Η επικείμενη επιστροφή του Ιησού Χριστού ο βασιλιάς σε όλη τη δόξα Του

Σε αυτές τις σειρές περιγράφονται τα γεγονότα που θα διαδραματιστούν τις τελευταίες μέρες πριν από την επιστροφή του Χριστού. Οι Γραφές λένε ξεκάθαρα πως όλα θα γίνουν αστραπιαία. Γι’ αυτό το λόγο πρέπει να προετοιμαστούμε. Θα κληθούμε να υπακούσουμε και να μετανοήσουμε, καθώς αυτή θα είναι η τελευταία μας ευκαιρία.

Θεωρείται πλέον βέβαιο, με βάση το λόγο του Θεού, ότι ο Χριστός θα επιστρέψει. Εδώ παραθέτονται τα λόγια του Χριστού:

«Διότι μέλλει ο Υιός του ανθρώπου να έλθη εν τη δόξη του Πατρός αυτού μετά των αγγέλων αυτού, και τότε θέλει αποδώσει εις έκαστον κατά την πράξιν αυτού.» ΜΑΤΘΑΙΟΣ 16:27

Δε θα ξανάρθει ως βρέφος σε μια κούνια: Αυτή τη φορά θα έρθει με όλο το μεγαλείο του Θεού ως ΒΑΣΙΛΙΑΣ και ΔΙΚΑΣΤΗΣ:

«Προεφήτευσε δέ περί τούτων καί ό Ένώχ, έβδομος άπό Άδάμ, λέγων· ‘Ιδού, ήλθεν ό Κύριος μέ μυριάδας άγίων αύτού,διά νά κάμη κρίσιν κατά πάντων καί νά έλέγξη πάντας τούς άσεβείς έξ αύτών διά πάντα τά έργα τής άσεβείας αύτών, τά όποία έπραξαν καί διά πάντα τά σκληρά, τά όποία έλάλησαν κατ' αύτου άμαρτωλοί άσεβείς.» ΙΟΥΔΑ 14,15

Αυτό σημαίνει ότι ΕΣΥ, αν ακόμα την εποχή της Δεύτερης Έλευσής του θα είσαι στη ζωή, θα κριθείς μπροστά Του, και Αυτός θα γίνει ο Κύριος σου (ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ 19:15). Γι’ αυτό το λόγο, η πλειοψηφία των ανθρώπων δε θα δει με καλό μάτι την επιστροφή του Ιησού:«Και τότε θέλει φανή το σημείον του Υιού του ανθρώπου εν τω ουρανώ, και τότε θέλουσι θρηνήσει πάσαι αι φυλαί της γης και θέλουσιν ιδεί τον Υιόν του ανθρώπου ερχόμενον επί των νεφελών του ουρανού μετά δυνάμεως και δόξης πολλής.» ΜΑΤΘΑΙΟΣ 24:30

«Ιδού, έρχεται μετά των νεφελών, και θέλει ιδεί αυτόν πας οφθαλμός και εκείνοι οίτινες εξεκέντησαν αυτόν, και θέλουσι θρηνήσει επ' αυτόν πάσαι αι φυλαί της γης. Ναι, αμήν.» ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ 1:7

«...όταν ο Κύριος Ιησούς αποκαλυφθή απ' ουρανού μετά των αγγέλων της δυνάμεως αυτού εν πυρί φλογός, κάμνων εκδίκησιν εις τους μη γνωρίζοντας Θεόν και εις τους μη υπακούοντας εις το ευαγγέλιον του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού,

οίτινες θέλουσι τιμωρηθή με όλεθρον αιώνιον από προσώπου του Κυρίου και από της δόξης της δυνάμεως αυτού,» Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ 1:7-9

Όταν θα εμφανιστεί ο Ιησούς, αυτό θα γίνει για να ΕΚΦΡΑΣΕΙ ΣΕ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΑΔΙΣΤΑΚΤΟ ΚΟΣΜΟ ΤΗΝ ΟΡΓΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ:

«Διότι οργή Θεού αποκαλύπτεται απ' ουρανού επί πάσαν ασέβειαν και αδικίαν ανθρώπων, οίτινες κατακρατούσι την αλήθειαν εν αδικία. Επειδή ό,τι δύναται να γνωρισθή περί Θεού είναι φανερόν εν αυτοίς, διότι ο Θεός εφανέρωσε τούτο προς αυτούς.» ΡΩΜΑΙΟΥΣ 1:18-19

Η Αγία Γραφή μας καταδεικνύει όλα αυτά τα πράγματα τα οποία έχουν προκαλέσει την οργή του Θεού – όλη την ασέλγεια, την έλλειψη πίστης και την υπεροψία που μας περιτριγυρίζει παντού.

«Μηδείς ας μη σας απατά με ματαίους λόγους· επειδή διά ταύτα έρχεται η οργή του Θεού επί τους υιούς της απειθείας.» ΕΦΕΣΙΟΥΣ 5:6

Εδώ αναφέρεται μια άλλη περιγραφή της εποχής μας, η οποία εκφράστηκε πριν πολλούς αιώνες στο λόγο του Θεού:
«Γίνωσκε δε τούτο, ότι εν ταις εσχάταις ημέραις θέλουσιν ελθεί καιροί κακοί· διότι θέλουσιν είσθαι οι άνθρωποι φίλαυτοι, φιλάργυροι, αλαζόνες, υπερήφανοι, βλάσφημοι, απειθείς εις τους γονείς, αχάριστοι, ανόσιοι,άσπλαγχνοι, αδιάλλακτοι, συκοφάνται, ακρατείς, ανήμεροι, αφιλάγαθοι, προδόται, προπετείς, τετυφωμένοι,ΦΙΛΗΔΟΝΟΙ ΜΑΛΛΟΝ ΠΑΡΑ ΦΙΛΟΘΕΟΙ,» Β΄ ΤΙΜΟΘΕΟΝ 3:1-4

Κατ’ αυτό τον τρόπο είναι τα πράγματα στην εποχή μας: Οι άνθρωποι παντού ζουν χωρίς φόβο και σεβασμό απέναντι στον Θεό, και χωρίς αγάπη για τους συνανθρώπους τους. Ο Θεός σε προειδοποιεί στο λόγο Του ότι ο Ιησούς θα επιστρέψει - και όλος ο κόσμος, εκτός αυτών που Τον αναζητούν, θα βρεθεί απροετοίμαστος. Το δικαστήριο του Θεού θα τιμωρήσει αυτόν τον κόσμο ΞΑΦΝΙΚΑ, χωρίς προειδοποίηση, έτσι ακριβώς όπως έλαβε χώρα ο κατακλυσμός του Νώε ή η καταστροφή των Σόδομων και των Γόμορων. Οι άνθρωποι θα συνεχίσουν να κάνουν τις δουλιές τους όπως συνήθως, όταν απότομα θα συνηδειτοποιήσουν ότι ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΑΡΓΑ γι’ αυτούς να μετανοήσουν και να στραφούν προς τον Θεό: θα έχουν χάσει την ευκαιρία για αιώνια ζωή!

«Και καθώς έγεινεν εν ταις ημέραις του Νώε, ούτω θέλει είσθαι και εν ταις ημέραις του Υιού του ανθρώπου· έτρωγον, έπινον, ενύμφευον, ενυμφεύοντο, μέχρι της ημέρας καθ' ην ο Νώε εισήλθεν εις την κιβωτόν, και ήλθεν ο κατακλυσμός και απώλεσεν άπαντας. Ομοίως και καθώς έγεινεν εν ταις ημέραις του Λώτ· έτρωγον, έπινον, ηγόραζον, επώλουν, εφύτευον, ωκοδόμουν· καθ' ην δε ημέραν εξήλθεν ο Λωτ από Σοδόμων, έβρεξε πυρ και θείον απ' ουρανού και απώλεσεν άπαντας. Ωσαύτως θέλει είσθαι καθ' ην ημέραν ο Υιός του ανθρώπου θέλει φανερωθή.» ΛΟΥΚΑΣ 17:26-30

Το τέλος του κόσμου έχει αναγγελθεί και καθοριστεί προ πολλού: μπορεί να λάβει χώρα σε μερικά χρόνια, ή ακόμα και αύριο το πρωί.Κανένας, εκτός του Θεού, δεν το γνωρίζει, ούτε ακόμα και ο Ιησούς:
«Περί δε της ημέρας εκείνης και της ώρας ουδείς γινώσκει, ουδέ οι άγγελοι οι εν ουρανώ, ουδέ ο Υιός, ειμή ο Πατήρ.» ΜΑΡΚΟΣ 13:32

Αυτό σημαίνει ότι δεν έχεις την πολυτέλεια να αναβάλλεις μέχρι το τελευταίο λεπτό το θέμα της λύτρωσής σου, καθώς δεν γνωρίζεις, πότε θα έρθει αυτή η στιγμή – αλλά και αν ακόμα το γνώριζες, θα μπορούσες πρωτύτερα να απεβιώσεις. Κι όμως υπάρχουν και τώρα πολλά σημάδια στον κόσμο, που αναγγέλουν την Δεύτερη Έλευση του Ιησού:«Και θέλω δείξει τέρατα εν τοις ουρανοίς και επί της γης, αίμα και πυρ και ατμίδα καπνού.(Στα εβραϊκά: Φοινικόδεντρα) Ο ήλιος θέλει μεταστραφή εις σκότος και η σελήνη εις αίμα, πριν έλθη η ημέρα του Κυρίου η μεγάλη και επιφανής.» ΙΩΗΛ 2:30-31

Πριν από πενήντα περίπου χρόνια εμφανίστηκαν στη γη τα πρώτα „μανιτάρια“ και „φοινικόδεντρα“ με τη μορφή σύννεφων σκόνης. Από εκείνη τη μέρα η ανθρωπότητα ακροβατεί διαρκώς στο χείλος του γκρεμού: οποιαδήποτε στιγμή μπορεί να αφανιστεί όλος ο πληθυσμός του πλανήτη μας. Και άλλες γραφές, όμως, μας δείχνουν πράγματα, που θα λάβουν χώρα είτε με τον έναν είτε με τον άλλο τρόπο:

«Διότι, ιδού, έρχεται ημέρα, ήτις θέλει καίει ως κλίβανος· και πάντες οι υπερήφανοι και πάντες οι πράττοντες ασέβειαν ΘΕΛΟΥΣΙΝ είσθαι ΑΧΥΡΟΝ·...» ΜΑΛΑΧΙΑΣ 4:1

«Θέλει δε ελθεί η ημέρα του Κυρίου ως κλέπτης εν νυκτί, καθ' ην οι ουρανοί θέλουσι παρέλθει με συριγμόν,ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕ ΠΥΡΑΚΤΟΥΜΕΝΑ ΘΕΛΟΥΣΙ ΔΙΑΛΥΘΗ, και η γη και τα εν αυτή έργα θέλουσι κατακαή.» Β΄ΠΕΤΡΟΥ 3:10

«Και εν εκείνη τη ημέρα θέλουσι κοίτεσθαι τεθανατωμένοι παρά Κυρίου απ' άκρου της γης έως άκρου της γής· δεν θέλουσι θρηνολογηθή ουδέ συναχθή ουδέ ταφή· θέλουσιν είσθαι διά κοπρίαν επί της επιφανείας της γης.» ΙΕΡΕΜΙΑΣ 25:33

«Και αύτη θέλει είσθαι η πληγή, με την οποίαν ο Κύριος θέλει πληγώσει πάντας τους λαούς τους στρατεύσαντας κατά της Ιερουσαλήμ· η σαρξ αυτών θέλει τήκεσθαι ενώ ίστανται επί τους πόδας αυτών, και οι οφθαλμοί αυτών θέλουσι διαλυθή εν ταις οπαίς αυτών, και η γλώσσα αυτών θέλει διαλυθή εν τω στόματι αυτών.» ΖΑΧΑΡΙΑΣ 14:12

«Η γη θέλει κλονισθή εδώ και εκεί ως ο μεθύων και θέλει μετακινηθή ως καλύβη· και η ανομία αυτής θέλει βαρύνει επ' αυτήν· και θέλει πέσει και πλέον δεν θέλει σηκωθή.» ΗΣΑΊ'ΑΣ 24:20

Οι άνθρωποι θέλουν να ξέρουν ακριβώς, πότε θα έρθει το τέλος, και πολλές φορές κάποιοι ισχυρίζονται ότι το γνωρίζουν, αλλά ΚΑΘΕ ΤΕΤΟΙΟΣ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΛΑΝΘΑΝΣΜΕΝΟΣ και αποτελεί ΠΛΑΝΗ. Πάνω σ’ αυτό λέει ο Ιησούς:
«Ηρώτησαν δε αυτόν, λέγοντες· Διδάσκαλε, πότε λοιπόν θέλουσι γείνει ταύτα και τι το σημείον, όταν μέλλωσι ταύτα να γείνωσιν;Ο δε είπε· Βλέπετε μη πλανηθήτε· διότι πολλοί θέλουσιν ελθεί εν τω ονόματί μου, λέγοντες ότι Εγώ είμαι και Ο καιρός επλησίασε. Μη υπάγητε λοιπόν οπίσω αυτών.» ΛΟΥΚΑΣ 21:7-8

Θα υπάρξουν πόλεμοι, εξαθλίωση, πείνα και άλλα παρόμοια, ακριβώς όπως υπήρχαν πάντα μεταξύ των ανθρώπων:
«Θέλετε δε ακούσει πολέμους και φήμας πολέμων· προσέχετε μη ταραχθήτε· επειδή πάντα ταύτα πρέπει να γείνωσιν, αλλά δεν είναι έτι το τέλος. Διότι θέλει εγερθή έθνος επί έθνος και βασιλεία επί βασιλείαν, και θέλουσι γείνει πείναι και λοιμοί και σεισμοί κατά τόπους· πάντα δε ταύτα είναι αρχή ωδίνων.» ΜΑΤΘΑΙΟΣ 24:6-8

Αλλά αυτά τα σημάδια δεν φτάνουν από μόνα τους, για να δείξουν ότι το τέλος πλησιάζει.: ο Ιησούς μας διαβεβαιώνει ότι τα πράγματα θα γίνονται ΟΛΟ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΤΕΡΑ, ώσπου να επέλθει η ΑΠΟΓΝΩΣΗ.

«Διότι τότε θέλει είσθαι θλίψις μεγάλη, οποία δεν έγεινεν απ' αρχής κόσμου έως του νυν, ουδέ θέλει γείνει. Και αν δεν συνετέμνοντο αι ημέραι εκείναι, δεν ήθελε σωθή ουδεμία σάρξ· διά τους εκλεκτούς όμως θέλουσι συντμηθή αι ημέραι εκείναι.» ΜΑΤΘΑΙΟΣ 24:21-22

«Και θέλουσιν είσθαι σημεία εν τω ηλίω και τη σελήνη και τοις άστροις, και επί της γης στενοχωρία εθνών εν απορία, και θέλει ηχεί η θάλασσα και τα κύματα,οι άνθρωποι θέλουσιν αποψυχεί εκ του φόβου και προσδοκίας των επερχομένων δεινών εις την οικουμένην· διότι αι δυνάμεις των ουρανών θέλουσι σαλευθή... Ούτω και σεις, όταν ίδητε ταύτα γινόμενα, εξεύρετε ότι είναι πλησίον η βασιλεία του Θεού.» ΛΟΥΚΑΣ 21:25-26,31

Όταν θα έρθει εκείνη η μέρα, θα είναι για τους περισσότερους από μας ΠΟΛΥ ΑΡΓΑ, να δούμε τη λύτρωση. Μην επαναπαύεσαι, πιστεύοντας ότι θα έχεις χρόνο να μετανοήσεις αργότερα:

«διότι σεις εξεύρετε ακριβώς ότι η ημέρα του Κυρίου ως κλέπτης εν νυκτί ούτως έρχεται.Επειδή όταν λέγωσιν, Ειρήνη και ασφάλεια, τότε επέρχεται επ' αυτούς ΑΙΦΝΙΔΙΟΣ ΟΛΕΘΡΟΣ, καθώς αι ωδίνες εις την εγκυμονούσαν, και ΔΕΝ ΘΕΛΟΥΣΙΝ ΕΚΦΥΓΕΙ.» Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ  5:2-3

«Και σεις λοιπόν γίνεσθε έτοιμοι· διότι καθ' ην ώραν δεν στοχάζεσθε, έρχεται ο Υιός του ανθρώπου.» ΛΟΥΚΑΣ 12:40

 Ο μοναδικός δρόμος για να προετοιμαστείς γι’ αυτή τη μέρα , είναι ΝΑ ΜΕΤΑΝΟΗΣΕΙΣ, ΝΑ ΒΑΠΤΙΣΤΕΙΣ και να παρακαλέσεις τον θεό ΝΑ ΛΑΒΕΙΣ ΤΟ ΑΓΙΟ ΠΝΕΥΜΑ  (ΠΡΑΞΕΙΣ 2:38). Αν κάνεις αυτά τα πράγματα, τότε ο Θεός θα σου χαρίσει την αιώνια ζωή. Στην αντίθετη περίπτωση εκείνη τη μέρα θα πεθάνεις και θα δικαστείς από τον Ιησού Χριστό. Ο Θεός διασφαλίζει του λόγου το αληθές μέσω του δεδομένου ότι ο Ιησούς ζει και σήμερα:

«διότι προσδιώρισεν ημέραν εν ή μέλλει να κρίνη την οικουμένην εν δικαιοσύνη, διά ανδρός τον οποίον διώρισε, και έδωκεν εις πάντας βεβαίωσιν περί τούτου, αναστήσας αυτόν εκ νεκρών.» ΠΡΑΞΕΙΣ 17:31

«ούτω και ο Χριστός, άπαξ προσφερθείς διά να σηκώση τας αμαρτίας πολλών, θέλει φανή εκ δευτέρου χωρίς αμαρτίας εις τους προσμένοντας αυτόν διά σωτηρίαν.» ΕΒΡΑΙΟΥΣ 9:28

«Μετανοήσατε λοιπόν και επιστρέψατε, διά να εξαλειφθώσιν αι αμαρτίαι σας, διά να έλθωσι καιροί αναψυχής από της παρουσίας του Κυρίου,...» ΠΡΑΞΕΙΣ 3:19-20

Συγκεντρώνονται από Pentecost Revival Centre, Βαλλαρατ,Αυστραλία, περίπου 1968-1972.