Bijbelstudie: Gods plan voor het gezin

Man en vrouw / ouders

Zoals God alle dingen schiep, zo ook het gezin. We zullen in deze studie Zijn plannen voor het gezin behandelen. Immers, als Hij het bedacht heeft, zal Hij ook de beste bron zijn voor informatie over hoe het gezin moet functioneren.

Lees GENESIS 1:27-28 en 2:21-24. Beschrijf hoe God het gezin in eerste instantie bedoeld heeft. Welke leden van het gezin zijn er genoemd? Een geestig iemand wees erop dat bij de schepping God één man en één vrouw creëerde: Hij schiep niet Adam, Eva - en Sue, voor het geval dat. Net zomin was het Adam, Eva en Sam, voor het geval dat. Hoe ziet dit beeld van het gezin eruit in vergelijking met het wereldse begrip van een gezin? Vergelijk dit met de definities die de "White House Conference on Families" toestaat in de "World View" van deze maand. Wat zei God over het eerste gezin in GENESIS 1:31?

Father and Child at Sunset Het eerste gezinslid dat we tegenkomen is de echtgenoot/ vader. Hij heeft vele ver-antwoordelijkheden. Wat moet hij doen volgens DEUTERONOMIUM 6:4-7? Hoeveel wordt hiervan gedaan in het gezin van tegenwoordig? Vraag je eens af waarom dit zo is. Wat veronderstelt het voorgaande over het hoofd van de familie? Lees PSALM 128 om een inzicht te krijgen hoe hij zou moeten zijn. In JOB 1:5 vinden we een ander aspect m.b.t. de verantwoordelijkheid van het gezinshoofd. Lees ook 1.TIMÓTEÜS 2:8 voor nog een verplichting. Hoe kunnen deze weer teruggebracht worden in ons moderne gezin?

Binnen het gezin moet de echtgenoot/ vader een leraar en voorbeeld zijn. Hij moet ook een verzorger zijn. Lees GENESIS 3:19 en 1.THESSALONICENSEN 4:11-12. Wat zeggen deze schriften over het ondersteunen van het gezin? Hoe staan ze tegenover de vele "snel geld" programma's en wedstrijden die steeds meer een deel van onze cultuur worden? Snel geld lost geen enkel probleem op. De hieraan ten grondslag liggende ideeën blijven hetzelfde. Er ontstaan eerder nog meer gebieden waar problemen zich kunnen manifesteren. (In de Amerikaanse staat Washington is onlangs een loterijwinnaar (1 miljoen dollar) die per jaar $40.000 binnenhaalt, betrapt bij het beroven van een kruidenierswinkel.) God geeft ook aanwijzingen voor de man des huize in zijn relatie tot de andere gezinsleden. Lees ÉFEZE 5:23,25 en bespreek de relatie die hij met zijn vrouw moet hebben. Hoe verschilt deze van wat we om ons heen zien in de wereld? Welke houding geeft betere mogelijkheden voor hun relatie, die van God of van de wereld? Verklaar je antwoord.

Als we ons op de relatie tussen vaders en kinderen richten vinden, we een tweeledig gezichtspunt. Het eerste vinden we in SPREUKEN 22:6. Dit sluit aan bij wat we eerder zagen in DEUTERONOMIUM 6. Tegelijkertijd moeten we ÉFEZE 6:4 in acht nemen. Wat is het probleem dat veel mensen op dit gebied hebben? Waarom is het zo moeilijk om een evenwicht tussen deze twee te vinden? Er moet een evenwicht zijn tussen onderricht en discipline. Om discipline te laten werken, moet er één of andere vorm van tuchtiging zijn. Het woord van God is tegen misbruik en is het ook niet eens met hen die zeggen dat iedere vorm van fysieke bestraffing misbruik is. In feite noemt God ons misbruikers als we verzaken om onze kinderen op de juiste manier te onderwijzen en disciplineren.

Wanneer deze mannen ouderling in hun gemeente worden, geeft God nog een advies. Zie TITUS 2:2. Wat voor een levensvisie wordt hier weerspiegeld? Wat betekent dit op oudere leeftijd?

Nu wenden we ons tot de tweede persoon in het gezin - de vrouw/ moeder. Om er achter te komen waarvoor zij nodig is in het gezin, lees opnieuw GENESIS 2:20-22. Haar plaats in het gezin wordt door God verder beschreven in GENESIS 3:16. Om ‘heersen' zoals hier beschreven beter te begrijpen, lees GENESIS 4:7 waar dezelfde stam gebruikt word. (Het oorspronkelijk gebruikte stamwoord in het Hebreeuws is in beide verzen "mashal".) Hun onderlinge relatie wordt verder uiteengezet in ÉFEZE 5:33. Op welke manier komt dit in conflict met de wereldse opvattingen over zulke relaties?

(Als je later verder wilt studeren, lees dan het boek Ruth - 4 hoofdstukken - en bespreek de relatie tussen Boaz en Ruth, als ze elkaar ontmoeten en van elkaar leren.)

Andere karakteristieken van de vrouw/ moeder worden gegeven in TIITUS 2:3-5. Welke verant-woordelijkheden worden hier opgenoemd? Hoe moeten deze vervuld worden? Beschrijf de vrouw die je hier ziet en hoe ze in de tegenwoordige wereld past. Een verdere uitwerking van dit thema kun je vinden in SPREUKEN 31:10-31. Noem de persoonlijke karaktertrekken van deze ideale vrouw op. Waarom wordt ons een dergelijke beschrijving gegeven? Hoewel het onwaarschijnlijk lijkt dat iemand aan dit alles kan voldoen, geeft het ons zeker een doel om naar te streven, met de hulp van de Heer.

Kinderen

Nu zullen we de kinderen als gezinsleden in deze bijbelstudie aanschouwen.

Lees PSALM 127:3-5. Hoe moeten kinderen in het gezin gezien worden volgens deze verzen? Op welke wijze heeft onze maatschappij deze leer afgewezen? God hecht waarde aan al het leven - want Hij is haar schepper. Als wij het leven ook zo waarderen dan volgen wij Zijn pad.

Kinderen moeten hun ouders eren. In LUKAS 2:51-52 vinden we een uitstekend voorbeeld. Waarom is dit onderwerp zo goed om te onderwijzen? Bemerk dat Jezus Christus niet alleen Gods wil op volkomen wijze vervulde voor ons, als volwassenen, maar ook voor ons als kinderen. Hoe kan dit gebruikt worden om kinderen een fundamentele les te leren over Gods vergevende genade?

De Schrift spoort kinderen herhaaldelijk aan om het voorbeeld van de jonge Jezus te volgen. Lees ÉFEZE 6:1-3 en MARKUS 7:10 voor andere punten die hierop betrekking hebben. EXODUS 20:12; 21:17 en DEUTERONOMIUM 5:16 zijn nog andere verzen waarmee rekening zou moeten worden gehouden. Hoe belangrijk vindt God het dat kinderen hun ouders in eren?

Door de gehele Bijbel vinden we zonen die over het levens-onderhoud van hun vader leren. In GENESIS 24 en de daarop volgende hoofdstukken vinden we hoe Isaäk leert voor Abrahams' kuddes te zorgen, Jakob en Esau leren jagen en voor de kuddes van Isaäk en Leban te zorgen; en Jozefs tien broers zorgen voor hun vaders kuddes. Deze training helpt om praktisch te worden, Lees TITUS 2:6.

Ook hier was/is Jezus het voorbeeld. Terwijl Hij opgroeide, leerde Hij het vak van timmerman, zie MARKUS 6:3 en leerde de apostel Paulus tenten maken – (HANDELINGEN 18:3.)

De dochters leren de huis-houdelijke vaardigheden. Zo zorgden de vrouwen in EXODUS 35:25-26 voor handgesponnen garen, kledij en linnen voor de Tabernakel en priestergewaden in de woestijn.

Je kunt ook SPREUKEN 31:10-28 er nog eens op na slaan voor nog een voorbeeld over training van de vrouw en hoe een goddelijke persoonlijkheid tot uiting moet komen in haar leven. Wanneer moet deze training beginnen om een dergelijke vrouw en moeder voort te brengen?

Deze training moet zowel jongens als meisjes er niet van weerhouden om te rennen en spelen. Dit is ook belangrijk, zoals we zien in ZACHARIAS 8:5.

Dit alles moet in evenwicht zijn. Hoe brengt de wereld oneven-wichtigheid in onze levens? Hoe kunnen we vermijden in de onevenwichtigheid van de wereld te vervallen?

Aan het eind van deze bijbelstudie over Gods plan voor het gezin, bestuderen we de tekortkomingen van ons gezin. Beken deze en zoek Zijn kracht en hulp om meer en meer het gezin te worden zoals Hij dat zou willen.

Besluit met het toegewijd lezen van PSALM 133, dat de resultaten van goede familiebetrekkingen beschrijft.

Door Steven T. Cook, predikant

Bron: ‘Bible Science Newsletter', februari 1990