De aanstaande terugkeer van Jezus Christus de Koning in al Zijn Glorie

 Het blijkt onomstotelijk uit Gods Woord dat Jezus terug zal komen. Hier zijn Jezus' eigen woorden:

"Want de Zoon des mensen zal komen in de heerlijkheid Zijns Vaders, met Zijn engelen, en alsdan zal Hij een iegelijk vergelden naar zijn doen" MATTHÉÜS 16:27.

Hij komt niet weer als een baby in een kribbe - deze keer komt Hij met al Gods heerlijkheid als KONING en RECHTER:

"En van dezen heeft ook Enoch, de zevende van Adam, geprofeteerd, zeggende: Ziet, DE HEERE IS GEKOMEN met Zijn vele duizenden heiligen; Om gericht te houden tegen allen, en te straffen alle goddelozen onder hen, vanwege al hun goddeloze werken, die zij goddelooslijk gedaan hebben, en vanwege al de harde woorden, die de goddeloze zondaars tegen Hem gesproken hebben" JUDAS 14-15.

Dit betekent dat als je in leven bent op het moment van Zijn terugkeer, JIJ voor Hem zult staan en door Hem geregeerd zal worden (OPENBARING 19:15). Vanwege dit zal de terugkomst van Jezus niet worden verwelkomd door de meerderheid van hen die op de aarde leven:

"En alsdan zal in den hemel verschijnen het teken van den Zoon des mensen; en dan zullen al de geslachten der aarde wenen, en zullen den Zoon des mensen zien, komende op de wolken des hemels, met grote kracht en heerlijkheid"   MATTHÉÜS 24:30.

"Ziet, Hij komt met de wolken en alle oog zal Hem zien, ook degenen, die Hem doorstoken hebben; en alle geslachten der aarde zullen over Hem rouw bedrijven; ja, amen" OPENBARING 1:7.

"...in de openbaring van den Heere Jezus van den hemel met de engelen Zijner kracht; Met vlammend vuur, wraak doende over degenen, die God niet kennen, en over degenen, die het Evangelie van onzen Heere Jezus Christus niet gehoorzaam zijn. Dewelken zullen tot straf lijden het eeuwig verderf, van het aangezicht des Heeren, en van de heerlijkheid Zijner sterkte" 2 THESSALONICENSEN 1:7-9.

Als Jezus verschijnt, zal het zijn om de TOORN GODS OVER DEZE ZONDIGE WERELD TE BRENGEN:

"Want de toorn Gods wordt geopenbaard van den hemel over alle goddeloosheid, en ongerechtigheid der mensen, als die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden. Overmits hetgeen van God kennelijk is, in hen openbaar is; want God heeft het hun geopenbaard" ROMEINEN 1:18-19.

De schrift gaat verder de redenen te tonen waarom God boos is op deze wereld - alle hoererij, afgoderij en trots die we overal om ons heen zien in deze generatie.

"Dat u niemand verleide met ijdele woorden; want om deze dingen komt de toorn Gods over de kinderen der ongehoorzaamheid" ÉFEZE 5:6.

Hier is nog een beschrijving van onze tijd die honderden jaren geleden in Gods Woord gegeven werd:

"En weet dit, dat in de laatste dagen ontstaan zullen zware tijden. Want de mensen zullen zijn liefhebbers van zichzelven, geldgierig, laatdunkend, hovaardig, lasteraars, den ouderen ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig. Zonder natuurlijke liefde, onverzoenlijk, achterklappers, onmatig, wreed, zonder liefde tot de goeden. Verraders, roekeloos, opgeblazen, MEER LIEFHEBBERS DER WELLUSTEN DAN LIEFHEBBERS GODS" 2 TIMÓTHEÜS 3:1-4.

Dit is de weg van de wereld in onze tijd: mensen leven overal zonder Godsvreze of liefde voor andere mensen. God waarschuwt jou door Zijn Woord dat Jezus zal terugkomen - en de hele aarde, uitgezonderd zij die Hem zoeken zal onvoorbereid overvallen worden. Het oordeel van God zal PLOTSELING over deze wereld komen, zonder waarschuwing, zoals de vloed in de dagen van Noach of de vurige vernietiging van Sodom en Gomorra. Mensen zullen bezig zijn met hun zaken zoals gewoonlijk, wanneer het IN EEN OGENBLIK TE LAAT voor hen zal zijn boete te doen en zich tot God te keren: ze zullen het eeuwige leven mislopen!

"En gelijk het geschied is in de dagen van Noach, alzo zal het ook zijn in de dagen van den Zoon des mensen. Zij aten, zij dronken, zij namen ten huwelijk, zij werden ten huwelijk gegeven, tot den dag, op welken Noach in de ark ging, en de zondvloed kwam, en verdierf ze allen. Desgelijks ook, gelijk het geschiedde in de dagen van Lot; zij aten, zij dronken, zij kochten, zij verkochten, zij plantten, zij bouwden; Maar op den dag, op welken Lot van Sódom uitging, regende het vuur en sulfer van den hemel en verdierf ze allen. Even alzo zal het zijn in den dag, op welken de Zoon des mensen geopenbaard zal worden" LUKAS 17:26-30.

De tijd van het einde is voorbestemd en vastgelegd voor alle tijden: het kan binnen een aantal jaren gebeuren, of het kan morgen zijn. Niemand weet dat behalve God, zelfs Jezus niet:

"Maar van dien dag en die ure weet niemand, noch de engelen, die in den hemel zijn, noch de Zoon, dan de  Vader"  MARKUS 13:32.

Dit betekent dat je, je verlossing niet kunt negeren tot de laatste minuut, want je weet niet wanneer dat is - en zelfs als je dat wist zou je voordien kunnen sterven. Maar er zijn nu tekenen op aarde die ons waarschuwen voor de terugkeer van Jezus:
"En Ik zal wondertekenen geven in den hemel en op de aarde: bloed, en vuur, en rookpilaren (Hebreeuws, 'palmbomen'). De zon zal veranderd worden in duisternis, en de maan in bloed, eer dat de grote en vreselijke dag des HEEREN komt" JOËL 2:30-31.

Het is nu slechts iets meer dan vijftig jaar geleden sinds de eerste 'paddestoel' of 'palmboom' wolken van rook op de aarde verschenen. Sindsdien heeft de hele aarde op de rand van een ramp gebalanceerd: op ieder moment kan de gehele bevolking van onze planeet worden vernietigd. Hier zijn enkele andere schriften die ons dingen laten zien die zullen gebeuren, al dan niet met deze middelen:

"Want ziet, die dag komt, BRANDENDE ALS EEN OVEN, dan zullen alle hoogmoedigen, en al wie goddeloosheid doet, EEN STOPPEL ZIJN...MALEÁCHI 4:1.

"Maar de dag des Heeren zal komen als een dief in den nacht, in welken de hemelen met een gedruis zullen voorbijgaan, en DE ELEMENTEN BRANDEN ZULLEN EN VERGAAN, en de aarde en de werken, die daarin zijn, zullen verbranden" 2 PETRUS 3:10.

"En de verslagenen des HEEREN zullen te dien dage liggen van het ene einde der aarde tot aan het andere einde der aarde, zij zullen niet beklaagd, noch opgenomen, noch begraven worden; tot mest op den aardbodem zullen zij zijn" JEREMÍA 25:33.

"En dit zal de plage zijn, waarmede de HEERE al de volken plagen zal, die tegen Jeruzalem krijg gevoerd zullen hebben: Hij zal een iegelijks vlees, daar hij op zijn voeten staat, doen uitteren; en een iegelijks ogen zullen uitteren in hun holen; en eens iegelijks tong zal in hun mond uitteren" ZACHARÍA 14:12.

"De aarde zal ganselijk waggelen, gelijk een dronkaard, en zij zal heen en weder bewogen worden, gelijk een nachthut; en haar overtreding zal zwaar op haar zijn; en zij zal vallen, en niet weder opstaan" JESAJA 24:20.

De mensen willen altijd weer weten wanneer precies het einde zal komen, en om de zoveel tijd beweert iemand te weten wanneer deze tijd komt, maar IEDERE BEWERING VAN DIEN AARD IS ONWAAR en een MISLEIDING. Dit is wat Jezus ervan zegt:

"En zij vraagden Hem, zeggende: Meester, wanneer zullen dan deze dingen zijn, en welk is het teken, wanneer deze dingen zullen gescheiden? En Hij zeide: Ziet, dat gij niet verleid wordt; want velen zullen er komen onder Mijn Naam, zeggende: Ik ben de Christus; en de tijd is nabij gekomen, gaat dan hen niet na" LUKAS 21:7-8.

Er zullen oorlogen en hongersnoden zijn en dergelijke, zoals er altijd geweest zijn onder de mensheid:
"En gij zult horen van oorlogen, en geruchten van oorlogen; ziet toe, wordt niet verschrikt; want al die dingen moeten geschieden, maar nog is het einde niet. Want het ene volk zal tegen het andere volk opstaan, en het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk; en er zullen zijn hongersnoden, en pestilentiën, en aardbevingen in verscheidene plaatsen. Doch al die dingen zijn maar een beginsel der smarten" MATTHÉÜS 24:6-8.

Geen van deze dingen is op zich aanwijzing daarvoor dat het einde nabij is: Jezus verzekert ons echter dat het patroon ERGER EN ERGER zal worden totdat de hele wereld WANHOPIG is.

"Want alsdan zal grote verdrukking wezen, hoedanige niet is geweest van het begin der wereld tot nu toe, en ook niet zijn al. En zo die dagen niet verkort werden, geen vlees zou behouden worden; maar om der uitverkorenen wil zullen die dagen verkort worden" MATTHÉÜS 24: 21-22.

"En er zullen tekenen zijn in de zon, en maan, en sterren, en op de aarde BENAUWDHEID der volken met TWIJFELMOEDIGHEID, als de zee en watergolven groot geluid zullen geven; En den mensen het hart zal bezwijken van vrees en verwachting der dingen, die het aardrijk zullen overkomen; want de krachten der hemelen zullen bewogen worden…Alzo ook gij, wanneer gij deze dingen zult zien gescheiden, zo weet, dat het Koninkrijk Gods nabij is" LUKAS 21:25-26,31.

Als die dag komt is het voor de meesten in de wereld TE LAAT om verlost te worden. Wordt niet misleid te denken, dat jij later nog tijd hebt je te bekeren:

"Want, gij weet zelven zeer wel, dat de dag des Heeren alzo zal komen, gelijk een dief in den nacht. Want wanneer zij zullen zeggen: Het is vrede en zonder gevaar; dan zal een HAASTIG VERDERF hun overkomen, gelijk de barensnood een bevruchte vrouw; en ZIJ ZULLEN HET GEENSZINS ONTVLIEDEN1 THESSALONICENSEN 5:2-3.

"GIJ DAN, ZIJT OOK BEREID; want in welke ure gij het niet meent, zal de Zoon des mensen komen" LUKAS 12:40.

De enige manier waarop jij bereid kunt zijn voor die dag is door je te BEKEREN, GEDOOPT TE WORDEN; en God te vragen om de GAVE VAN DE HEILIGE GEEST (HANDELINGEN 2:38). Als je dit doet, zal God je eeuwig leven geven. Anders zal JIJ ten onder gaan op die dag en door Jezus Christus geoordeeld worden. God geeft je de persoonlijke verzekering dat dit waar is door het feit dat Jezus vandaag leeft:

"Daarom dat Hij een dag gesteld heeft, op welken Hij den aardbodem rechtvaardiglijk zal oordelen, door een Man, Dien Hij daartoe geordineerd heeft, verzekering daarvan doende aan allen, dewijl Hij Hem uit de doden opgewekt heeft" HANDELINGEN 17:31.

"Alzo ook Christus, eenmaal geofferd zijnde, om veler zonden weg te nemen, zal ten anderen male zonder zonde gezien worden van degenen, die Hem verwachten tot zaligheid" HEBREEËN 9:28.

"BETERT U dan, en BEKEERT u, opdat uw zonden mogen uitgewist worden; wanneer de tijden der verkoeling zullen gekomen zijn van het aangezicht des Heeren. En Hij gezonden zal hebben Jezus Christus, Die u tevoren gepredikt is..." HANDELINGEN 3:19-20.

Samengesteld door Pentecost Revival Centre, Ballarat, Australië, ca. 1968-1972.