Ο λόγος του Θεού καταδικάζει τον Σατανά και όλα τα έργα του

Μαγεία – Παγανισμός – Αστρολογία – Ύπνωση – Συνεδρίες επίκλησης πνευμάτων κ.ά.

Ο λόγος του Θεού μας εξηγεί, γιατί υπάρχουν σήμερα τόσες δυσκολίες στον κόσμο:

«ουαί εις τους κατοικούντας την γην και την θάλασσαν, διότι ΚΑΤΕΒΗ Ο ΔΙΑΒΟΛΟΣ ΕΙΣ ΕΣΑΣ ΕΧΩΝ ΘΥΜΟΝ ΜΕΓΑΝ,επειδή γνωρίζει ότι ολίγον καιρόν έχει.» (ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ 12:12). 

«Και ερρίφθη ο δράκων ο μέγας, ο όφις ο αρχαίος, ο καλούμενος Διάβολος και ο Σατανάς, ο πλανών την οικουμένην όλην, ερρίφθη ΕΙΣ ΤΗΝ ΓΗΝ , και οι άγγελοι αυτού ερρίφθησαν μετ' αυτού.» (ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ 12:9).

Ο Διάβολος υπάρχει πραγματικά και βρίσκεται αυτή τη στιγμή στον κόσμο. Αυτός και οι άγγελοι του προσπαθούν να ΣΕ ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΣΟΥΝ, με σκοπό να μη μπορείς να λυτρωθείς. Ακόμη καλύτερα κατάφερε να εξαπατήσει την πλειοψηφία σε αυτόν τον κόσμο ότι δήθεν αποτελεί έναν μύθο και δεν υπάρχει στην πραγματικότητα. Αυτό είναι ΑΠΑΤΗ!

«Είπε δε προς αυτούς· Εθεώρουν τον Σατανάν ως αστραπήν εκ του ουρανού πεσόντα.» (ΛΟΥΚΑΣ 10:18). 

Ο Ιησούς δεν είχε παραισθήσεις! ΕΙΔΕ τον Σατανά! Και με όλη Του τη δύναμη τριγύριζε παντού και εξόρκιζε δαίμονες, που ήταν σκλάβοι τού Σατανά.

«Ενώ δε αυτοί εξήρχοντο, ιδού, έφεραν προς αυτόν άνθρωπον κωφόν δαιμονιζόμενον·και αφού εξεβλήθη το δαιμόνιον, ελάλησεν ο κωφός, και εθαύμασαν οι όχλοι, λέγοντες ότι ποτέ δεν εφάνη τοιούτον εν τω Ισραήλ.» (ΜΑΤΘΑΙΟΣ 9:32-33)

«Τότε εφέρθη προς αυτόν δαιμονιζόμενος τυφλός και κωφός, και εθεράπευσεν αυτόν, ώστε ο τυφλός και κωφός και ελάλει και έβλεπε.Και εξεπλήττοντο πάντες οι όχλοι και έλεγον· Μήπως είναι ούτος ο υιός του Δαβίδ;» (ΜΑΤΘΑΙΟΣ 12:22-23)

«και τα πνεύματα τα ακάθαρτα, ότε εθεώρουν αυτόν, προσέπιπτον εις αυτόν και έκραζον, λέγοντα ότι συ είσαι ο Υιός του Θεού.» (ΜΑΡΚΟΣ 3:11)

«... πως ο Θεός έχρισε τον Ιησούν τον από Ναζαρέτ με Πνεύμα Άγιον και με δύναμιν, όστις διήλθεν ευεργετών και θεραπεύων πάντας τους καταδυναστευομένους υπό του διαβόλου, διότι ο Θεός ήτο μετ' αυτού·» (ΠΡΑΞΕΙΣ 10:38)

Ο ΙΗΣΟΥΣ ΔΕΝ ΑΛΛΑΞΕ ΣΕ ΤΙΠΟΤΑ – Με τον ίδιο τρόπο εκδηλώνεται και ΣΗΜΕΡΑ στην κοινότητά του.

«ημεία δε εις τους πιστεύσαντας θέλουσι παρακολουθεί ταύτα, Εν τω ονόματί μου θέλουσιν εκβάλλει δαιμόνια· θέλουσι λαλεί νέας γλώσσας·» (ΜΑΡΚΟΣ 16:17).

Παρόλα αυτά οι άνθρωποι τείνουν να πιστεύουν όλο και περισσότερο στις πλάνες του Σατανά. Παντού σε όλο τον κόσμο οι άνθρωποι στρέφονται σε αυτόν και τον λατρεύουν ως κύριο τους, ενώ δεν παίρνουν υπόψη τους ότι οδεύουν μαθηματικά ΠΡΟΣ ΤΗ ΦΩΤΙΑ ΤΗΣ ΚΟΛΑΣΗΣ.

Ο Θεός λέει στο λόγο Του:

«ΜΗ ΕΧΗΣ ΑΛΛΟΥΣ ΘΕΟΥΣ ΠΛΗΝ ΕΜΟΥ Μη.» (ΕΞΟΔΟΣ 20:3)

«...ΟΤΙ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΟΥΔΕΙΣ ΑΛΛΟΣ ΘΕΟΣ ΕΙΜΗ ΕΙΣ. Διότι αν και ήναι λεγόμενοι θεοί είτε εν τω ουρανώ είτε επί της γης, καθώς και είναι θεοί πολλοί και κύριοι πολλοί,αλλ' εις ημάς είναι εις Θεός ο Πατήρ, εξ ου τα πάντα...και εις Κύριος Ιησούς Χριστός, δι' ου τα πάντα και ημείς δι' αυτού.» (Α΄ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ 8:4-6)

«Αλλ' Ο ΚΥΡΙΟΣ είναι ΘΕΟΣ ΑΛΗΘΙΝΟΣ, είναι Θεός ζων και βασιλεύς αιώνιος· εν τη οργή αυτού η γη θέλει σεισθή και τα έθνη δεν θέλουσιν ανθέξει εις την αγανάκτησιν αυτού.» (ΙΕΡΕΜΙΑΣ 10:10)

Αυτό δεν είναι αστείο! Άνθρωποι που έχουν παραπλανηθεί και λατρεύουν είτε τον Σατανά είτε ΚΑΠΟΙΟΝ ΑΛΛΟΝ ΘΕΟ, θα νοιώσουν μέσω του Ιησού Χριστού την οργή του αληθινού Θεού στο δικαστήριο Του. Ακριβώς όπως λειτουργούν στη μνήμη μας οι πόλεις των Σόδομα και Γόμορα ως συνώνυμο της παραδειγματικής τιμωρίας για ανήθικες σεξουαλικές πράξεις, έτσι ακριβώς μας δίδαξε και το παράδειγμα των λαών της Καναάν, οι οποίοι μέσω του ΚΥΡΙΟΥ καταστράφηκαν από τις ορδές του Ιησού του Ναυή, τι συνέπειες μπορεί να επιφέρει η λατρεία ψεύτικων θεών.

«Εάν όμως λησμονήσης ΚΥΡΙΟΝ τον Θεόν σου και υπάγης κατόπιν άλλων θεών και λατρεύσης αυτούς και προσκυνήσης αυτούς, διαμαρτύρομαι προς εσάς σήμερον ότι εξάπαντος θέλετε αφανισθή·καθώς τα έθνη, τα οποία ο ΚΥΡΙΟΝ εξολοθρεύει απ' έμπροσθέν σας, ούτω θέλετε ΑΦΑΝΙΣΘΗ· διότι δεν υπηκούσατε εις την φωνήν ΚΥΡΙΟΥ του Θεού σας.» (ΔΕΥΤΕΡΟΝΟΜΙΟΝ 8:19-20)

Τι ήταν αυτό που αυτοί οι λαοί έκαναν, ώστε να προκαλέσει την οργή του Θεού;

ΜΑΓΕΙΑ:ΚΑΘΕ χρήση μαγείας είναι μια ανοιχτή πρόκληση ενάντια στον Θεό, την οποία Αυτός ΔΕΝ ΑΝΕΧΕΤΑΙ με κανένα τρόπο. Ακόμη και καλλιτέχνες, που παρουσιάζουν προγράμματα με θέμα τη μαγεία οφείλουν να γνωρίζουν ότι «παίζουν με τη φωτιά»!

Ο λόγος του Θεού μας εξηγεί:

«Μάγισσαν δεν θέλεις αφήσει να ζη.» (ΕΞΟΔΟΣ 22:17)

«Οι δε δειλοί και άπιστοι και βδελυκτοί και φονείς και πόρνοι (Πορνεία) ΚΑΙ ΜΑΓΟΙ και ειδωλολάτραι και πάντες οι ψεύσται ΘΕΛΟΥΣΙΝ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΜΕΡΙΔΑ ΑΥΤΩΝ ΕΝ ΤΗ ΛΙΜΝΗ ΤΗ ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΜΕ ΠΥΡ ΚΑΙ ΘΕΙΟΝ· ούτος είναι ο δεύτερος θάνατος.» (ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ 21:8)

ΞΟΡΚΙΑ: Η χρήση ξορκιών, ένα είδος μαγείας.

ΜΑΝΤΕΙΑ: Προφητείες για το μέλον – διάβασμα της παλάμης, χαρτομαντεία, κρυστάλλινη σφαίρα και όλα τα συναφή! Όλα αυτά τα πράγματα είναι απατεωνιές και προσβάλλουν τον Θεό.

ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑ: Αστρολογία και μαντείες – συμπεριλαμβανομένων και των «αθώων» τυπωμένων ωροσκοπίων ανά τον κόσμο! Παρακάτω περιγράφεται η κρίση του Θεού για εκείνους τους ανθρώπους που εμπλέκονται σε τέτοια πράγματα:

«Απέκαμες εν τω πλήθει των βουλών σου. Ας σηκωθώσι τώρα οι ουρανοσκόποι, οι αστρολόγοι, οι μηνολόγοι προγνωστικοί, και ας σε σώσωσιν εκ των επερχομένων επί σε.ΙΔΟΥ, ΘΕΛΟΥΣΙΝ ΕΙΣΘΑΙ ΩΣ ΑΧΥΡΟΝ· ΠΥΡ ΘΕΛΕΙ ΚΑΤΑΚΑΥΣΕΙ ΑΥΤΟΥΣ· δεν θέλουσι δυνηθή να σώσωσιν εαυτούς από της δυνάμεως της φλογός·...» (ΗΣΑΊ'ΑΣ 47:13-14)

ΕΠΙΚΛΗΣΗ:Ύπνωση. Ένα από τα κόλπα του Σατανά!

ΓΙΟΓΚΑ: Μία μυστικιστική τελετουργία ανατολίτικης προέλευσης, που προσφέρει στους λαούς μία πλαστή και εμπνευσμένη από τον Σατανά «ειρήνη» - σε πλήρη αντίθεση με αυτά που λέει ο Ιησούς Χριστός στην Αγία Γραφή:

«Ειρήνην αφίνω εις εσάς, ειρήνην την εμήν δίδω εις εσάς· ουχί καθώς ο κόσμος δίδει, σας δίδω εγώ...»  (ΙΩΑΝΝΗΣ 14:27)

ΕΠΙΚΛΗΣΗ ΠΝΕΥΜΑΤΩΝ: Άνθρωποι, που επικαλούνται πνεύματα, είναι πνευματιστές που ισχυρίζονται ότι έρχονται σε επαφή με νεκρούς (ΜΑΓΟΙ που επικαλούνται πνεύματα) ή προβλέπουν το μέλλον (ΜΑΝΤΕΣ). Παρόμοια πράγματα ισχυρίζονται ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ που διεξάγουν πνευματιστικές συνεδρίες και ανάλογα πράγματα. Ο Θεός αναθεματίζει όλους αυτούς, όπως επίσης και τους ανθρώπους που σχετίζονται με αυτά ή απλώς τους συμβουλεύονται!

«ΔΕΝ ΘΕΛΕΤΕ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΤΟΥΣ έχοντας πνεύμα μαντείας ουδέ θέλετε προσκολληθή εις επαοιδούς, ώστε να μιαίνησθε δι' αυτών. Εγώ είμαι ΚΥΡΙΟΣ ο Θεός σας.» (ΛΕΥΙΤΙΚΟΝ 19:31)

«Και ψυχή, ήτις ακολουθήση τους έχοντας πνεύμα μαντείας και τους επαοιδούς, διά να πορνεύη κατόπιν αυτών, θέλω επιστήσει το πρόσωπόν μου κατά της ψυχής εκείνης, και θέλω εξολοθρεύσει αυτήν εκ μέσου του λαού αυτής.» (ΛΕΥΙΤΙΚΟΝ 20:6)

«Και ανήρ η γυνή, ήτις έχει πνεύμα μαντείας, ή είναι επαοιδός, εξάπαντος θέλει θανατωθή· με λίθους θέλουσι λιθοβολήσει αυτούς· το αίμα αυτών θέλει είσθαι επ' αυτούς.» (ΛΕΥΙΤΙΚΟΝ 20:27)

Όλα αυτά τα πράγματα αποτελούν πράξεις φρικαλεότητας ενάντια στο ζωντανό Θεό, και όλοι οι υπεύθυνοι θα τιμωρηθούν δραστικά. Μην παρασύρεσαι από τον Σατανά, πιστεύοντας ότι μπορείς να παίζεις με τέτοια πράγματα και να διαφύγεις την οργή του Θεού – ακόμα και όταν πρόκειται για απλά ωροσκόπια ή «μαγικά λόγια» ή πνευματιστικές συνεδρίες με τους φίλους σου «για πλάκα». Ο Σατανάς και οι άγγελοι του διαχέονται σε ΟΛΑ αυτά τα πράγματα, και αν αφήσεις τον ευατό σου να παρασυρθεί, θα κριθείς από το δικαστήριο του Θεού.  

«ΔΕΝ ΘΕΛΕΙ ΕΥΡΕΘΗ ΕΙΣ ΣΕ ΟΥΔΕΙΣ ΔΙΑΠΕΡΝΩΝ τον υιόν αυτού ή την θυγατέρα αυτού διά του πυρός, ή μαντευόμενος μαντείαν ή προγνώστης των καιρών ή οιωνοσκόπος ή μάγος, ή γόης ή ανταποκριτής δαιμονίων ή τερατοσκόπος ή νεκρόμαντις. ΔΙΟΤΙ ΠΑΣ Ο ΠΡΑΤΤΩΝ ΤΑΥΤΑ ΕΙΝΑΙ ΒΔΕΛΥΓΜΑ ΕΙΣ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟΝ · και εξ αιτίας των βδελυγμάτων τούτων Κύριος ο Θεός σου εκδιώκει αυτούς απ' έμπροσθέν (ο πληθυσμός της Καναάν)σου.» (ΔΕΥΤΕΡΟΝΟΜΙΟΝ 18:10-12)

Αν έχεις παραπλανηθεί και εμπλακεί σε τέτοια πράγματα, τότε ΔΕΙΞΕ ΜΕΤΑΝΟΙΑ και ΑΣΕ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ ΝΑ ΣΕ ΣΩΣΕΙ από τα χέρια του Σατανά. Σύντομα θα έρθει για να δικάσει τον κόσμο και να ανοίξει για πάντα σε όλους αυτούς που τον αγαπούν τις πύλες της ιερής Του πόλης:

«Και ιδού, έρχομαι ταχέως, και ο μισθός μου είναι μετ' εμού, διά να αποδώσω εις έκαστον ως θέλει είσθαι το έργον αυτού.Εγώ είμαι το Α και το Ω, αρχή και τέλος, ο πρώτος και ο έσχατος.ΜΑΚΑΡΙΟΙ ΟΙ ΠΡΑΤΤΟΝΤΕΣ ΤΑΣ ΕΝΤΟΛΑΣ ΑΥΤΟΥ, διά να έχωσιν εξουσίαν επί το δένδρον της ζωής και να εισέλθωσι διά των πυλώνων εις την πόλιν.Έξω δε είναι οι κύνες ΚΑΙ ΟΙ ΜΑΓΟΙ και οι πόρνοι και οι φονείς και οι ειδωλολάτραι και πας ο αγαπών και πράττων το ψεύδος.» (ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ 22:12-15)

ΚΑΝΕΝΑΣ ΑΛΛΟΣ δεν μπορει να σε σωσει: ΝΑ ΜΕΤΑΝΟΗΣΕΙΣ ΤΩΡΑ,πριν να ειναι πολυ αργα!

«Αφού δε ήκουσαν ταύτα, ήλθεν εις κατάνυξιν η καρδία αυτών, και είπον προς τον Πέτρον και τους λοιπούς αποστόλους· Τι πρέπει να κάμωμεν, άνδρες αδελφοί;Και ο Πέτρος είπε προς αυτούς· ΜΕΤΑΝΟΗΣΑΤΕ , και ας ΒΑΠΤΙΣΘΗ έκαστος υμών εις το όνομα του Ιησού Χριστού εις άφεσιν αμαρτιών, και ΘΕΛΕΤΕ ΛΑΒΕΙ ΤΗΝ ΔΩΡΕΑΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ. Διότι προς εσάς είναι η επαγγελία και προς τα τέκνα σας και προς πάντας τους εις μακράν, όσους αν προσκαλέση Κύριος ο Θεός ημών.» (ΠΡΑΞΕΙΣ 2:37-39)

Συγκεντρώνονται από Pentecost Revival Centre, Βαλλαρατ,Αυστραλία, περίπου 1968-1972