Ο Ιησούς Χριστός είναι η ειρήνη μας με το Θεό

Τι λέει ο Λόγος Του Θεού για:

Το Αλκοόλ – το Κάπνισμα &  τον Καπνό – τις Φαρμακευτικές ουσίες γενικά;

«Και εξαίφνης μετά του αγγέλου εφάνη πλήθος στρατιάς ουρανίου υμνούντων τον Θεόν και λεγόντων· Δόξα εν υψίστοις Θεώ και ΕΠΙ ΓΗΣ  ΕΙΡΗΝΗ, ΕΝ ΑΝΘΡΩΠΟΙΣ ΕΥΔΟΚΙΑ» ΛΟΥΚΑΣ 2:13-14

Σχεδόν όλοι ξέρουν τι είπαν οι άγγελοι όταν γεννήθηκε ο Ιησούς, αλλά πολύ λίγοι γνωρίζουν για την ειρήνη που ο Θεός μας έχει υποσχεθεί, μέσω του Υιού Του. Αντ 'αυτού ο καθένας που συναντάμε ανησυχεί για κάτι – άλλος περισσότερο, άλλος λιγότερο. Έτσι όπως περιγράφει ο Λόγος Του Θεού ότι θα είναι ο κόσμος.
 

«Διότι τις ωφέλεια εις τον άνθρωπον από παντός του μόχθου αυτού και από της θλίψεως της καρδίας αυτού, εις τα οποία μοχθεί υπό τον ήλιον;  Επειδή πάσαι αι ημέραι αυτού είναι πόνος, και οι μόχθοι αυτού λύπη· και την νύκτα έτι η καρδία αυτού δεν κοιμάται· είναι και τούτο ματαιότης.»  ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΗΣ 2:22-23

«Άνθρωπος γεγεννημένος εκ γυναικός είναι ολιγόβιος και πλήρης ταραχής·» ΙΩΒ 14:1

«Φόβος και λάκκος και παγίς είναι επί σε, κάτοικε της γης.»​ ΗΣΑΊ'ΑΣ 24:17

Ο Θεός μας έχει δώσει τη διέξοδο στον Υιό Του Ιησού:

«Διότι παιδίον εγεννήθη εις ημάς... και το όνομα αυτού θέλει καλεσθή... Άρχων ειρήνης.» ΗΣΑΊ'ΑΣ 9:6

«Τον λόγον, τον οποίον απέστειλε προς τους υιούς Ισραήλ ΕΥΑΓΓΕΛΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΡΗΝΗΝ ΔΙΑ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ· (ΟΥΤΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΚΥΠΙΟΣ ΠΑΝΤΩΝ·)» ΠΡΑΞΕΙΣ 10:36

But instead, all through the ages, men have preferred to turn to other things to take their minds off their problems and relieve their tensions; nowadays the most common method is through all sorts of chemicals - DRUGS - taken artificially. This includes the drugs ALCOHOL (strong drink), NICOTINE (smoking tobacco), and all sorts of TRANQUILLIZERS (some people regularly use headache powders and tablets, to 'pick themselves up'), as well as the illegal and more unusual drugs (marijuana, heroin, and so on). Of these only alcohol was sufficiently common in Bible times to be mentioned in the Bible itself; here is what is WRITTEN IN GOD'S WORD:

ΠΑΡΟΙΜΙΑΙ 20:1 «Ο οίνος είναι χλευαστής, και τα σίκερα στασιαστικά· και όστις δελεάζεται υπό τούτων, δεν είναι φρόνιμος.»

ΠΑΡΟΙΜΙΑΙ 21:17 «Αι αρπαγαί των ασεβών θέλουσιν εξολοθρεύσει αυτούς· διότι αρνούνται να πράττωσι το δίκαιον.»

ΠΑΡΟΙΜΙΑΙ 23:20-21 «Μη έσο μεταξύ οινοποτών, μεταξύ κρεοφάγων ασώτων· διότι ο μέθυσος και ο άσωτος θέλουσι πτωχεύσει· και ο υπνώδης θέλει ενδυθή ράκη.»

ΠΑΡΟΙΜΙΑΙ 23:29-30 «Εις τίνα είναι ουαί; εις τίνα στεναγμοί; εις τίνα έριδες; εις τίνα ματαιολογίαι; εις τίνα κτυπήματα άνευ αιτίας; εις τίνα φλόγωσις οφθαλμών; Εις τους εγχρονίζοντας εν τω οίνω· εις εκείνους οίτινες διάγουσιν ανιχνεύοντες οινοποσίας.» 

God intends that we understand what alcoholic drinks do: they DECEIVE and MOCK those who drink them, causing woe and sorrow and sickness.

ΠΑΡΟΙΜΙΑΙ 23:31-35 «Μη θεώρει τον οίνον ότι κοκκινίζει, ότι δίδει το χρώμα αυτού εις το ποτήριον, ότι καταβαίνει ευαρέστως. Εν τω τέλει αυτού δάκνει ως όφις και κεντρόνει ως βασιλίσκος· οι οφθαλμοί σου θέλουσι κυττάξει αλλοτρίας γυναίκας, και η καρδία σου θέλει λαλήσει αισχρά· και θέλεις είσθαι ως κοιμώμενος εν μέσω θαλάσσης, και ως κοιτώμενος επί κορυφής, καταρτίου· με έτυπτον, θέλεις ειπεί, και δεν επόνεσα· με έδειραν, και δεν ησθάνθην· πότε θέλω εγερθή, διά να υπάγω να ζητήσω αυτόν πάλιν;»

What a picture of the effects of strong drink! Aside from sickness and 'hangovers', alcohol brings about irresponsible behaviour, violence, moodiness, and so on, often resulting in road deaths, crimes of passion, broken homes, poverty, and the rest. It causes so many problems, yet to escape these problems people turn back to it! How foolish!

ΠΑΡΟΙΜΙΑΙ 31:6-7 «Δίδετε σίκερα εις τους τεθλιμμένους, και οίνον εις τους πεπικραμένους την ψυχήν· διά να πίωσι και να λησμονήσωσι την πτωχείαν αυτών και να μη ενθυμώνται πλέον την δυστυχίαν αυτών»

Anyone who thinks about it will realise that strong drink is no solution to anything, and that alcoholics are in a desperate plight. But what about moderate drinkers and 'social' drinkers? Does God mind if we have a little drink every now and again?

Α΄ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ 6:9-10 «Η δεν εξεύρετε ότι οι άδικοι δεν θέλουσι κληρονομήσει την βασιλείαν του Θεού; ΜΗ ΠΛΑΝΑΣΘΕ· ούτε πόρνοι... ΟΥΤΕ ΜΕΘΗΣΟΙ... θέλουσι κληρονομήσει την βασιλείαν του Θεού.»

The Greek word for 'drunkard' means A DRINKER OF STRONG DRINK. NO-ONE WHO DRINKS STRONG DRINK SHALL INHERIT THE KINGDOM OF GOD. This is God's Word. (The so-called 'wine' that Jesus drank was 'new wine', which means fresh grape-juice that has not fermented.) ALCOHOL is a POISON - and the same applies to all the other things mentioned earlier - NICOTINE and the other drugs. Even if there are no immediate medical effects, all of these things produce a frame of mind where the person becomes more and more dependent on chemicals for 'kicks' and so-called 'happiness' - and in the long run, if not before, the body will suffer. Everyone knows nowadays what a filthy habit smoking is, and what terrible effects it has in the bodies of people that are bound to it. Our bodies are not our own: God will judge all men for the way they have treated them:

Β΄ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ 5:10 «Διότι πρέπει πάντες να εμφανισθώμεν έμπροσθεν του βήματος του Χριστού, διά να ανταμειφθή έκαστος κατά τα πεπραγμένα διά του σώματος καθ' α έπραξεν, είτε αγαθόν είτε κακόν.»

ΡΩΜΑΙΟΥΣ 14:12 «Άρα λοιπόν έκαστος ημών περί εαυτού θέλει δώσει λόγον εις τον Θεόν.»

Once again, DON'T BE DECEIVED. Don't let anyone tell you that God's Word is wrong. The time is fast approaching when Jesus will return to judge the earth. REPENT NOW!

ΛΟΥΚΑΣ 21:25-27 «Και θέλουσιν είσθαι σημεία εν τω ηλίω και τη σελήνη και τοις άστροις, και επί της γης ΣΤΕΝΟΧΩΡΙΑ ΕΘΝΩΝ εν ΑΠΟΡΙΑ, και θέλει ηχεί η θάλασσα και τα κύματα, ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΘΕΛΟΥΣΙΝ ΑΠΟΨΥΧΕΙ ΕΚ ΤΟΥ ΦΟΒΟΥ και προσδοκίας των επερχομένων δεινών εις την οικουμένην· διότι αι δυνάμεις των ουρανών θέλουσι σαλευθή. Και τότε θέλουσιν ιδεί τον Υιόν του ανθρώπου ερχόμενον εν νεφέλη μετά δυνάμεως και δόξης πολλής.»

The whole world will be troubled - God says so. Even now, people everywhere are searching for peace, and cannot find it - WHY?

ΗΣΑΊ'ΑΣ 48:22 «Ειρήνη δεν είναι εις τους ασεβείς, λέγει Κύριος.»

God shows us the way to find peace: «έχομεν ειρήνην προς τον Θεόν διά του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού,»  (ΡΩΜΑΙΟΥΣ 5:1). He came to preach peace to us, «και ελευθερώση εκείνους, όσοι διά τον φόβον του θανάτου ήσαν διά παντός του βίου υποκείμενοι εις την δουλείαν.» (ΕΒΡΑΙΟΥΣ 2:15).

DON'T LET SATAN BIND YOU TO ANY HABIT-FORMING DRUG FOR THE SAKE OF A PHONEY, CHEMICAL 'PEACE'. There is only ONE WAY:

ΙΩΑΝΝΗΣ 14:27 «Ειρήνην αφίνω εις εσάς, ειρήνην την εμήν δίδω εις εσάς· ΟΥΧΙ ΚΑΘΟΣ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΔΙΔΕΙ, ΣΑΣ ΔΙΔΩ ΕΓΩ. Ας μη ταράττηται η καρδία σας μηδέ ας δειλιά.»

The world tries to give us peace through alcohol, tobacco, drugs, and so on; and none of these things last, and all are in some way harmful. Jesus gives us His incomparable peace by the power of His Holy Spirit dwelling within. There can be no substitute.

ΕΦΕΣΙΟΥΣ 5:18 «Και μη μεθύσκεσθε με οίνον, εις τον οποίον είναι ασωτία, αλλά ΠΛΗΡΟΥΣΘΕ ΔΙΑ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ


«... ΜΕΤΑΝΟΗΣΑΤΕ, και ΑΣ ΒΑΠΤΙΣΘΗ έκαστος υμών εις το όνομα του Ιησού Χριστού εις άφεσιν αμαρτιών, και θέλετε ΛΑΒΕΙ ΤΗΝ ΔΩΡΕΑΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΘΜΑΤΟΣ ΠΡΑΞΕΙΣ 2:38

If a sinner is to be saved, God's plan and pattern of salvation which He has laid down in His Word must be fulfilled in all points.

JESUS CAME TO GIVE US LIFE, HIS OWN LIFE. He says to YOU:

«Ο κλέπτης δεν έρχεται, ειμή διά να κλέψη και θύση και απολέση· εγώ ήλθον διά να έχωσι ζωήν και να έχωσιν αυτήν εν αφθονία.» ΙΩΑΝΝΗΣ 10:10

God's Word says in ΗΣΑΊ'ΑΣ 64:6 - «Πάντες τωόντι εγείναμεν ως ακάθαρτον πράγμα, και πάσα η δικαιοσύνη ημών είναι ως ρυπαρόν ιμάτιον·...»  This is what God says of you, speaking through his prophet!

Και σε ΡΩΜΑΙΟΥΣ 3:23 «Επειδή ΠΑΝΤΕΣ ΗΜΑΡΤΟΝ και υστερούνται της δόξης του Θεού»

«ΜΕΤΑΝΟΗΣΤΕ ΛΟΙΠΟΝ και επιστρέψατε, διά να εξαλειφθώσιν αι αμαρτίαι σας, διά να έλθωσι καιροί αναψυχής από της παρουσίας του Κυρίου,  και αποστείλη τον προκεκηρυγμένον εις εσάς Ιησούν Χριστόν» ΠΡΑΞΕΙΣ 3:19-20

ΡΩΜΑΙΟΥΣ 8:9 «...Αλλ' εάν τις δεν έχη το Πνεύμα του Χριστού, ούτος δεν είναι αυτού.»

ΙΩΑΝΝΗΣ 3:5 «Απεκρίθη ο Ιησούς·... Εάν τις δεν γεννηθή εξ ύδατος και Πνεύματος, δεν δύναται να εισέλθη εις την βασιλείαν του Θεού.» (The evidence of receiving God's Holy Spirit and being born again by God's Spirit is in ΠΡΑΞΕΙΣ 2:4; ΠΡΑΞΕΙΣ 10:44-46; ΠΡΑΞΕΙΣ 19:6).

THERE IS NO COMPROMISE WITH THE WORD OF GOD!

Compiled by Pentecost Revival Centre, Ballarat, Australia, approx. 1968-1972.