1967 – De Laatste Datum in de Bijbel!

Er is maar een stad die “heilig” wordt genoemd door God - Jeruzalem (JESAJA 52:1; JESAJA 66:20). Geen andere stad werd de “stad onzes Gods” genoemd (PSALM 48:2) en geen andere is uitverkozen door de Heer. “Maar Ik heb Jeruzalem verkoren, dat Mijn Naam daar zou wezen…” (2 KRONIEKEN 6:6). “Ik ijver over Jeruzalem …met een groten ijver,” zegt de Heer  (ZACHARÍA 1:14) Jezus weende zelfs om Jeruzalem en voorzag haar vernietiging (LUKAS 19:41).

Het was in Jeruzalem dat de discipelen op de Dag van Pinksteren de Heilige Geest ontvingen en het evangelie zich aanvankelijk vanuit deze stad verspreidde. Jezus steeg op naar de hemel vanuit Jeruzalem en zal daar weer terugkomen (ZACHARÍA 14:4).

Jeruzalem, de “stad van vrede”, is talrijke keren veroverd en heroverd, maar het Woord van God zegt ons dat op het einde de Heer Zelf Jeruzalem zal verdedigen, “En dit zal de plage zijn, waarmede de HEERE al de volken plagen zal, die tegen Jeruzalem krijg gevoerd zullen hebben: Hij zal een iegelijks vlees, daar hij op zijn voeten staat, doen uitteren; en een iegelijks ogen zullen uitteren in hun holen; en eens iegelijks tong zal in hun mond uitteren.” (ZACHARÍA 14:12) Deze schrift is een aanwijzing voor de onontkoombare atoomoorlog aan het eind van onze tegenwoordige eeuw.

De Tijd van de Heidenen

Talrijke profetieën concentreren zich op Jeruzalem. Het was voorzegd dat Jeruzalem door de heidenen veroverd zou worden: “Jeruzalem zal van de heidenen vertreden worden, totdat de tijden der heidenen vervuld zullen zijn.” (LUKAS 21:24). Deze profetie werd door Jezus gegeven en begon zich 70 n. Chr. te voltrekken toen Jeruzalem door de Romeinen veroverd werd. Al de Joden werden of om het leven gebracht, stierven de hongerdood of werden als slaaf verkocht. In 638 n. Chr. veroverde de Moslims Jeruzalem en afgezien van een kort interval met de kruisvaarders, bleef dit tot 1917 in stand totdat de geallieerden onder Generaal Allenby de stad verlosten.

De Profetie van Jeruzalem's Verlossing in 1917

De profeet Daniël sprak over de toekomst van zijn geboortestad Jeruzalem en gaf de volgende opmerkelijke profetie: “Welgelukzalig is hij, die verwacht en raakt tot duizend driehonderd vijf en dertig dagen.” (DANIËL 12:4-12). Het jaar 1335 komt in de Islamitische kalender overeen met het jaar 1917. Dit was het exacte jaar waarin de Turken de stad Jeruzalem overleverden aan de Britten. De profeet Haggaï profeteerde zelfs de precieze dag van de verlossing, namelijk 9 december (HAGGAÏ 2:15-18). Jesaja voorspelde de manier waarop Jeruzalem bevrijd zou worden – met behulp van vliegtuigen (JESAJA 31:5). Voor meer informatie zie het artikel, “Gelijk Vliegende Vogelen”.

De Profetie van Jeruzalem's Verlossing in 1967

Sinds de oprichting van de staat Israël in 1948 weigerden de Arabische naties Israël als een onafhankelijke staat te aanvaarden en wachtten erop om Israël te verslaan. Ondanks het feit dat de Israëli’s werden verrast met een aanval op een sabbat in juni 1967 en ondanks het feit dat ze in de minderheid waren, namelijk in een verhouding van minstens 50:1, leden de Arabieren een complete nederlaag in slechts zes dagen. In minder dan drie uren vernietigde de Israëlische luchtmacht 300 Egyptische vliegtuigen op de grond. Maar het meest opmerkelijke feit van de oorlog was dat de Oude stad Jeruzalem, die tot dan toe in Jordaanse handen was, in Joods bezit kwam. Dus weer werden verbazingwekkende Bijbelse profetieën vervuld.

Hoe onwaarschijnlijk het ook was, vele christenen waren niet verrast over de uitkomst van de Zes Daagse Oorlog. Twee verschillende profetieën wezen naar het jaar 1967 voor de verlossing van Jeruzalem:

1) De '2300-jaren Profetie' van Daniël 

“Tot hoelang zal dat gezicht van het gedurig offer en van den verwoestenden afval zijn, dat zo het heiligdom als het heir ter vertreding zal overgegeven worden? En hij zeide tot mij: Tot twee duizend en driehonderd avonden en morgens; dan zal het heiligdom gerechtvaardigd worden.” (DANIËL 8:13,14)

Als je de context leest waarin deze profetie werd gegeven dan spreekt het over een ram met twee hoornen (der Meden en der Perzen; zie DANIËL 8:20) en een harige bok (Griekenland; DANIËL 8:21). “En ik zag hem, (de bok) nakende aan den ram, en hij verbitterde zich tegen hem, en hij stiet den ram, en hij brak zijn beide hoornen; en in den ram was geen kracht, om voor zijn aangezicht te bestaan; en hij wierp hem ter aarde, en hij vertrad hem, en er was niemand, die den ram uit zijn hand verloste.” (DANIËL 8:7)

Dit gedeelte van de profetie werd door Alexander de Grote vervuld toen hij in 334 v. Chr. met een leger van 35.000 Grieken en Macedoniërs de Dardanellen overstak naar Klein-Azië en het enorme Perzische Rijk versloeg. Vanaf die tijd zou Palestina / Israël altijd “vertreden worden door de heidenen” of onder het gezag van vreemde naties zijn, zij het de Grieken, Romeinen, Saracenen of Turken.

Echter profeteerde Daniël dat het heiligdom (Jeruzalem) alleen voor 2300 dagen zou vertreden worden. Als men de Bijbelse tijdschaal gebruikt (een dag voor een jaar – zie EZECHIËL 4:6) en in gedachten houdt dat het jaar 0 niet bestaat, komen wij precies aan bij 1967!

2) Het Jubeljaar  

“En gij zult dat vijftigste jaar heiligen, en vrijheid uitroepen in het land, voor al zijn inwoners; het zal u een jubeljaar zijn; en gij zult wederkeren een ieder tot zijn bezittingen, en zult wederkeren een ieder tot zijn geslacht.” (LEVITICUS 25:10)

Het jubeljaar werd gekenmerkt door het feit dat alle percelen en bezittingen terug werden gegeven aan de oorspronkelijke eigenaars, in het geval dat ze die in de tussentijd hadden verloren. Slaven zouden worden vrijgelaten; kortom het was een tijd om “de vrijheid te verkondigen”.

Uitgaande van het jaar 1917, zou het volgende jubeljaar 1967 zijn. Is het puur toeval dat Jeruzalem weer in dit jaar bevrijd werd?

De Profetie van de Vijgenboom

“En leert van den vijgeboom deze gelijkenis: wanneer zijn tak nu teder wordt, en de bladeren uitspruiten, zo weet gij dat de zomer nabij is. Alzo ook gijlieden, wanneer gij al deze dingen zult zien, zo weet dat het nabij is, voor de deur. Voorwaar, Ik zeg u: Dit geslacht zal geenszins voorbijgaan, totdat al deze dingen zullen geschied zijn.” (MATTHÉÜS 24:32-34)
 

Jezus, sprekend over wat gebeuren zal voor Zijn terugkomst, sprak over de vijgenboom die bladeren krijgt. In de Bijbel wordt Juda vaak vergeleken met een vijgenboom. Bijvoorbeeld spreekt Jeremía 24 over goede en grote vijgen, de goede vijgen zijn de Joden die vanuit de Babylonische gevangenschap terugkomen naar Jeruzalem; de slechte vijgen zijn de Joden die worden “overgeven tot een beroering ten kwade, allen koninkrijken der aarde; tot smaadheid, en tot een spreekwoord.” Jezus vervloekte de vijgenboom die geen vrucht voortbracht (MATTHÉÜS 21:19) en duidde op die Joden die ook geen vrucht voortbrachten. “…Het Koninkrijk Gods van u zal weggenomen worden, en een volk gegeven, dat zijn vruchten voortbrengt.” (MATTHÉÜS 21:43)

Toch gaf Jezus aan dat er een tijd gaat komen dat de vijgenboom (Juda), de Joden, wel bladeren zou voortbrengen. En dat deze generatie de terugkomst van Christus zou zien. Wij leven op dit moment in deze tijd! De oprichting van de staat Israël in 1948 en de bevrijding van Jeruzalem in 1917 en 1967 zijn allemaal tekenen van de vijgenboom die bladeren uitspruit. Jezus, zal inderdaad spoedig terugkomen en zal zich in de komende laatste atoomoorlog mengen en Zijn Koninkrijk op aarde oprichten dat voor duizend jaar zal bestaan. De tekenen zijn al te zien. Ben jij er klaar voor?

“Daarom, zijt ook gij bereid; want in welke ure gij het niet meent, zal de Zoon des mensen komen… En gelijk de dagen van Noach waren, alzo zal ook zijn de toekomst van den Zoon des mensen. Want gelijk zij waren in de dagen voor den zondvloed, etende en drinkende, trouwende en ten huwelijk uitgevende, tot den dag toe, in welken Noach in de ark ging; En bekenden het niet, totdat de zondvloed kwam, en hen allen wegnam; alzo zal ook zijn de toekomst van den Zoon des mensen.” (MATTHÉÜS 24:44,37-39)

Teaching Department (juni 2005)