De 11de van de 11de - Herdenkingsdag

Op 11 november 1918 om 11 uur ‘s ochtends eindigde de Eerste Wereld Oorlog: Duitsland gaf zich over aan de geallieerde strijdkrachten. Na 4 lange jaren van bloedvergieten werd de laatste wapenstilstand getekend...

De Eerste Wereld Oorlog staat ook bekend als “De Grote Oorlog” en “De Oorlog Ter Beëindiging Van Alle Oorlogen.” De ‘Centrale Machten,’ de verliezers, verloren meer dan 3.500.000 soldaten. De Geallieerden, de winnaars, meer dan 5.100.000. Gemiddeld stierven er meer dan 5.600 soldaten per dag in deze oorlog.

Het feit dat 20.000 Britse soldaten sneuvelden op de eerste dag van “de Slag om de Somme” wordt vaak met horror herinnerd. Naar schatting meer dan 5 miljoen burgers stierven er op het continent, vanwege bezetting, bombardementen, honger en ziekten.

Vanaf het begin van de oorlog hadden in 6 weken bijna een half miljoen mannen zich vrijwillige gemeld om voor God, Koning en Vaderland te vechten; en voor de vrijheid van de wereld. Groot Brittannië verloor een van haar beste generaties… Ze kwamen uit alle lagen van de samenleving: mannen van de Victoriaanse Bijbelgelovige generatie die bereid waren te vechten voor deze nobele ideeën.

11 November staat in het Britse Gemenebest bekend als Dag van de Wapenstilstand of Herinneringsdag en in de VS als Veteranendag. Na de Tweede wereld Oorlog werd de zondag die het dichtst bij 11 november ligt bekend als Herdenkingszondag. Op deze dag om 11 uur houdt men 2 minuten stilte om dank aan God te geven die ons door de oorlog bracht en ons uiteindelijk de overwinning en ter herdenking aan hen die hun leven lieten. Nederland, België en Frankrijk  stoppen ook om stil te staan en te herdenken diegenen die hun leven gaven voor onze vrijheid.

"Komt, aanschouwt de daden des HEEREN... Die de oorlogen doet ophouden tot aan het einde der aarde  ... LAAT AF (ben stil), en weet, dat Ik God ben..." PSALM 46:8-10

De Symbolische Waarde van de 11de van de 11de

Het 'Palais de Congrès' in Brussel toont de klok met de geschiedenis van de wereld van de laatste 2000 jaar. De figuur bij het elfde uur is de soldaat van WOI.Wat is de tijd nu? Het 'Palais de Congrès' in Brussel toont de klok met de geschiedenis van de wereld van de laatste 2000 jaar. De figuur bij het elfde uur is de soldaat van WOI. De Bijbel toont dat de terugkeer van de Heer om middernacht zal geschieden: "En ter middernacht geschiedde een geroep: Ziet, de bruidegom komt, gaat uit hem tegemoet!" (MATTHÉÜS 25:6; Lees verzen 1-13)

In Matthéüs 24 werd Jezus gevraagd: "…welk zal het teken zijn van Uw toekomst, en van de voleinding der wereld?" Hij antwoordde:

"... En gij zult horen van oorlogen, en geruchten van oorlogen; ziet toe, wordt niet verschrikt; want al die dingen moeten geschieden, maar nog is het einde niet. Want het ene volk zal tegen het andere volk opstaan, en het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk (Wereldoorlogen!) ... Alzo ook gijlieden, wanneer gij al deze dingen zult zien, zo weet, dat het nabij is, voor de deur." (MATTHÉÜS 24:6-7,33)

Het is geen toeval dat WOI eindigde op het 11de uur, van de 11de dag in de 11de maand.

De omstandigheden in die dagen waren zo chaotisch dat het voor de militaire leiding onmogelijk was de ondertekening van het verdrag zorgvuldig om 11 uur ‘s-ochtends op de 11de november te plannen. Het vechten ging door tot de laatste minuut.

Die timing was een duidelijk teken en een waarschuwing van God dat we in De Laatste Dagen zijn beland en dat het bijna middernacht is (12de uur). De terugkeer van Jezus is niet meer ver.

"Waakt dan; want gij weet niet, in welke ure uw Heere komen zal... Daarom, zijt ook gij bereid; want in welke ure gij het niet meent, zal de Zoon des mensen komen." (MATTHÉÜS 24:42,4)

De Onbekende Soldaat

Gedurende zeven jaren na de oorlog had de British Imperial War Graves Commission de taak soldaten die gedood en verloren waren in de modder, moerassen, loopgraven en bomkraters aan de westfront te zoeken, te identificeren en te herbegraven.

Een van de ongeïdentificeerde soldaten werd gekozen om alle gevallen kameraden te vertegenwoordigen zijnde het middelpunt van pijn en verdriet voor zo velen die nooit te weten zouden komen wat er met hun zoon, man of vader gebeurd was.

Om 11 ’s ochtends op 11 november 1920 vond de begrafenis plaats van de onbekende soldaat in London. De begrafenisprocessie stopt bij het Gedenkteken, het nieuwe nationale herdenkings-monument, dat onthuld werd door de Koning die vervolgens achter de kanonswagen met de lijkenkist aan liep (zie ook het kader: De Ceremonie bij het Gedenkteken). Een erehaag gevormd door slechts dragers van het Victoria Cross (hoogste Engelse militaire onderscheiding) stond buiten Westminster Abbey waar de kist zijn laatste rustplaat kreeg in de ingang van het abdijschip.

De steen die op de kist werd geplaatst, had de volgend inscriptie:

"Voor God, Koning en vaderland, Voor geliefden, thuis en Koninkrijk, Voor hogere doel van gerechtigheid en vrijheid in de wereld. Onder deze steen rust het lichaam van een Britse soldaat..."

De Cenotaafceremonie

In het Grieks betekent Cenotaaf “leeg graf” en deze Cenotaaf in het hart van Londen is steeds weer het middelpunt van herdenkingen rondom Armistice Day (Dag v.d. Wapenstilstand). Ieder jaar komen de Engelse Koninklijke Familie, de hoofden van alle Gemenebeststaten, de Premier, leiders van alle politieke partijen en duizenden andere mensen bijeen om samen met de oorlogsveteranen van het leger, de marine en de luchtmacht hen te herdenken die hun leven gaven.

De gehele natie wordt in gebed geleid...

"Hemelse Vader, Uw Zoon, Gods Lam zei dat hij die zijn leven laat omwille van Hem het zal vinden. U kent onze harten en weet dat leven zonder risico’s geen waarde heeft.  We danken U voor die grote liefde in de harten van deze mannen zodat zij hun leven opgaven en  wij vandaag herdenken dat wij in vrijheid mogen aanbidden; leer ons zo te leven als hen die een hoge prijs betaalden en zoals U ons geroepen heeft tot uw bediening, maak ons waardig onze roeping, door de verdiensten van uw Zoon, onze Here Jezus Christus, Amen."

"...Wij danken U voor de dappere en getrouwe doden die het leven lieten in de twee wereldoorlogen... voor de moed en toewijding van de land-, zee- en luchtmachtmilitairen, gevallen voor de zaak van waarheid of ragt. Mogen wij hun voorbeeld van trouw en volharding volgen, dat ook wij waardig bevonden mogen worden voor de kroon van glorie, Amen."

en dan in stilte...

1059 uur Trompettist speelt: “The Last Post.”

The Last Post - "Volharden tot het einde" – symbool voor de Dag des Oordeels.

1100 uur Twee minuten stilte.

1102 uur “Lament” wordt gespeeld.

De trompettist speelt “Réveille;” vlaggen worden gehezen. Réveille = (op)wekken – symboliseert Wederopstanding.

1103 uur Daad van Herdenking.

“Zij worden niet oud zoals wij, die achterblijven, oud worden,
Leeftijd zal hen niet vermoeien noch de jaren verdoemen,
Bij zonsondergang en in de ochtend,
Wij zullen hen herdenken.”

1105 uur Kranslegging.

De Vorst legt de eerste krans bij de Cenotaaf, gevolgd door Gemenebeststaatshoofden en leiders van de Land-, Zee- en Luchtmacht.

1115 hrs GOD SAVE THE QUEEN

God save our gracious Queen,
Long live our noble Queen,
God save the Queen.
Send her victorious,
Happy and glorious,
Long to reign over us,
God save the Queen.

Parade marcheert voorbij.

* * *

 De Hand van God in de Geschiedenis van Groot Brittannië

Door de gehele geschiedenis van Groot Brittannië heen wordt men constant geconfronteerd met evenementen waar Gods Hand zich manifesteerde. Lees bijvoorbeeld het boek: "The Trumpet Sounds for Britain" (De Trompet Schalt voor Brittannië):

  • Bijv.: zware onweer vernietigde de onoverwinnelijke Spaanse Armada in 1588 toen zij Engeland wilde veroveren om het katholicisme weer in te voeren.
  • Bijv.: de Duitse zeppelins die in WOI bommen gingen droppen op London werden plotseling uit koers gedreven door een onvoorziene cyclopische storing.
  • Bijv.: Door een onverklaarbare weersverandering in mei 1940 konden 335.000 Britse soldaten ontkomen aan het naderende Duitse leger (“Het Wonder van Duinkerken”) nadat de natie een Nationale Dag van Gebed hield op 26 mei.
  • Bijv.: De "Engelen van Bergen" die verschenen tijdens de slag van dezelfde naam, in WOI, zo als beschreven in het themablad: “Goddelijk Ingrijpen.” (zie 2 KONINGEN 7:6)

En zo kan men door blijven gaan.1

De beroemde Engelse premier Sir Winston Churchill zei in 1942: "Ik heb soms het gevoel van interventie. Dat wil ik benadrukken. Ik heb soms het gevoel dat een Leidende Hand Zich ermee bemoeid. Ik denk dat we een Beschermer hebben omdat we een grote Zaak hebben; en als we die Zaak trouw blijven dienen, blijft de Leidende Hand. En wat een Zaak het is!"

Churchill gaf eenvoudigweg uiting aan een oude waarheid die niet alleen van kracht is voor Groot Brittannië maar voor alle landen:

"Indien gij der stem des HEEREN, uws Gods, vlijtiglijk zult gehoorzamen, waarnemende te doen al Zijn geboden ... de HEERE, uw God, u hoog zetten boven alle volken der aarde... De HEERE zal geven uw vijanden, die tegen u opstaan, geslagen voor uw aangezicht... De HEERE zal u Zichzelven tot een heilig volk bevestigen ... En de HEERE zal u doen overvloeien aan goed ... gij zult aan vele volken lenen, maar gij zult niet ontlenen. En de HEERE zal u tot een hoofd maken, en niet tot een staart;..." (DEUTERONOMIUM 28:1-14).

Na de Zegen in WOII gaf Churchill het bevel aan het gehele parlement bijeen te komen in Westminster Abbey om dank te geven aan God Almachtig voor Zijn bevrijding.

Wat Betekent Deze Dag in de Germaanse Rooms-Katholieke Landen

In Germaanse landen, waar Rooms-Katholicisme regeert, is 11 november het begin van "carnaval," een periode van feesten en lol maken. Deze "festiviteiten" worden “vasteloavend” of  "Fastnacht" in Beieren en Oostenrijk. De meest gezochte activiteiten bestaan uit verkleden, optochten, lollig doen, met alcohol (drugs) en seksuele uitspattingen.

De Oorsprong van Carnaval

De naam komt van het middeleeuwse Latijn: "carnelevarium," van caro, carnis (dat ‘vlees’ betekent) en "levare" ('verlichten' of 'aan de kant leggen').2 Carnaval is het laatste feest voor de 40 dagen vasten voorafgaand aan Pasen, wanneer de rooms-katholieken geen vlees aten.2

The origins of carnival can be found in the oldest excessive festivities of mankind, when the return of spring as a symbol for the rebirth of nature was celebrated in a religious manner.3

In Athene gebruikte men scheepswagens, de voorloper van de huidige carnavalswagens ter eren van de wijngod Dionysos. De Romeinen eerde Dionysos, die ze Bacchus noemde, met festivals genaamd Saturnalia, Bacchanalia en Lupercalia, in de latere romeinse periode gepaard met wilde frivoliteiten en excessieve vrijheden. De civiele orde was tijdelijk opgeschort. Vele Romeinen stuurde hun dochter naar het platte land want het gevaar om in de stad verkracht te worden was zo groot. Carnaval is niet meer dan een voortzetting van deze Romeinse festiviteiten. Dit alles verklaard het speciale karakter en waarom het vooral gevierd wordt in gebieden waar de Romeinse cultuur overheerst.4

Het Karakter van Carnaval

Zelfs als carnaval voor veel mensen gewoon plezier betekent, verklaart de Bijbel dat "Aan hun vruchten zult gij hen kennen" (MATTHÉÜS 7:16). De meest populaire kostuums laten dit duidelijk zien: vampieren, hoeren, duivels, geesten, heksen, moordenaars, piraten… om maar te zwijgen over de vruchten van de alcohol ad seks misbruik.

Zoals gezegd, het begint allemaal op de elfde november… in absoluut contrast met de herdenkingen in voornamelijk de Engelssprekende wereld.

Gods Vloek op Goddeloze Landen

Zelfs nu het snel bergafwaarts gaat met Groot Brittannië zijn er nog altijd mensen die naar Gods geboden leven en bewijzen dat Brittannië werkelijk Gods verbondsvolk is (het Hebreeuwse b’rith = verbond + ain = volk ter verklaring van het Engelse woord voor Brittannië: Britain). In tegenstelling tot vele andere landen zoals Duitsland die in een algemene nationale karaktertest door de geschiedenis heen een onverschillige en negatieve houding tegenover God tot uitkomst hebben en duidelijk vervloekt zijn. Hoe mensen zich gedragen tijdens carnaval is een duidelijk gevolg daarvan:

"indien gij de stem des HEEREN, uws Gods, niet zult gehoorzaam zijn, om waar te nemen, dat gij doet al Zijn geboden en Zijn inzettingen... zo zullen al deze vloeken over u komen, en u treffen: ... De HEERE zal onder u zenden den vloek, de verstoring en het verderf ... De HEERE zal u slaan met zweren van Egypte, en met spenen, en met droge schurft, en met krauwsel, waarvan gij niet zult kunnen genezen worden. De HEERE zal u slaan met onzinnigheid, en met blindheid, en met verbaasdheid des harten... Omdat gij den HEERE, uw God, niet gediend zult hebben met vrolijkheid en goedheid des harten, vanwege de veelheid van alles;..." (DEUTERONOMIUM 28:15-47).

Wat Betekent Dit Voor Jou?

Ook jij hebt de keuze tussen gezegend of vervloekt worden. Ben jij iemand die een “veelheid van alles” heeft maar niks om God geeft?

Bedenk wel, en niet alleen maar op 11 november maar iedere dag, dat het twaalfde uur nabij is. Jezus Christus komt spoedig terug.

Ben jij er klaar voor?

Noot:
Opnames van herdenkingszondag ("Remembrance Sunday Commemorations") zijn beschikbaar via de gemeentebibliotheek, bijvoorbeeld VE50 en ieder jaar neemt de videoafdeling deze uitzending op. Wie deze herdenking nog nooit gezien heeft of nu realiseert wat het betekent, zou een van deze video’s moeten aanvragen en bekijken.

Geschreven door: Jochen W., Ian, Findlay, Chris

  • 1. 'We Have a Guardian' van W. B. Grant
  • 2. a. b. Encyclopaedia Britannica
  • 3. Encyclopaedia 'Delta Larousse'
  • 4. Encyclopaedia of Religion and Ethics