dat Hij voor ons zorgt en zich om ons bekommert: Hij MOET dit doen als onze vader, want zijn Zoon Christus is in ons.

MATTHÉÜS 6:31-33 "Daarom zijt niet bezorgd, zeggende: Wat zullen wij eten, of wat zullen wij drinken, of waarmede zullen wij ons kleden? Want al deze dingen zoeken de heidenen;. want uw hemelse Vader WEET, dat gij al deze dingen behoeft. Maar zoekt EERST het Koninkrijk Gods en ZIJN GERECHTIGHEID, en AL deze dingen zullen u toegeworpen worden."

FILIPPENZEN 4:19 "Doch mijn God ZAL naar zijn rijkdom vervullen AL UW NOODDRUFT, in heerlijkheid, door CHRISTUS JEZUS."

Alweer zien we dat deze zegening komt DOOR CHRISTUS JEZUS - degene die ons LEVEN is (KOLOSSENZEN 3:4). Als wij lui of ondankbaar waren voor zulke wonderbaarlijke beloften, konden we eenvoudig gaan zitten en niets doen, terwijl wij van God verwachten dat Hij voor alles zorgt: Hij verwacht echter, dat wij, met Christus in ons, de wens hebben, Hem te danken en Hem
de eer te geven voor al Zijn zegeningen aan ons.

KOLOSSENZEN 1:12 "DANKENDE DEN VADER, Die ons bekwaam gemaakt heeft, om deel te hebben in de erve der heiligen in het licht."

Ook in het geval als er zich een behoefte voordoet, verwacht Hij van ons dat wij daarover tot Hem BIDDEN.

FILIPPENZEN 4:6 "Weest in GEEN DING bezorgd (angstig); maar laat uw begeerten in ALLES, door BIDDEN (ernstig bidden) EN SMEKEN, MET DANKZEGGING bekend worden bij God."

LUKAS 18:1 "En Hij zeide ook een gelijkenis tot hen, daartoe strekkende, dat MEN ALTIJD BIDDEN MOET, en niet vertragen (opgeven)."

Natuurlijk, we weten van het begin af aan dat Hij beloofd heeft in die behoefte te voorzien, dus bidden we niet in twijfel of onzekerheid, maar wij komen tot God met prijs en dankzegging op onze lippen en TOTALE ZEKERHEID in ons hart.

PSALM 100:4 "Gaat in tot Zijn poorten met een LOF, in Zijn voorhoven met LOFGEZANG, looft Hem, prijst Zijn naam."

De Heilige Geest

Het bijbelse patroon van verlossing is duidelijk:

HANDELINGEN 2:38 "En Petrus zeide tot hen: BEKEERT U, en een iegelijk van u worde GEDOOPT in den Naam van Jezus Christus, tot vergeving der zonden; en GIJ ZULT DE GAVE DES HEILIGEN GEESTES ONTVANGEN."

'Bekeren' betekent 'je gedachten veranderen over' of 'van mening veranderen', dat wil zeggen, jouw manier van denken compleet omkeren door de kracht van God en door naar Hem te kijken. Vele mensen verwarren dit met verlossing, maar Gods Woord is duidelijk: tenzij aan BEIDE voorwaarden is voldaan, is er GEEN VERLOSSING

Jezus Zelf zegt:

JOHANNES 3:5 "Jezus antwoordde: Voorwaar, voorwaar, zeg Ik u: ZO iemand NIET GEBOREN WORDT UIT WATER EN GEEST, hij KAN in het Koninkrijk Gods NIET ingaan."

We stellen vast, dat 'de Geest' en 'de Heiligen Geest' hetzelfde betekenen. Soms is het woord Heilig onnodig, dus wordt Hij alleen 'Geest' genoemd. Andere namen waaronder Hij gekend is in de Bijbel zijn:

Den Geest Gods (MATTHÉÜS 3:16) De Geest des Heren (LUKAS 4:18)
Den Geest van Christus (ROMEINEN 8:9) Den Geest der Waarheid (JOHANNES 14:17)
De Geest des levens (ROMEINEN 8:2) Den Geest der aanneming tot kinderen (ROMEINEN 8:15)

Er zijn er nog andere, maar wij moeten benadrukken dat dit GEEN andere Geesten zijn, want er is maar een Geest Gods:

ÉFEZE 4:4 "Één lichaam is het, en ÉÉN GEEST, gelijkerwijs gij ook geroepen zijt tot één hoop uwer roeping."

Dus wij weten nu vanuit Gods Woord, dat alle bovengenoemde namen slechts verschillende namen voor dezelfde Heiligen Geest zijn.

Wij weten ook wanneer de Geest in ons komt, omdat er een teken is dat Hem altijd begeleidt: Het spreken in een nieuwe tong (of gewoon 'spreken in tongen') - zie HANDELINGEN 2:4; HANDELINGEN 10:46 (en 45); HANDELINGEN 19:6. Als wij de 'Heiligen Geest ontvangen' komt Hij in ons en woont in ons.

JOHANNES 14:16-17 "En Ik zal den Vader bidden, en Hij zal u een anderen TROOSTER geven, opdat HIJ BIJ U BLIJVE IN DER EEUWIGHEID; namelijk den GEEST DER WAARHEID, Welken de wereld niet kan ontvangen; want zij ziet Hem niet, en kent Hem niet; maar gij kent Hem; want Hij blijft bij ulieden, en zal IN U ZIJN."

Maar in het volgende vers is ons zelfs nog iets wonderbaarlijkers geopenbaard:

JOHANNES 14:18 "Ik zal u geen wezen laten; IK KOM WEDER TOT U"

en nog een keer:

JOHANNES 14:20 "In dien dag zult gij bekennen, dat Ik in Mijn Vader ben, en GIJ IN MIJ, en IK IN U."

We zien dus, wat we al weten, namelijk, dat toen we de Heiligen Geest ontvingen, JEZUS KWAM OM IN ONS TE LEVEN en WIJ EEN NIEUW LEVEN IN HEM BEGONNEN (2 KORINTHE 5:17; KOLOSSENZEN 1:27; ÉFEZE 2:6 enz.). Wat we nu begrijpen kunnen is hoe de Heiligen Geest dit bewerkstelligt en dan AAN ONS OPENBAART. Dit is Zijn hoofdtaak: aan JOU, CHRISTUS IN JOUW HART TE TONEN.

JOHANNES 16:14 "Die zal Mij (Jezus) verheerlijken; want Hij zal het uit het Mijne nemen, en het u verkondigen."

Voorts laat de Geest ons zien hoe wij, met Christus in ons, zonen en dochters van God zijn.

ROMEINEN 8:16 "Dezelve Geest getuigt met onzen geest, dat WIJ kinderen Gods ZIJN."

Maar er is meer te zeggen over Zijn werk dan dit, want het is DOOR of IN DE GEEST dat we voor God kunnen komen als leden van Zijn gezin of Zijn familie.

ÉFEZE 2:18-19 "Want door Hem (Jezus) hebben wij beiden den toegang DOOR ÉÉN GEEST tot den Vader. ZO zijt GIJ dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers der heiligen en huisgenoten Gods."

De Geest geeft ons vrije toegang tot God op een heel eenvoudige manier, zoals een volgende schrift laat zien.

1 KORINTHE 14:2 "Want die een vreemde taal spreekt, spreekt niet den mensen, maar Gode; want niemand verstaat het, doch MET DEN GEEST spreekt hij verborgenheden."

Als wij bidden in een vreemde taal, die God ons geeft, bidden wij IN DE GEEST en spreken direct met God. De taal die je ontving, toen de Heiligen Geest in je kwam is NIET zomaar een eenmalige levenservaring en het is ook NIET iets voor 'zeldzame gelegenheden'. Het is eerder een VITAAL en ESSENTIEEL geschenk voor JOU om DAGELIJKS te gebruiken: DOOR DEZE GEEST BEN JE IN GODS NABIJHEID.

ROMEINEN 8:26-27 "En desgelijks komt ook de Geest onze zwakheden mede te hulp; want WIJ WETEN NIET, WAT WIJ BIDDEN ZULLEN, GELIJK HET BEHOORT, maar de GEEST ZELF bidt voor ons met onuitsprekelijke zuchtingen. En Die de harten doorzoekt, weet , welke de menng des Geestes zij, dewijl Hij naar God voor de heiligen bidt."

Deze verzen vertellen ons dat wij NIET op de juiste manier KUNNEN bidden zonder deze wonderlijke hulp van de Geest. Als wij altijd proberen te bidden met onze eigen woorden kunnen wij het nooit doen zoals het zou moeten; zo zegt het Woord van God. En zo zegt Jezus het.

JOHANNES 4:23-24 "Maar de ure komt, en is nu, wanneer de WAARACHTIGE AANBIDDERS den Vader aanbidden zullen IN GEEST EN WAARHEID; (dit betekent, niet verkeerd) want de Vader zoekt ook dezulken, die Hem alzo aanbidden. God is een Geest, en die Hem aanbidden, MOETEN Hem aanbidden IN GEEST EN WAARHEID."

Wij zien dat er geen 'uitweg' is, geen vervangmiddel: wij MOETEN aanbidden in de Geest. Dus nadat wij gebeden hebben voor dingen waarvan wij weten dat God die voor ons wil (volgens Zijn Woord), laten we de Geest overnemen, door voor ons te bidden, "de Geest zelf pleit voor ons". Om Hem dit te laten doen, laten wij hem eenvoudig onze mond overnemen, waarmee Hij de nieuwe tong gebruikt die Hij ons gegeven heeft om God te verheerlijken. Dit houdt ons eigen verstand dan terzijde.

1 KORINTHE 14:14-15 "Want indien ik in een vreemde taal bid, mijn geest bidt wel, maar mijn verstand is vruchteloos. Wat is het dan? Ik zal wel met den geest bidden, maar ik zal ook met het verstand bidden..."

Ons gebedsleven bestaat dus uit twee delen: bidden IN of MET DE GEEST en bidden MET HET VERSTAND. Alle mensen kunnen naar God bidden met het verstand, maar alleen die Christus toebehoren, kunnen in de Geest bidden, "want de Vader zoekt ook dezulken die Hem alzo aanbidden." Hij zoekt mannen en vrouwen die bereid zijn, Hem hun tijd te geven en hun lippen
aan Hem OVER TE LATEN voor Zijn heerlijkheid, en tegelijkertijd hun gedachten terzijde te zetten.

HEBREEËN 13:15 "Laat ons dan door HEM (niet onszelf) ALTIJD Gode opofferen een offerande des lofs, dat is, de vrucht der lippen, die Zijn Naam belijden."

NOTABENE: Als je deze schriften opzoekt in de Bijbel, zijn sommigen van jullie misschien in de war geraakt door de verschillen tussen 'Geest' (met een hoofdletter) en 'geest'. Bijvoorbeeld, Jezus spreekt van de Vader aanbidden 'in Geest', terwijl Paulus zegt 'in de geest': Er is geen reden om daarover bezorgd te zijn, want er is geen verschil tussen deze twee in de Bijbel zoals deze oorspronkelijk werd geschreven (alles in hoofdletters); dus die twee zijn hetzelfde.

Het verstand

De Geest houdt niet op met Christus in onze harten te tonen: Hij laat ons meer en meer van al de dingen van God zien tijdens onze wandel met Hem.

JOHANNES 14:26 "Maar de Trooster, de Heilige Geest, Welken de Vader zenden zal in Mijn Naam, DIE ZAL U ALLES LEREN en zal u indachtig maken alles, wat Ik u gezegd heb."

JOHANNES 16:13 "Maar wanneer Die zal gekomen zijn, namelijk de Geest der waarheid, HIJ ZAL U IN AL DE WAARHEID LEIDEN; want Hij zal van Zichzelven niet spreken, maar zo wat Hij zal gehoord hebben, zal Hij spreken, en de toekomende dingen zal Hij u verkondigen."

Het is belangrijk dat we begrijpen hoe deze leer aan ons gegeven is. Als wij zelf iets zouden willen leren dan bestuderen we het, denken er over na, en slaan het dan op in ons verstand. Dit is NIET de manier waarop God werkt, want Hij weet dat ons verstand de wonderlijke waarheden die Hij ons wil laten zien, niet verwerken kan: de meeste schijnen te fantastisch te zijn om te geloven! Ons verstand kan gewoon niet aannemen wat God ons wil vertellen.

JESAJA 55:8-9 "Want Mijn gedachten zijn niet ulieder gedachten, en uw wegen zijn niet Mijn wegen, spreekt de HEERE. Want gelijk de hemelen hoger zijn dan de aarde, alzo zijn Mijn wegen hoger dan uw wegen, en Mijn gedachten dan ulieder gedachten."

Om deze reden zegt God "Maakt u dan NIET BEZORGD" (MATTHÉÜS 6:31). In plaats daarvan heeft Hij ons de middelen gegeven te WETEN, wat Hij wil, zonder dat wij telkens erover moeten nadenken: dit gebeurt op wonderbare wijze door de Geest.

1 KORINTHE 2:12 "Doch wij hebben niet ontvangen den geest der wereld, maar den Geest, Die uit God is, opdat WIJ ZOUDEN WETEN, de dingen die ONS van God GESCHONKEN ZIJN."

De Geest werkt niet door ons verstand, omdat God hem in ons hart geplaatst heeft.

GALATEN 4:6 "En overmits gij kinderen zijt, zo heeft God den Geest Zijns Zoons uitgezonden in uw harten, Die roept: Abba, Vader!"

En Hij werkt vanuit het hart, als Hij ons met de liefde Gods vervult.

ROMEINEN 5:5 "En de hoop beschaamt niet, omdat de liefde Gods in onze harten uitgestort is door den Heiligen Geest, Die ons is gegeven."

Wij zien dus, dat het door Zijn kracht is dat we de liefde kunnen beantwoorden, die Hij voor ons heeft, zoals Hij het beveelt.

MATTHÉÜS 22:37-38 "En Jezus zeide tot hem: Gij zult liefhebben den Heere, uw God, met GEHEEL UW HART, en met geheel uw ziel, en met geheel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod."

Dit is allemaal wonderbaarlijk simpel en niets kan het ooit veranderen, maar ons verstand vertelt ons soms iets anders. Het zegt ons, dat wij Gods genade niet waardig zijn, maar God zegt, dat Hij ons waardig gemaakt heeft (KOLOSSENZEN 1:12) door CHRISTUS IN ONS (KOLOSSENZEN 1:27). Ons verstand zegt ons, dat wij zondig zijn en het verdienen om verdoemd te worden: God zegt, dat Hij ons NIET ZAL verdoemen, omdat wij IN CHRISTUS zijn (ROMEINEN 8:1). Het verstand zegt ons, dat we te kort komen en onvolwaardig zijn in vele dingen, maar God zegt dat Hij Christus heeft gemaakt tot onze wijsheid, onze gerechtigheid en nog veel meer (1 KORINTHE 1:30) - feitelijk DE GEHELE VOLHEID VAN GOD.

KOLOSSENZEN 2:9-10 "Want in Hem woont AL de volheid der Godheid lichamelijk; en GIJ ZIJT IN HEM VOLMAAKT, Die het Hoofd is van alle overheid en macht."

Dit is gewoon te veel voor ons verstand om te begrijpen. Zelfs te veel voor ons hart, tenzij Hij het ons door de kracht van de Geest, binnen in ons doet WETEN.

1 KORINTHE 2:9-10 "Maar gelijk geschreven is: Hetgeen het oog niet heeft gezien, en het oor niet heeft gehoord, en in het hart des mensen niet is opgeklommen, hetgeen God bereid heeft dien, die Hem liefhebben. Doch GOD HEEFT HET ONS GEOPENBAARD DOOR ZIJN GEEST; Want de Geest onderzoekt alle dingen, ook de diepten Gods."

Dit is niet iets wat wij kunnen begrijpen of uitleggen met ons verstand: Wij WETEN het eenvoudig door de kracht van God. De gehele tijd werkt de Geest in ons, en de gehele tijd vecht het verstand terug, tegensprekend en alles in twijfel trekkend wat God ons zegt, probeert tegen elke prijs ons van de kennis van God weg te houden. Daarom wordt ons opgedragen ons verstand te onttronen en God het te laten overnemen.

2 KORINTHE 10:5 "Dewijl wij de overleggingen (of VERBEELDINGEN) ter nederwerpen, en alle hoogte, die zich verheft tegen de kennis van God, en ALLE gedachte gevangen leiden tot de gehoorzaamheid van Christus."

De schrift laat ons duidelijk zien hoe dit gedaan moet worden:

1 KORINTHE 2:14 "Maar de natuurlijke mens (een mens die niet is wedergeboren door de Geest Gods) begrijpt niet de dingen, die des Geestes Gods zijn; want zij zijn hem dwaasheid, en hij kan ze niet verstaan, omdat zij geestelijk onderscheiden worden."

Dus ons verstand kan alleen door DE KRACHT VAN DE GEEST VAN GOD IN ONZE HARTEN worden neer geslagen. BID altijd naar God dat deze kracht machtig in je werkt, en je Christus in jouw hart laat zien als jouw hoop der heerlijkheid, - en je naar alle waarheid leidt. Wanneer je dan in de Geest bidt, is het verstand VOLKOMEN ONDERWORPEN en de Geest NEEMT DE
CONTROLE over.

1 KORINTHE 14:14 "Want indien ik in een vreemde taal bid, mijn geest bidt wel, maar MIJN VERSTAND IS VRUCHTELOOS."

Neem elke dag een half of een heel uur om alleen met God te zijn en met Hem te spreken in de Geest. Dit bevalt God, want de Geest bidt altijd volgens zijn wil (ROMEINEN 8:27) En het is ook HEEL NUTTIG voor jou, want wanneer de Geest door je heen stroomt gedurende gebed. VERNIEUWT en VERANDERT Hij je oude wegen van denken en geeft je VERTROUWEN IN JE
HART. Dit is precies wat jouw Vader wil.

ROMEINEN 12:2 "En wordt dezer wereld niet gelijkvormig; maar WORDT VERANDERD door de VERNIEUWING (verandering) UWS GEMOEDS, opdat gij moogt beproeven, welke de goede, en welbehagelijke en volmaakte wil van God zij." (Zie ook ÉFEZE 4:23)

Als dit gebeurt, openbaart de Geest nog een VOLDONGEN FEIT: Net zoals wij al helemaal rechtvaardig zijn, omdat CHRISTUS ONZE RECHTVAARDIGHEID IS, hebben wij ook ZIJN GEEST al.

1 KORINTHE 2:16 "Want wie heeft den zin des Heeren gekend, die Hem zou onderrichten? (Zie vers 9) Maar WIJ HEBBEN DEN ZIN VAN CHRISTUS."

Dit heeft niets te maken met ons natuurlijke verstand, omdat de Geest (en Jezus) ALLEEN door het HART werkt. Wij WETEN diep van binnen, dat wat God zegt, waar is. En wij weten wat Hij wil dat wij doen, waneer wij dag aan dag met Hem wandelen. Dus LEIDT de Geest ons: wij DENKEN niet over onze problemen na, maar laten God beslissen volgens Zijn Woord zoals het door Zijn Geest in ons hart gelegd wordt - dit is de manier van leven die juist is voor ons als zonen en
dochters van God.

ROMEINEN 8:14 "Want zovelen als er door den Geest Gods geleid worden, die ZIJN kinderen Gods."

Dus met al onze gedachten in gevangenschap in Christus en onze harten vervuld van Hem en Zijn liefde, marcheren wij verder en prijzen wij onze Vader in de Geest - en "Zo God vóór ons is, wie zal tegen ons zijn?" (ROMEINEN 8:31)

Er is nog veel meer wat gezegd kan worden (en zal worden), over de manier waarop wij naar onze Vader moeten bidden. Voorlopig zijn hier enkele simpele punten die je moet weten: als je meer wilt weten, vraag je pastoren en oudsten ernaar en vraag hun naar schriften.

Herinner de verzen aan het begin van deze studie: je bent een kind van God en kunt vrijuit praten met Hem als een Vader. Vertrouw Hem! Hij heeft beloofd om voor je te zorgen en Hij houdt altijd Zijn Woord.

Herinner dat je nu in de hemel gezeten bent in Christus (ÉFEZE 2:6) dus als je bidt , zie God altijd voor je: Hij is niet ver weg, dus er is geen noodzaak om te schreeuwen! Je praat met Hem van aangezicht tot aangezicht!

Herinner dat, nadat je jouw bijzondere verzoeken in je eigen taal uitgesproken hebt, het eenvoudiger en veel nuttiger is om in de Geest te bidden, want je WEET dan dat je bidt in overeensteming met wat HIJ wil (ROMEINEN 8:27). Dit is wat God zegt, zoals in alle andere dingen vertrouw op God en geloof dat het waar is. De schrift zegt dat je niet verstaat wat je zegt en iemand anders evenmin (1 KORINTHE 14:2), omdat JE TOT GOD SPREEK. Prijs Hem gewoon in je hart en laat Hem jouw mond gebruiken voor Zijn heerlijkheid. Dit is de enige manier waarop je met Hem kunt spreken zonder dat je verstand je in de weg staat.

De meeste tijd van je gebed prijs je God gewoon in de Geest en dankt Hem voor de wonderlijke dingen die Hij gedaan heeft in je leven. Maar hier zijn sommige dingen waarvoor je in het bijzonder kunt bidden:

Voor al het werk van het verspreiden van Gods Woord over de gehele wereld (2 THESSALONICENSEN 3:1).

Voor al je broeders en zusters in de Heer (JAKOBUS 5:16).

Voor de redding van zielen, IN HET BIJZONDER voor degenen die tegen het Woord zijn (LUKAS 6:28).

Voor al diegenen die autoriteit hebben, in de gemeente of in de wereld (HEBREEËN 13:7, 1 TIMÖTHEÜS 2:1-4).

Voor wijsheid (JAKOBUS 1:5).

Voor de openbaring van de volheid van de schriften, in het bijzonder de verzen die je niet begrijpt (zeg tegen God wat hij gezegd heeft en vraag Hem om de betekenis aan jou te openbaren door de Geest die Hij in jouw hart geplaatst heeft).

Voor liefde, blijheid, vrede, geduld, geloof, nederigheid, enz. (vele verzen!)

Dat je de wil van God begrijpt en je roeping inziet - en weet waar je in Zijn werk past. (ÉFEZE 5:17).

Dat God geprezen wordt op aarde (1 PETRUS 4:11).

Dat Gods wil gedaan wordt in alle dingen (LUKAS 22:42).

Als je ooit voor iets bidt en het lijkt dat God je geen antwoord geeft, geef dan niet op: Houdt niet op te bidden en Hem daarvoor te danken dat Hij beloofd heeft je in al jouw behoeften te voorzien. Als Hij het terughoudt is het omdat Hij naar je kijkt om te zien of je trouw bent of niet - dus blijf doorgaan en bidt verder!

Wees niet verlegen tegenover God: nederig natuurlijk, maar tegelijkertijd, ken je rechten! Hij wil dat wij moedig en onbeschaamd voor Hem zijn. Erken dat je Jezus' rechtvaardigheid hebt en je nooit verlegen of beschaamd moet zijn: Bidden is een gewoon dagelijks iets - dus er is ook geen ruimte voor hysterie of sterke emoties.

Als je met anderen in een bijeenkomst bidt, houd je stem dan gelijkmatig en op een niveau met dat van de anderen. Een stem harder dan de rest of één die bidt in uitbarstingen, leidt de anderen af.

Als je besloten hebt om met God samen te zijn en tot Hem te bidden, bidt dan! Probeer niet tegelijkertijd iets anders te doen - lees zelfs niet in je Bijbel, omdat dit je aandacht van het gebed af zal leiden. (Heel soms, terwijl je bidt, zal de Geest je iets openbaren op een manier dat je een schrift moet opzoeken: als dit gebeurt lees het, maar begin daarna weer zo snel mogelijk te bidden. Als je het niet snel kunt doen, schrijf het op een velletje papier en ga het later opzoeken.)

Wij kunnen niet zeggen hoeveel tijd je in gebed moet doorbrengen, maar velen hebben ontdekt dat een half uur dagelijks een acceptabel minimum is. Met dit en alle andere dingen, herinner jezelf dat jij dood bent en je leven nu in God is. (KOLOSSENZEN 3:3) - ALLES wordt gedaan voor Zijn glorie, of je bidt of niet. Dus het is niet een kwestie van een half uurtje bidden en dan God vergeten en andere dingen doen als je verder met Hem gaat, zul je vanzelf meer en meer tijd op je knieen willen doorbrengen, en God in de overige tijd op andere manieren willen eren. Langere tijden in gebed zijn altijd nuttig: vele mensen proberen een uur per dag vrij te maken, en af en toe zelfs twee of drie uur achter elkaar. In het begin vindt je het misschien moeilijk om voor langere tijd te bidden (en, natuurlijk moet je in de Geest bidden), omdat je verstand deze gehele tijd beperkt wordt. Maar volhard, en straks zult je het heel natuurlijk vinden. Het is belangrijk om geruime tijd volkomen in gesprek met jouw Vader te zijn, niet dan hier, en dan daar, vijf minuten in korte stukken te bidden.

Beroem je nooit op je gebeden: het is tussen God en jou. Kijk in een bijeenkomst niet om je heen en luister niet naar anderen, je bent in de hemel met Jezus en je moet niet met andere dingen bezig zijn.

Als je voor een stoel of bed bidt, verberg je hoofd er niet in: maar kijk op. Spreek tegen God als iemand die gewoon voor je staat. Vaak heffen we onze handen om God te prijzen: dit is in overeenstemming met de schrift (1 TIMOTHÉÜS 2:8).

Wees niet bang om God te herinneren aan wat Hij gezegd heeft: citeer schriften voor hem met moed, vertel Hem wat hij al heeft beloofd om voor je te doen! Wees vurig en ijverig in je gebeden. Wees nooit halfhartig in het gebed of in iets anders: je dient God. Maar liever:

HEBREEËN 10:22 "Zo laat ons toegaan met een WAARACHTIG hart, in VOLLE VERZEKERDHEID des GELOOFS, onze harten gereinigd zijnde van het kwaad geweten, en het lichaam gewassen zijnde met rein water."

Samengesteld door Pentecost Revival Centre, Ballarat, Australië, ca. 1968-1972.