Η απόδειξη της βάφτισης είναι το βάπτισμα του Αγίου Πνεύματος με τη μορφή πύρινων γλωσσών

 Αυτό το σύγραμμα καταδείχνει σύμφωνα με πολλές μαρτυρίες με ποιον τρόπο διεξάγεται η βάφτιση. Θα γίνει κατανοητό ότι το φαινόμενο της γλωσσολαλίας αποτελεί το σημάδι της Αγίας Γραφής σχετικά με την ύπαρξη του Αγίου Πνεύματος μέσα μας. Επεξηγεί, επίσης, για ποιο λόγο είναι αναγκαίο να εκπληρώνεται κανείς με το Άγιο Πνεύμα, ώστε αυτό να δύναται να του δίνει την απαραίτητη στήριξη, με σκοπό να διάγει έναν αδιάβλητο χριστιανικό βίο. Διαβάστε παρακάτω

ΝΕΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΘΕΟ, ΠΕΡΙΦΡΟΝΗΜΕΝΕΣ ΟΜΩΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ... 

Πολλοί άνθρωποι μένουν έκπληκτοι, όταν κάποιος μεμονωμένος άνθρωπος ή μία Κοινότητα επικοινωνούν και μεταδίδουν ολοκληρωμένα το λόγο του Θεού, εντάσσοντας τον σε μια εκπληρωμένη ζωή με τέτοιον τρόπο, όπως Αυτός μας διατάσσει. Επίμονες συζητήσεις γίνονται, ιδιαίτερα όταν παρατίθεται ο λόγος του Θεού σχετικά με το σχέδιο Του για τη λύτρωση:

«Και ο Πέτρος είπε προς αυτούς· Μετανοήσατε (αλλάζει το νόημά σας), και ας βαπτισθή έκαστος υμών(δηλαδή βάπτιση με κατάδυση) εις το όνομα του Ιησού Χριστού εις άφεσιν αμαρτιών, και θέλετε λάβει την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος.» -με την απόδειξη του λόγου σε ξένες - ακατανόητες για τον εκάστοτε που τις λαμβάνει - γλώσσες. ΠΡΑΞΕΙΣ 2:38.

Διαφωνίες ενκύπτουν επίσης, όταν κανείς παραπέμπει στο λόγο του Θεού, ο οποίος μας καταδεικνύει να Τον υπηρετούμε στη νέα γλώσσα, την οποία Αυτός βάζει στα χείλη των ανθρώπων, όταν τον προσηλυτίζει στα πλαίσια της χριστιανικής «μεταλλαγής». Ο λόγος του Θεού όμως, δεν επιτρέπει διαφωνίες και σύγχυση στην ερμηνεία του. Ο Θεός επιτάσσει τους ανθρώπους να κάνουν αυτό που Αυτός λέει, και όχι αυτό που οι ίδιοι θα ήθελαν να κάνουν:

«Εάν με αγαπάτε, τας εντολάς μου φυλάξατε.» (ΙΩΑΝΝΗΣ 14:15)

Βλέπουμε πως ο Θεός στο ΙΩΑΝΝΗΣ 4:23-24 λέει:

«Πλην έρχεται ώρα, και ήδη είναι, ότε οι αληθινοί προσκυνηταί θέλουσι προσκυνήσει τον Πατέρα εν πνεύματι και αληθεία· διότι ο Πατήρ τοιούτους ζητεί τους προσκυνούντας αυτόν.Ο Θεός είναι Πνεύμα, και οι προσκυνούντες αυτόν εν πνεύματι και αληθεία πρέπει να προσκυνώσι.»

Βλέπε επίσης Α΄ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ 14:14, όπου ο Απόστολος Παύλος μας εξηγεί και μας διαφωτίζει για την ικανότητά του να προσεύχεται στο Άγιο Πνεύμα, χρησιμοποιώντας τη νέα γλώσσα. Για καλύτερη διασταύρωση διάβασε επίσης το στίχο 18.

Θα διαπιστώσουμε ότι η γραφή του ΙΩΑΝΝΗΣ 4 ορίζει αυτούς που πραγματικά λατρεύουν, όπου προειδοποιεί ότι θα υπάρξουν προσκυνητές (όχι όμως αληθινοί), οι προσευχές των οποίων δεν θα εισακουστούν από τον Θεό, επειδή οι προσευχές τους δεν θα διαποτίζονται από το Πνεύμα (δηλαδή δεν θα είναι προσευχές στη μορφή των νέων γλωσσών, που ο ίδιος ο Θεός μας προσέφερε).

Την Πεντηκοστή, ο Θεός έδωσε σε πολλούς ανθρώπους τις νέες και θαυμάσιες γλώσσες στα χείλη τους (περίπου πενήντα μέρες μετά τη Σταύρωση του Χριστού) - ΠΡΑΞΕΙΣ 2:1-4. Εκείνη τη στιγμή, γεννήθηκε η εκκλησία του Χριστού και με τη μορφή των νέων γλωσσών εξυμνήθηκαν τα έργα του Θεού (βλέπε Στίχο 11). 

ΠΡΑΞΕΙΣ 2:37-39 Αυτός ο στίχος βγάζει στο φως σε όλη την ανθρωπότητα το ολοκληρωμένο σχέδιο για τη λύτρωση του Θεού. Δεν υπάρχει συμβιβασμός σχετικά με το λόγο του Θεού! Βλέπουμε πως στο ΙΩΑΝΝΗΣ 16:14 το Πνεύμα του Θεού (όταν προσευχόμαστε στις νέες γλώσσες) εξυμνεί τον Ιησού Χριστό και μας Τον αποκαλύπτει. Εκτός αυτού στις ΠΡΑΞΕΙΣ 2:11 φαίνεται καθαρά ότι το πνεύμα εγκωμίαζε τον Θεό στη διάρκεια των προσευχών τους στις νέες γλώσσες: Ο Θεός διέταξε ότι γι΄ αυτούς που Τον λατρεύουν -και κατά συνέπεια έχουν σωθεί- αυτό αποτελεί αναγκαία συνθήκη, ένα απόλυτο «ΠΡΕΠΕΙ» -ΙΩΑΝΝΗΣ 4:24.

Όταν ο λόγος του Θεού είναι τόσο ξεκάθαρος, γιατί υπάρχει σήμερα τόση σύγχυση σχετικά με αυτό το ζήτημα; Ο λόγος του Θεού μας το ξεκαθαρίζει! Επειδή ο άνθρωπος και οι δρόμοι που πήρε στην πορεία του χρόνου βρίσκονται σε αντίθεση με το δρόμο του Θεού - ΙΑΚΩΒΟΥ 4:4, Α΄ΙΩΑΝΝΟΥ 2:15-16, ΗΣΑΙΑΣ 55:8-9. Αυτή η εχθρότητα φαίνεται καθαρά σε αυτά τα γραπτά. 

ΛΟΥΚΑΣ 2:34 «Και ευλόγησεν αυτούς ο Συμεών, και είπε προς Μαριάμ την μητέρα αυτού· Ιδού, ούτος κείται εις πτώσιν και ανάστασιν πολλών εν τω Ισραήλ και εις σημείον αντιλεγόμενον.»

Παρατηρούμε ότι ο λόγος του Θεού στις ΠΡΑΞΕΙΣ 28:22 λέει πως αυτή η αίρεση αυτοαναιρήθηκε, αντιφάσκοντας παντού.  

Στις ΠΡΑΞΕΙΣ 2:22 λέει: « Άνδρες Ισραηλίται, ακούσατε τους λόγους τούτους· τον Ιησούν τον Ναζωραίον, άνδρα αποδεδειγμένον προς εσάς από του Θεού διά θαυμάτων και τεραστίων και σημείων, τα οποία ο Θεός έκαμε δι' αυτού εν μέσω υμών, καθώς και σεις εξεύρετε,»

 

Στον ΗΣΑΊ'ΑΣ 66:18,19 ενημερωνόμαστε ότι αυτό το σημάδι τοποθετήθηκε στο μέσο του λαού Του.

Υποστηρίζεται πως οι άνθρωποι, οι οποίοι προσεύχονται στο Πνεύμα (στις θαυμαστές, νέες θεοδώρητες γλώσσες), είναι αιρετικοί, φανατικοί και τα συναφή. Ο λόγος του Θεού μας προειδοποιεί και σε αυτό το σημείο ότι οι άνθρωποι θα έλεγαν ακριβώς αυτά τα πράγματα:

ΠΡΑΞΕΙΣ 24:14 «Ομολογώ δε τούτο εις σε, ότι κατά την οδόν, την οποίαν ούτοι λέγουσιν αίρεσιν, ούτω λατρεύω τον Θεόν των πατέρων μου, πιστεύων εις πάντα τα γεγραμμένα εν τω νόμω και εν τοις προφήταις,»

Είναι ενδιαφέρον να παρατηρήσεις επίσης πως ο στίχος 25 στις ΠΡΑΞΕΙΣ 24 μας λέει:
«Ενώ δε αυτός ωμίλει περί δικαιοσύνης και εγκρατείας και περί της μελλούσης κρίσεως, ο Φήλιξ γενόμενος έμφοβος απεκρίθη· Κατά το παρόν ύπαγε, και όταν λάβω καιρόν θέλω σε μετακαλέσει,»

Εαν ο Παύλος, ο οποίος «ήταν στο δρόμο», με τη δύναμη του Θεού οδήγησε τον κηπουρό Φήλιξ να κυριευτεί από τρόμο, έτσι θα πρέπει κι εμείς να υπηρετούμε το λόγο του Θεού και ν΄ακολουθούμε το δρόμο Του, ώστε ο λαός Του να τρέμει το λόγο Του και να επιστρέψει σ΄Αυτόν.Γιατί λοιπόν θα πρέπει να μιλάμε ενάντια στο «δρόμο του Θεού» την ίδια ώρα που ο λαός βρίσκεται σε κατάσταση κινδύνου; Ακόμη περισσότερο, γιατί θα πρέπει να εναντιωνόμαστε στο λόγο του Θεού με συνέπεια να δικαστούμε;

Στο ΕΒΡΑΙΟΥΣ 13:15 λέει: «Δι' αυτού λοιπόν ας αναφέρωμεν πάντοτε εις τον Θεόν θυσίαν αινέσεως, τουτέστι καρπόν χειλέων ομολογούντων το όνομα αυτού.»

Αυτή η γραφή απευθυνόταν στους Εβραίους, έναν πνευματικά ολοκληρωμένο λαό.

Είδαμε ήδη πρωτύτερα στις ΠΡΑΞΕΙΣ 2:1-4

πώς πλημμύρισε το Άγιο Πνεύμα του Θεού, όταν γεννήθηκε η εκκλησία του Χριστού. Άλλες σχετικές γραφές είναι οι: 

ΠΡΑΞΕΙΣ 10:44-48 (ο στίχος 46 μας δείχνει πώς συνειδητοποίησαν ότι διαχύθηκε το Άγιο Πνεύμα)
ΠΡΑΞΕΙΣ 11:15-17 (ο Πέτρος ήταν παρών τις μέρες της Πεντηκοστής)
ΠΡΑΞΕΙΣ 19:1-6

Ο λόγος του Θεού μας προειδοποιεί στους στίχους του ΔΕΥΤΕΡΟΝΟΜΙΟΝ 4:2, των ΠΑΡΟΙΜΙΑΙ 30:6 και ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΗΣ 3:14 ότι όχι μόνο δεν πρέπει ούτε να προσθέσουμε κάτι στο λόγο Του ούτε να παραμερίσουμε κάτι απ΄Αυτόν, αλλά να τον αποδεχτούμε όπως Αυτός έχει γραφτεί από ανθρώπους, που οδηγήθηκαν από το Άγιο Πνεύμα.

«Ο καρπός των χειλιών» εκείνων των ανθρώπων, που ο Παύλος τους ανέφερε στους ΕΒΡΑΙΟΥΣ 13:15, αναφερόταν και στις νέες, θαυμαστές και θεοδώρητες γλώσσες του Αγίου Πνεύματος .

Όλες αυτές οι γραφές θα πρέπει να είναι σαφείς για όλους τους «αναγεννημένους» (ΙΩΑΝΝΗΣ 3:1-7) γιους και κόρες του Θεού (ακόμη και για τον μη λυτρωμένο άνθρωπο, ο οποίος θα έπρεπε να παρατηρήσει τι έγραψε ο Θεός).

Σκέψου ότι το Άγιο πνεύμα εξυμνεί τον Θεό, μόνο όταν κανείς Τον λατρεύει στη νέα, θεοδώρητη γλώσσα (ΠΡΑΞΕΙΣ 2:11), διότι τότε προσεύχεται κατά τη θέλησή Του (ΡΩΜΑΙΟΥΣ 8:26-27). Σκέψου επίσης, ότι το Άγιο Πνεύμα εξυμνεί τον Χριστό και Τον φανερώνει στους πιστούς (ΙΩΑΝΝΗΣ 16:14).

Ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι αυτά τα σημάδια θ΄ ακολουθούσαν μόνο αυτούς που πίστευαν.
Δεν είπε πως αυτά τα σημάδια θ΄ ακολουθούσαν τους άπιστους και τους άθεους. Βλέπουμε λοιπόν ότι κανένας δεν έχει το δικαίωμα ν΄αλλάξει τα προγραμματισμένα -από το λόγο του Θεού- πλάνα Του! Ο καθένας από εμάς θα πρέπει ν΄ αρνείται να υποκύπτει σε συμβιβασμούς σχετικά με το λόγο του Θεού. 

Διαβάζουμε πως ο Θεός λέει στην Α΄ΠΕΤΡΟΥ 2:6 ότι θα τεθεί ένας ακρογωνιαίος λίθος (δηλαδή ο Ιησούς Χριστός, Ο οποίος είναι ο λόγος του Θεού). Οι στίχοι 7 και 8 μας λένε: 
«Εις εσάς λοιπόν τους πιστεύοντας (αυτοί που εμπιστεύονται και ακολουθούν πιστά τον Χριστό)είναι η τιμή, εις δε τους απειθούντας ο λίθος, τον οποίον απεδοκίμασαν οι οικοδομούντες(οι Εβραίοι), ούτος έγεινε κεφαλή γωνίας και λίθος προσκόμματος και πέτρα σκανδάλου· οίτινες προσκόπτουσιν εις τον λόγον, όντες απειθείς, εις το οποίον και ήσαν προσδιωρισμένοι·»

ΙΩΑΝΝΗΣ 1:1-14 μας θυμίζει ότι ο λόγος του Θεού είναι ο Ιησούς Χριστός. Επειδή οι άνθρωποι δεν υπακούν στα λόγια του Χριστού και τα περιφρονούν, ενοχλούνται. Ο Ιησούς μίλησε και είπε:

«Εάν με αγαπάτε, τας εντολάς μου φυλάξατε (ΙΩΑΝΝΗΣ 14:15)

Ο ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΕΙΝΑΙ ΞΕΚΑΘΑΡΟΣ!!

Ο ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΔΕ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΕΡΜΗΝΕΥΕΤΑΙ - ΑΛΛΑ Ν΄ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΤΗΝ ΑΦΕΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΠΡΑΞΕΙΣ!

Θα πρέπει πάντα να...

ΕΞΥΨΩΝΟΥΜΕ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ, ΤΟΥ ΛΥΤΡΩΤΗ ΜΑΣ, ΤΟΥ ΒΑΠΤΙΣΤΗ ΜΑΣ, ΤΟΥ ΔΟΞΑΣΜΕΝΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΕΡΧΟΜΕΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΑ ΜΑΣ.

... ΕΠΙΣΗΣ δεν υπάρχει άλλος δρόμος για την εξύψωση του Ιησού, από το να
μεταδίδουμε σε άλλους το δρόμο της λύτρωσης όπως αυτός είναι γραμμένος στο λόγο του Θεού, από το να Τον διαβάζουμε και να Τον ακολουθούμε και από το να Τον τιμούμε μέσω της προσευχής στις θεοδώρητες γλώσσες που πλημμύρισαν από τον ουρανό το λαό Του, όταν αυτός λυτρώθηκε από το έλεος Του. 

ΑΥΤΗ Η ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΣΚΟΠΟ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣΔΗΠΟΤΕ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΛΟΓΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ

ΠΡΑΞΕΙΣ 2:37-38 «Αφού δε ήκουσαν ταύτα, ήλθεν εις κατάνυξιν η καρδία αυτών, και είπον προς τον Πέτρον και τους λοιπούς αποστόλους· Τι πρέπει να κάμωμεν, άνδρες αδελφοί;Και ο Πέτρος είπε προς αυτούς· Μετανοήσατε, και ας βαπτισθή έκαστος υμών εις το όνομα του Ιησού Χριστού εις άφεσιν αμαρτιών, και θέλετε λάβει την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος.»

Συγκεντρώνονται από Pentecost Revival Centre, Βαλλαρατ,Αυστραλία, περίπου 1968-1972.