Bid op deze wijze

 

door David Y. Cho
 

Sommige mensen denken dat bidden heel gemakkelijk is, maar eigenlijk is dit niet zo. Bidden is moeilijk omdat het geen conversatie met een andere persoon is; het is een audiëntie bij de Almachtige God. Alle christenen hebben het privilege van een vrije toegang tot God door gebed. Zelfs Jezus' discipelen vroegen Hem hoe te bidden.

Gebed is de basis van het christelijke leven. Een christen met een effectief gebedsleven is een sterke christen. Zijn geloof heeft leven en kracht. Ik wil graag het geheim met u delen van een effectief gebedsleven.

1 Begin te bidden door God te loven:

De schriften wijzen de weg: "Gaat in tot Zijn poorten met lof, in Zijn voorhoven met lofgezang." (PSALM 100:4). We moeten uitdrukking geven aan onze dankzegging en lof aan God die ons universum schiep en alles wat daarin is. Vervolgens moeten we God loven voor de redding die Hij ons heeft gegeven. We leven te midden van zonden, maar God zond Zijn enige Zoon in deze wereld en liet Hem sterven aan het kruis ter wille van ons. Zijn bloed werd vergoten en Zijn lichaam werd gebroken om ons te bevrijden van de slavernij der zonden. We moeten onze innige dank aan Hem geven voor het wegnemen van onze zonden en voor onze bevrijding!

Voorts moeten we onze Hemelse Vader loven voor Zijn liefdevolle zorg. We moeten Hem loven voor Zijn genade en zachtmoedigheid. We moeten Hem lof, aanbidding en dank geven voor Zijn liefdevolle goedheid als we voor Hem buigen.

Een goed gebed is een gebed van lofprijs. David beleed Hem als Heilige God "Wonende onder de lofzangen Israëls." (PSALM 22:4). God schept behagen in en woont in onze lofprijs. Om de aanwezigheid van onze Hemelse Vader te ervaren, moeten we onze gebedstijd beginnen door Hem te loven.

Wanneer we Hem loven voor Zijn prachtige schepping, voor Zijn verlossende liefde en voor Zijn genade om onze Vader te zijn, dan zal God bij ons wonen en voor onze geest, ziel en lichaam zorgen.

Toen Paulus en Silas in de gevangenis werden geworpen in Filippi, waren ze niet wanhopig maar baden en loofden God de hele nacht. Er kwam een aardbeving, de deuren van de gevangenis werden geopend en hun kettingen vielen af. Lofprijs heeft grote kracht!!

God heeft ons gemoedsrust, hoop en blijdschap gegeven. Hij heeft ons overwinning in dit leven gegeven. Hoe dankbaar zouden we moeten zijn dat Hij ons toestaat al onze zware lasten voor Hem te mogen lossen door gebed! Ware het niet door Gods hulp, hoe zouden we dan door de stormen van het leven komen?

In de tijd van het Oude Testament brandde de hogepriester 24 uur per dag zoete wierook zodat het de hele tempel zou vullen. Deze wierook symboliseert de gebeden van de heiligen. De Bijbel zegt, "En de rook des reukwerks, met de gebeden der heiligen, ging op van de hand des engels voor God." (OPENBARING 8:4).

Gebeden in de vorm van lofprijs zijn zoete offers voor de Heere. God accepteert onze gebeden van lofprijs en zegent die individuen en kerken die Hem hymnen van lofprijs geven.

2 Boete doen over je zonden:

Wanneer je God hebt geprezen, ga dan naar de volgende stap. Dat is het boete doen. Onderzoek jezelf in de aanwezigheid van God en doe boete over je zonden. In het boek Jesaja hoofdstuk 6, vers 5; staat een prachtig voorbeeld van boetvaardigheid beschreven. Toen Koning Uzzia stierf was het hele land vervuld met droefheid en wanhoop. De profeet Jesaja was ook met droefheid geslagen en bad tot God met smart. Omstreeks deze tijd zag Jesaja een visioen van de Heere der heirscharen gezeten op Zijn troon. De zomen van Zijn mantel vulden de hele tempel, en de tempel was vol van rook. Jesaja zag de engelen roepen met luide stemmen: "Heilig, heilig, heilig is de HEERE der heirscharen! De ganse aarde is van Zijn heerlijkheid vol." (Vers 3) Jesaja keek naar zijn eigen verschijning en treurde, zeggende: "Wee mij, want ik verga! dewijl ik een man van onreine lippen ben, en ik woon in het midden eens volks, dat onrein van lippen is; want mijn ogen hebben den Koning, den HEERE der heirscharen gezien." (JESAJA 6:5).

Als een persoon wenst voor de Troon van Genade te komen, dan moet hij eerst zijn aandeel aan ongehoorzaamheid en ongeloof van zich afschudden door boete te doen. Ongeacht hoe wanhopig onze toenadering mag zijn, het is zinloos naar God te roepen, tenzij we boete doen over onze zonden. In de Bijbel staat heel duidelijk, "De offeranden Gods zijn een gebroken geest; een gebroken en verslagen hart zult Gij, o God! niet verachten." (PSALM 51:19 KJV). Hij zoekt diegenen wiens harten zijn verbroken en verbrijzeld.

God heeft behagen in een persoon die berouw heeft van zijn zonden. De Bijbel zegt; "Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, dat Hij ons de zonden vergeve, en ons reinige van alle ongerechtigheid." (1 JOHANNES 1:9). God zei ook:"... al waren uw zonden als scharlaken, zij zullen wit worden als sneeuw, al waren zij rood als karmozijn, zij zullen worden als witte wol." (JESAJA 1:18).

Een persoon die berouw heeft over zijn zonden kan moedig tot de Troon van Genade toetreden. Hij wordt niet langer door de duivel beschuldigd van zijn zonden. We moeten weten dat de zonde de scheiding tussen God en mens is; dus als we bidden, moeten we boete doen over onze zonden en de scheiding vernietigen, zodat we verblijd toegang verwerven tot de Troon van Genade, als rechtvaardige mannen en vrouwen.

3 Maak je verzoeken bekend bij God:

Sommigen van u zullen zeggen, "God kent al onze noden en zegent ons zelfs al maken we ze niet bekend aan Hem door gebed", maar dit is niet zo. De Bijbel zegt: "Bidt, en u zal gegeven worden; zoekt, en gij zult vinden; klopt, en u zal opengedaan worden. Want een iegelijk, die bidt, die ontvangt; en die zoekt, die vindt; en die klopt, dien zal open gedaan worden. Of wat mens is er onder u, zo zijn zoon hem zou bidden om brood, die hem een steen zal geven? En zo hij hem om een vis zou bidden, die hem een slang zal geven? Indien dan gij, die boos zijt, weet uw kinderen goede gaven te geven, hoeveel te meer zal uw Vader, Die in de hemelen is, goede gaven geven dengenen, die ze van Hem bidden." (MATTHÉÜS 7:7-11).

Onze Heere Jezus geeft goede dingen aan hen die daarom vragen. Vele christenen willen gedoopt worden in de Heilige Geest. Als een persoon echt vervuld wil worden met de Heilige Geest, dan moet hij oprecht zoeken met een dorstig hart, en smeekbeden brengen tot God. Als je voor God komt met een verzoek, kom dan tot Hem met een oprecht verlangen. Een van de redenen dat christenen geen antwoorden ontvangen op hun gebeden is omdat ze hun 'leven en dood' gebeden niet offeren aan God.

De Bijbel beschrijft heel duidelijk hoe Jezus bad in Gethsemane: "En in zwaren strijd zijnde, bad Hij te ernstiger. En zijn zweet werd gelijk grote droppelen bloeds, die op de aarde afliepen." (LUKAS 22:44). Als de Zoon van God ernstig bad, hoeveel temeer moeten wij dan vurig bidden? Hoe zouden wij dan halfhartig kunnen bidden?

We mogen niet na een á twee keer bidden opgeven als ons een antwoord wordt geweigerd. Jezus, leerde ons de noodzaak van voortdurend gebed door de gelijkenis van de weduwe (zie LUKAS 18:1-8).

Een ander belangrijk punt is dat we moeten bidden in overeenstemming met de wil van God. Als je bidt met een verlangen je vleselijke lusten te bevredigen dan zal een dergelijk gebed nooit verhoord worden door God. De Bijbel waarschuwt duidelijk tegen zulke gebeden, en zegt: "Gij bidt, en gij ontvangt niet,omdat gij kwalijk bidt, opdat gij het in uw wellusten doorbrengen zoudt." (JAKOBUS 4:3). Het is belangrijk dat we bidden in overeenstemming met de wil van God en met een oprecht hart. Als iemand bidt met vuur en enthousiasme, dan zal de deur van de hemel wel open moeten gaan voor hem.

4 Geef uitdrukking aan je dankbaarheid:

De Bijbel waarschuwt ons "Weest in geen ding bezorgd; maar laat uw begeerten in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God; En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw zinnen bewaren in Christus Jezus." (FILIPPENZEN 4:6-7). Als we bidden, moeten we doorgaan met bidden tot dat de vrede van God controle heeft over ons hart en gedachten. Als we het antwoord ontvangen op ons verzoek, dan hebben we de zekerheid in ons hart dat God onze gebeden heeft beantwoord. Hij geeft vrede en blijdschap als een bewijs. Geen angst, onrust, of zorg blijft bestaan, dan moeten we beginnen Hem dank te geven omdat Hij onze gebeden beantwoordde.

Wanneer we in de tegenwoordigheid van God komen moeten we weten hoe te bidden. We moeten de etiquette kennen voor een audiëntie met de Heere, onze Almachtige God.

Grote mannen van het geloof zijn allen giganten van het gebed geweest. Gebed brengt wonderen voort. Alle grote wonderen uit het christendom, soms boven ons voorstellingsvermogen, zijn het resultaat van vurig gebed. Ik kan nooit genoeg de nadruk leggen op de noodzaak van ernstig gebed.

Als je het geheim leert van deze volgorde van gebed, dan zul je in staat zijn op de juiste wijze Gods zegeningen te ervaren; voorspoed in je geest, de zegening van een goede gezondheid, en voorspoed in alle dingen.

Bron: "Church Growth" - Winter 1991