Η Βίβλος και οι Απόκριες

«Πάντα δοκιμάζετε, το καλόν κατέχετε·από παντός είδους κακού απέχεσθε.»Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ 5:21-22

Ένας εορτασμός του κακού

Οι απόκριες είναι μια θρησκευτική ημέρα, αλλά όχι χριστιανική. Ο Tom Sanguinet, ένας πρώην αρχιερέας της Wicca είχε πει: «οι σύγχρονες διακοπές που αποκαλούμε αποκριές προέρχονται από την ολοκλήρωση της πανσέληνου την 1 Νοεμβρίου, στο νέο έτος των μαγισσών. Είναι μία περίοδος όπου τα πνεύματα (δαίμονες) υποτίθεται ότι βρίσκονται στο απόγειο της δύναμής τους και επισκέπτονται ξανά του πλανήτη γη… Οι αποκριές είναι ξεκάθαρα και απολύτως κακές, και δεν υπάρχει τίποτα που εμείς έχουμε, ή θα κάνουμε, που θα τις έκανε αποδεκτές στον Κύριο Ιησού».

Ημέρα θανάτου

Οι απόκριες έχουν γερές ρίζες στην ειδωλολατρία και την μαγεία. Άρχισαν από το φεστιβάλ Δρυΐδων στη Samhain. Οι Κέλτες θεωρούσαν την 1η Νοεμβρίου ως ημέρα θανάτου, επειδή, στο βόρειο ημισφαίριο, αυτή ήταν η αρχή του χειμώνα, τα φύλλα έπεφταν, σκοτείνιαζε νωρίς, και η θερμοκρασία έπεφτε. Πίστευαν ότι ο θεός του ήλιου τους έχανε τη δύναμη του και ο Samhain, ο άρχοντας του θανάτου, υπερίσχυε από το θεό του ήλιου. Οι Δρυΐδες επίσης διδάχτηκαν ότι στις 31 Οκτωβρίου, την παραμονή της εορτής, ο Samhain συγκέντρωσε όλα τα πνεύματα εκείνον που είχαν πεθάνει κατά τη διάρκεια του προηγούμενου έτους για να επιστρέψουν στα προηγούμενα σπίτι τους και να επισκεφτούν απογόνους τους.

Θυσίες ανθρώπων και ζώων

Στις απόκριες, για χιλιάδες έτη, οι Δρυΐδες ιερείς είχαν διευθύνει διαβολικές τελετές λατρείας στις οποίες γάτες, άλογα, πρόβατα, βόδια, ανθρώπινα όντα και άλλες προσφορές συλλέγονταν, τοποθετούνταν στα κλουβιά των wicca και καίγονταν μέχρι θανάτου . Αυτές οι ανθρώπινες και ζωικές θυσίες απαιτούνταν προφανώς για να κατευνάσουν τον Samhain και για να εμποδίσουν τα πνεύματα να τους βλάψουν.

Φάρσα ή κέρασμα;

Για να λάβουν αυτές τις θυσίες, οι Δρυΐδες ιερείς θα πήγαιναν από σπίτι σε σπίτι ζητώντας για μοσχάρια, μαύρα πρόβατα και ανθρώπινα όντα. Σε εκείνους που έδιναν υποσχόταν ευημερία, και εκείνοι που αρνήθηκαν να δώσουν απειλούνταν και αναθεματίζονταν. Αυτή είναι η προέλευση του «φάρσα ή κέρασμα».€ 

Η κολοκύθα των αποκριών (Jack-O-Lantern)

Ο Jack-O-Lantern έχει την προέλευσή από τη φωτισμένη με κεριά κολοκύθα ή κρανίο, η οποία χρησίμευε ως ένα σύμβολο για να μαρκάρονται εκείνα τα αγροκτήματα και τα σπίτια που υποστήριζαν τη θρησκεία των Δρυΐδων, και έτσι μόλις άρχισε ο τρόμος των αποκριών επιδιωκόταν το «κέρασμα». Η παγκόσμια εγκυκλοπαίδεια αναφέρει: «το προφανώς αβλαβές αναμμένο πρόσωπο κολοκύθας του Jack-O-Lantern είναι ένα αρχαίο σύμβολο μιας καταραμένης ψυχής». € 

Ο χορός του θανάτου

Ενώ οι άνθρωποι και τα ζώα κραύγαζαν από αγωνία, καμένοι μέχρι θανάτου , οι Δρυΐδες και οι ακόλουθοι τους θα ντύνονταν από κοστούμια φτιαγμένα από ζωικά δέρματα και κεφάλια. Θα χόρευαν, τραγουδούσαν και πηδούσαν μέσα από τις φλόγες με την ελπίδα να αποκρούσουν τα κακά πνεύματα.

Το σπίτι του τρόμου

Ένας από τους δημοφιλείς ήρωες των αποκριών, ο Κόμης Δράκουλας, ήταν πραγματικό πρόσωπο. Ο Δράκουλας έζησε από το 1431 έως το 1476. Κατά τη διάρκεια της εξαετούς του βασιλείας, ο Κόμης Δράκουλας σκότωσε πάνω από 100.000 άνδρες, γυναίκες και παιδιά με τους φοβερότερους τρόπους. Επινόησε ένα σχέδιο για να απελευθερώσει τη χώρα του από το φορτίο των επαιτών, των ανάπηρων, των αρρώστων και των ηλικιωμένων με το να τους προσκαλέσει σε μια γιορτή σε ένα από τα παλάτια του. Τους ταΐσε καλά και τους μέθυε . Κατόπιν τους ρώταγε: «Θέλετε να είστε χωρίς έγνοιες, να μην έχετε καμία έλλειψη στον κόσμο;» Όταν φώναζαν οι φιλοξενούμενοί του: «Ναι»! ο Δράκουλας διέταξε να θέσουν το παλάτι σε πυρκαγιά. Κανένας δεν δραπέτευσε αυτό το πραγματικό «σπίτι του τρόμου»

Ο λόγος του Θεού

«Αφού εισέλθης εις την γην, την οποίαν Κύριος ο Θεός σου δίδει εις σε, δεν θέλεις μάθει να πράττης κατά τα βδελύγματα των εθνών εκείνων.Δεν θέλει ευρεθή εις σε ουδείς διαπερνών τον υιόν αυτού ή την θυγατέρα αυτού διά του πυρός, ή μαντευόμενος μαντείαν ή προγνώστης των καιρών ή οιωνοσκόπος ή μάγος, ή γόης ή ανταποκριτής δαιμονίων ή τερατοσκόπος ή νεκρόμαντις.Διότι πας ο πράττων ταύτα είναι βδέλυγμα εις τον Κύριον· και εξ αιτίας των βδελυγμάτων τούτων Κύριος ο Θεός σου εκδιώκει αυτούς απ' έμπροσθέν σου.Τέλειος θέλεις είσθαι ενώπιον Κυρίου του Θεού σου.
Διότι τα έθνη ταύτα, τα οποία θέλεις κατακληρονομήσει, έδωκαν ακρόασιν εις προγνώστας των καιρών και εις μάντεις· σε όμως Κύριος ο Θεός σου δεν αφήκε να πράττης ούτω.»
(ΔΕΥΤΕΡΟΝΟΜΙΟΝ 18:9-14)

«… διδάσκει τον λαόν μου την διαφοράν μεταξύ αγίου και βεβήλου, και θέλουσι κάμνει αυτούς να διακρίνωσι μεταξύ ακαθάρτου και καθαρού.» (ΙΕΖΕΚΙΗΛ 44:23)

«Ο λαός μου ηφανίσθη δι' έλλειψιν γνώσεως· επειδή συ απέρριψας την γνώσιν και εγώ απέρριψα σε από του να ιερατεύης εις εμέ· επειδή ελησμόνησας τον νόμον του Θεού σου, και εγώ θέλω λησμονήσει τα τέκνα σου.» (ΩΣΗΕ 4:6)

«Δίδαξον το παιδίον εν αρχή της οδού αυτού· και δεν θέλει απομακρυνθή απ' αυτής ουδέ όταν γηράση.» (ΠΑΡΟΙΜΙΑΙ 22:6)

όστις όμως σκανδαλίση ένα των μικρών τούτων των πιστευόντων εις εμέ, συμφέρει εις αυτόν να κρεμασθή μύλου πέτρα επί τον τράχηλον αυτού και να καταποντισθή εις το πέλαγος της θαλάσσης.Ουαί εις τον κόσμον διά τα σκάνδαλα· διότι είναι ανάγκη να έλθωσι τα σκάνδαλα· πλην ουαί εις τον άνθρωπον εκείνον, διά του οποίου το σκάνδαλον έρχεται.» (ΜΑΤΘΑΙΟΣ 18:6-7)

«Η αγάπη ας ήναι ανυπόκριτος. Αποστρέφεσθε το πονηρόν, προσκολλάσθε εις το αγαθόν,» (ΡΩΜΑΙΟΥΣ 12:9)

«Η νυξ προεχώρησεν, η δε ημέρα επλησίασεν· ας απορρίψωμεν λοιπόν τα έργα του σκότους και ας ενδυθώμεν τα όπλα του φωτός.» (ΡΩΜΑΙΟΥΣ 13:12)

«Δεν δύνασθε να πίνητε το ποτήριον του Κυρίου και το ποτήριον των δαιμονίων· δεν δύνασθε να ήσθε μέτοχοι της τραπέζης του Κυρίου και της τραπέζης των δαιμονίων.» (Α΄ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ 10:21)

«Μη ομοζυγείτε με τους απίστους· διότι τίνα μετοχήν έχει η δικαιοσύνη με την ανομίαν; τίνα δε κοινωνίαν το φως προς το σκότος;Τίνα δε συμφωνίαν ο Χριστός με τον Βελίαλ; ή τίνα μερίδα ο πιστός με τον άπιστον;Τίνα δε συμβίβασιν ο ναός του Θεού με τα είδωλα;Διά τούτο. Εξέλθετε εκ μέσου αυτών και αποχωρίσθητε, λέγει Κύριος, και μη εγγίσητε ακάθαρτον, και εγώ θέλω σας δεχθή,»
(Β΄ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ 6:14-17)

«Και μη συγκοινωνείτε εις τα έργα τα άκαρπα του σκότους, μάλλον δε και ελέγχετε·» (ΕΦΕΣΙΟΥΣ 5:11).

«Το λοιπόν, αδελφοί, όσα είναι αληθή, όσα σεμνά, όσα δίκαια, όσα καθαρά, όσα προσφιλή, όσα εύφημα, αν υπάρχη τις αρετή και εάν τις έπαινος, ταύτα συλλογίζεσθε·» (ΦΙΛΙΠΠΗΣΙΟΥΣ 4:8).

«Το δε Πνεύμα ρητώς λέγει ότι εν υστέροις καιροίς θέλουσιν αποστατήσει τινές από της πίστεως, προσέχοντες εις πνεύματα πλάνης και εις διδασκαλίας δαιμονίων, διά της υποκρίσεως ψευδολόγων, εχόντων την εαυτών συνείδησιν κεκαυτηριασμένην,» (Α΄ ΤΙΜΟΘΕΟΝ 4:1-2)

«Υποτάχθητε λοιπόν εις τον Θεόν. Αντιστάθητε εις τον διάβολον, και θέλει φύγει από σάς·» (ΙΑΚΩΒΟΥ 4:7)

«Θρησκεία καθαρά και αμίαντος ενώπιον του Θεού και Πατρός είναι αύτη, να επισκέπτηται τους ορφανούς και τας χήρας εν τη θλίψει αυτών, και να φυλάττη εαυτόν αμόλυντον από του κόσμου.» (ΙΑΚΩΒΟΥ 1:27)

«Αγαπητέ, μη μιμού το κακόν, αλλά το αγαθόν. Ο αγαθοποιών εκ του Θεού είναι, ο δε κακοποιών δεν είδε τον Θεόν.» (Γ΄ΙΩΑΝΝΟΥ 11)

Συμμετέχοντας στην ειδωλολατρία

Αντί να συμμετέχουμε στην ειδωλολατρία, περπατώντας στη Wicca, όντας σε αρμονία με τις αποκριές, έχοντας τα παιδιά μας γιορτάζουν τη σκληρότητα, και να χτυπούν ελαφρά την ημέρα του θανάτου, πρέπει να εστιάσουμε στην οικογένειά μας και να γιορτάσουμε την ημέρα του ανασχηματισμού στις 31 Οκτωβρίου.

Ημέρα ανασχηματισμού ενάντια στις απόκριες

Ήταν στις 31 Οκτωβρίου 1517, όταν ο Δρ. Martin Luther κάρφωσε τις 95 διατριβές στην πόρτα της Schlosskirche (εκκλησία - κάστρο) στο Wittenberg, στη Γερμανία. Η τολμηρή πρόκλησή του ενάντια στις μη Βιβλικές πρακτικές του μεσαιωνικού ρωμαϊκού παπισμού ενέπνευσε τον προτεσταντικό ανασχηματισμό. Όλες οι εκκλησίες που πίστευαν στη Βίβλο θα έπρεπε να γιορτάσουν τη μεγαλύτερη αναζωπύρωση της Πίστης και της ελευθερίας από ποτέ. Ο ανασχηματισμός σε μια από τις πιο κρίσιμες καμπές στην παγκόσμια ιστορία. Οι ενέργειες που απελευθερώθηκαν από τη επανεύρεση της Βίβλου στην κοινή γλώσσα οδήγησε στην πιο εξαιρετική πνευματική αναγέννηση στην ιστορία. Ο ανασχηματισμός ελευθέρωσε τους Χριστιανούς της βόρειας Ευρώπης από τη παρακμή της ειδωλολατρικής αναγέννησης και οδήγησε σε περισσότερη ελευθερία και επιστημονικές ανακαλύψεις στην ιστορία.

Κάθε Χριστιανός που πιστεύει στη Βίβλο πρέπει να γιορτάσει τον ανασχηματισμό. Κανένας Χριστιανός δεν πρέπει να συμμετέχει στις αποκριές.

Είμαστε σε έναν πνευματικό παγκόσμιο πόλεμο. Η σκληρότητα στα ζώα, ο βανδαλισμός και ακόμη και οι δολοφονίες εμφανίζονται με ακόμα μεγαλύτερη συχνότητα κατά τη διάρκεια των αποκριών. Κάθε απόκριες πολλές χιλιάδες ζώα, ακόμη και άνθρωποι, θυσιάζονται στα σατανικά τελετουργικά παγκοσμίως, ενώ εκατομμύρια άλλων ανθρώπων, συμπεριλαμβανομένων και των Χριστιανών, συμμετέχουν σε αποκριάτικους εορτασμούς. Οι απόκριες είναι ένας πρωταρχικός χρόνος στρατολόγησης για τις μάγισσες και τους Σατανιστές. Πολλοί άνθρωποι έχουν πιστοποιήσει ότι εισήχθησαν στον αποκρυφισμό σε αποκριάτικα πάρτι. Οι απόκριες είναι πολύ θρησκευτικές, αλλά δεν είναι χριστιανικές.

«Μη νικάσαι υπό του κακού, αλλά νίκα διά του αγαθού το κακόν.» (ΡΩΜΑΙΟΥΣ 12:21)

Επέλεξε τη ζωή

Αυτή τη 31 Οκτωβρίου, υιοθετήστε μια στάση ενάντια στις αποκριές με την κινητοποίηση της οικογένειας και της κοινότητάς σας για να γιορτάσετε την αναμόρφωση και να ξεκινήσετε τον πνευματικό πόλεμο, την ειλικρινή προσευχή, την προσευχή των ψαλμών , και το μοίρασμα του Ευαγγελίου με τους φίλους και τους γείτονές σας, ιδιαίτερα σε εκείνους που συμμετέχουν αφελώς σε αυτή την αποκρυφιστική γιορτή μαντείας, της νεκρομαντείας, της ανθρώπινης θυσίας και σκληρότητας στα ζώα.

«Το λοιπόν, αδελφοί μου, ενδυναμούσθε εν Κυρίω και εν τω κράτει της ισχύος αυτού.Ενδύθητε την πανοπλίαν του Θεού, διά να δυνηθήτε να σταθήτε εναντίον εις τας μεθοδείας του διαβόλου· διότι δεν είναι η πάλη ημών εναντίον εις αίμα και σάρκα, αλλ' εναντίον εις τας αρχάς, εναντίον εις τας εξουσίας, εναντίον εις τους κοσμοκράτορας του σκότους του αιώνος τούτου· εναντίον εις τα πνεύματα της πονηρίας εν τοις επουρανίοις. Διά τούτο αναλάβετε την πανοπλίαν του Θεού, διά να δυνηθήτε να αντισταθήτε εν τη ημέρα τη πονηρά και αφού καταπολεμήσητε τα πάντα, να σταθήτε. Σταθήτε λοιπόν περιεζωσμένοι την οσφύν σας με αλήθειαν και ενδεδυμένοι τον θώρακα της δικαιοσύνης και έχοντες υποδεδημένους τους πόδας με την ετοιμασίαν του ευαγγελίου της ειρήνης· επί πάσι δε αναλάβετε την ασπίδα της πίστεως, διά της οποίας θέλετε δυνηθή να σβέσητε πάντα τα βέλη του πονηρού τα πεπυρωμένα· και λάβετε την περικεφαλαίαν της σωτηρίας και την μάχαιραν του Πνεύματος, ήτις είναι ο λόγος του Θεού, προσευχόμενοι εν παντί καιρώ μετά πάσης προσευχής και δεήσεως διά του Πνεύματος, και εις αυτό τούτο αγρυπνούντες με πάσαν προσκαρτέρησιν και δέησιν υπέρ πάντων των αγίων,»
 (ΕΦΕΣΙΟΥΣ 6:10-18)

Dr. Peter Hammond, Africa Christian Action
PO Box 23632
Claremont, 7735
Cape Town, South Africa